Ostatnia aktualizacja strony: 01.07.2022, 11:49

Informacje

Poniedziałek, 03 listopada 2014

Nowe zasady gospodarowania odpadami

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2012 r. poz. 391), z dniem 1 lipca 2013 r. ulegają zmianie zasady gospodarowania, odbierania i składowania odpadów komunalnych. Rada Miejska Legnicy podjęła niezbędne uchwały, które określają obowiązki gminy jak i właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rodzaje i kolory pojemników na różnego rodzaju odpady komunalne oraz częstotliwość ich odbioru. Z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina Legnica przejmie na siebie obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości poprzez zawarcie umowy na odbieranie tych odpadów z firmą wyłonioną w drodze przetargu.Natomiast mieszkańcy lokali komunalnych zobowiązani będą do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (segregacji) i do ponoszenia na rzecz Gminy Legnica za pośrednictwem ZGM, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości

9,70 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej w lokalu.

 

W ramach uiszczanej opłaty odbierane będą:

  • zmieszane odpady komunalne w ilości 27 litrów od osoby tygodniowo zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica,
  • odpady surowcowe (tzw. '„'suche'”') w ilości bez ograniczeń,
  • opakowania szklane w ilości bez ograniczeń.

 

Selektywne zbieranie odpadów oznacza segregowanie '„'u źródła'”' odpadów komunalnych tj. w miejscu zamieszkania i następnie składowaniu ich w oddzielnych pojemnikach na odpady zmieszane oraz w pojemnikach na odpady surowcowe, w które zostaną wyposażone podwórka i dotychczasowe miejsca składowania odpadów.

Zmieszane odpady komunalne (tzw. mokre), należy składać do pojemników czarnych, srebrnych (metalowych) lub ciemnozielonych. Do odpadów tych zalicza się odpady organiczne, odpadki kuchenne, mokry papier lub mokry karton, inne odpadki pochodzące z gospodarstwa domowego nie będące odpadem surowcowym.

Odpady surowcowe (tzw. '„'suche'”'), należy składać do pojemników żółtych.Do odpadów tych zalicza się odpady opakowaniowe (czyste i suche) takie jak: butelki plastikowe, folia, opakowania plastikowe po kosmetykach i chemii gospodarczej, opakowania plastikowe, papierowe i tekturowe po produktach spożywczych, puszki po napojach i po produktach spożywczych, tekstylia, papier, gazety, kartony itp. Nie zalicza się do odpadów surowcowych (tzw. '"'suchych'"') odpadów szklanych.

Odpady szklane (szkło opakowaniowe białe i kolorowe) należy składać do pojemników zielonych ustawionych na terenie miasta w miejscach ogólnodostępnych (w wielu przypadkach przy pojemnikach na zmieszane odpady komunalne i odpady suche).

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi zakładają również selektywne zbieranie innych odpadów komunalnych takich jak m.in.: gruz, przedmioty gabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektroniczny i AGD, opony, materiały niebezpieczne i inne, które nie kwalifikują się do zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów surowcowych i szklanych. Odpady te mieszkańcy zobowiązani będą przekazywać we własnym zakresie do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkty te będą się mieścić przy ul. Rzeszotarskiej 1 oraz ul. Nowodworskiej 48. Zgodnie z przepisami i ustalonymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi zabronione zostaje pod karą grzywny składowanie w zasiekach, pojemnikach i kontenerach powyższych odpadów komunalnych.

W przypadku ustalenia, że po 1 lipca 2013 r. odpady komunalne nie będą przez mieszkańców selektywnie zbierane w sposób wyżej opisany, Gmina Legnica będzie mogła nałożyć wyższą opłatę w wysokości 17,80 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej w lokalu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zasadami ustalonymi przez Gminę Legnica, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców pobierane będą od osób faktycznie zamieszkałych w lokalu. Zmiana liczby osób faktycznie zamieszkałych w lokalu w stosunku do liczby osób wg ewidencji prowadzonej przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, zostanie dokonana na podstawie złożonej przez lokatora deklaracji o liczbie osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym.

Informacje o nowych zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi opublikowane zostały na stronie internetowej Urzędu Miasta Legnicy www.legnica.eu.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 03.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Kotwa
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Kotwa Dział Informatyki
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL