Ostatnia aktualizacja strony: 01.07.2022, 11:49

Fundusze unijne i inne projekty

Czwartek, 21 czerwca 2018

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6

Nagłówek - projekty unijne

Tytuł projektu

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa nr 6 Infrastruktura spójności społecznej

Działanie nr 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Poddziałanie  nr 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - OSI

 

Wartość projektu – 4.119.158,43 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 2.637.302,43 zł

 

Przedmiotem projektu jest renowacja części wspólnych 5 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Legnicy przy ul. Kościelnej 2 oraz ul. Kamiennej 2a, 4, 5, 6. Budynki wpisane są do gminnej ewidencji zabytków prowadzonej przez Gminę Legnica. Projekt jest elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020.

Inwestycja została rozpoczęta w 2016 roku a jej zakończenie planowane jest w IV kwartale 2018 roku.

Celem bezpośrednim projektu jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w Legnicy, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez renowację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze wsparcia, co przyczyni się do przeciwdziałania marginalizacji oraz wzmocnienia struktur społeczno – gospodarczych miasta. Projekt przyczyni się do podniesienia atrakcyjności wizualnej Zakaczawia w Legnicy, zmniejszenia dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym miasta oraz do utożsamiania się lokalnej społeczności z rejonem zamieszkania.

Celami szczegółowymi są:

  • poprawa bytu mieszkańców rewitalizowanego obszaru miasta Legnica,
  • rehabilitacja istniejącej zabudowy i infrastruktury mieszkaniowej,
  • poprawa warunków życia mieszkańców na obszarze objętym rewitalizacją,
  • ograniczenie zjawisk patologii społecznych na terenie rewitalizowanym,
  • wzrost atrakcyjności obszaru w zakresie lokalizacji przedsiębiorstw,
  • gospodarcze ożywienie obszaru,
  • poprawa estetyki przestrzeni publicznych.

 

Efekty projektu

W wyniku realizacji projektu przeprowadzona zostanie rewitalizacja obszaru Zakaczawia w Legnicy, poprzez renowację części wspólnych 5 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Kościelnej 2 oraz ul. Kamiennej 2a, 4, 5, 6.

W ramach robót budowlanych zrealizowane zostaną następujące działania:

- remont części wspólnych budynków, m.in.: piwnic, klatek schodowych, instalacji wod.-kan.,

- wymiana stolarki okiennej, balkonowej i drzwiowej,

- remont elewacji frontowych wraz z odtworzeniem detali architektonicznych,

- docieplenie ścian tylnych i szczytowych,

- remont dachów,

- dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej,

- prace wykonywane dla pokonania barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,

- roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

- wykonanie przedogródka przed budynkiem Kościelna 2 oraz  wymiana nawierzchni na podwórku.


Budynek przy ul. Kamiennej 6 przed renowacją
Budynek przy ul. Kamiennej 6 przed renowacją


Kamienna 6 - w trakcie renowacji
Budynek przy ul. Kamiennej 6 w trakcie renowacji.


Budynki przy ul. Kamiennej 4, 5, 6 przed renowacją (od strony podwórka)
Budynki przy ul. Kamiennej 4, 5, 6 przed renowacją (od strony podwórka)


Budynki przy ul. Kamiennej 4, 5, 6 w trakcie renowacji (od strony podwórka)
Budynki przy ul. Kamiennej 4, 5, 6 w trakcie renowacji (od strony podwórka)Budynki przy ul. Kamiennej 4, 5, 6 w trakcie renowacji (od strony podwórka)


 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 21.06.2018
Data modyfikacji : 21.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Sielicki
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL