Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

http://www.zgm.bip.legnica.eu/zgm/fundusze-unijne-i-inne/13224,Odnowa-zdegradowanych-obszarow-miejskich-w-rejonie-ul-H-Poboznego-renowacja-czes.html
2021-10-16, 17:25
Wtorek, 04 listopada 2014

Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych

 

 

 

 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

 

W IV kwartale 201 2r. Gmina Legnica zakończyła rzeczową realizację projektu pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 

ul. Przeskok prze rewitalizacją ul. Przeskok po rewitalizacji 

                ul. Przeskok przed renowacją                                                      ul. Przeskok po renowacji

Budynki mieszkalne usytuowane na obszarze objętym projektem znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej. Są to ciągi 3- i 4- kondygnacyjnych XIX-wiecznych kamienic czynszowych będących w złym stanie technicznym, charakteryzujących się dużym stopniem degradacji tkanki urbanistyczno-architektonicznej. Od lat nieremontowane, ulegają stałej dekapitalizacji, szpecąc i tworząc zły wizerunek tej części miasta.

ul. H. Pobożnego przed renowacjąul. H. Pobożnego po renowacji

             ul. H. Pobożnego przed renowacją                                               ul. H. Pobożnego po renowacji

Przedmiotem projektu było przywrócenie wartości istniejących na terenie rewitalizowanym zasobów komunalnych poprzez renowację 22 wielorodzinnych budynków mieszkalnych usytuowanych wzdłuż ulicy H. Pobożnego (10 budynków), ul. B. Chrobrego (11 budynków), ul. Wały ks. J. Poniatowskiego (1 budynek).

ul. B. Chrobrego przed renowacjąul. B. Chrobrego po renowacji

                  ul. B. Chrobrego przed renowacją                                                ul. B. Chrobrego po renowacji

 

Zakres prac obejmował renowację:

Widok od strony Kaczawy przed renowacjąWidok od strony Kaczawy po renowacji

            Widok od strony Kaczawy przed renowacją                             Widok od strony Kaczawy po renowacji

Renowacja budynków wpłynie na wyrównanie różnic w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz poprawę warunków bytu mieszkańców. Odnowiona zabudowa posiadająca walory historyczne będzie stanowić świadectwo wielkomiejskiego charakteru Legnicy z XIX wieku.

Realizacja projektu miała na celu podniesienie poziomu życia i bezpieczeństwa mieszkańców obszarów zdegradowanych poprzez odnowę i przeciwdziałanie marginalizacji tych obszarów, integrację i aktywizację mieszkańców oraz podniesienie jakości przestrzeni publicznej, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki.

Projekt zrealizowano w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2007 - 2015”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 

 

Metadane

Data publikacji : 04.11.2014
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Kotwa
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Kotwa Dział Informatyki