Ostatnia aktualizacja strony: 04.08.2022, 12:10

Nowe zasady gospodarowania odpadami

Środa, 05 sierpnia 2020

Nowe zasady gospodarowania odpadami

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2010), z dniem 1 stycznia 2020 r. ulegają zmianie zasady gospodarowania, odbierania i składowania odpadów komunalnych. W dniu 25 listopada 2019 r., Rada Miejska Legnicy przyjęła pakiet sześciu uchwał, dotyczących zmian w gospodarce odpadami komunalnymi, które określiły: nowe obowiązki gminy jak i właścicieli nieruchomości w zakresie selektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi, nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  rodzaje i kolory pojemników wg rodzaju odpadów komunalnych oraz częstotliwość ich odbioru.

 

Od 1 stycznia 2020 r., Gmina Legnica w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kontynuować będzie obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przejmie od nich obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych wraz z zapewnieniem utrzymania pojemników w odpowiednim stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym. Każdy właściciel nieruchomości oraz wszyscy mieszkańcy Legnicy w tym mieszkańcy lokali komunalnych mają obowiązek prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i ponosić na rzecz Gminy Legnica za pośrednictwem ZGM opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

 

21,80 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej w lokalu.

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiera w sobie m.in.: koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, dostarczanie, wymianę i utrzymanie pojemników na odpady komunalne, koszty zbiórek akcyjnych przedmiotów wielkogabarytowych i elektroodpadów, koszty funkcjonowania PSZOK (Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) i Miejskich Punktów Elektroodpadów oraz likwidację dzikich wysypisk.

 

Od 1 stycznia 2020 r., odpady komunalne będą segregowane na 5 frakcji i Gmina Legnica wyposaży każdy zasiek i miejsce lokalizacji pojemników w następujące pojemniki:   

 • niebieskie – na papier i tekturę,

 • żółte – na metale i tworzywa sztuczne,

 • zielone - na szkło,

 • brązowe – na bioodpady,

 • czarne, pomarańczowe lub niemalowane (cynkowe) – na odpady zmieszane,

  oraz odbierać z nich będzie odpady wg ustalonego harmonogramu dla poszczególnych kategorii i rodzaju odpadów. Gmina Legnica nie odbierze odpadów komunalnych złożonych poza pojemnikami lub złożonych w pojemnikach niezgodnie z nowymi zasadami.  

  Selektywne zbieranie odpadów oznacza segregowanie odpadów komunalnych wg ich rodzaju     „u źródła” tj. w mieszkaniu i następnie składowanie ich w osobnych pojemnikach na odpady: papier, metal i tworzywo sztuczne, bioodpady, szkło, zmieszane. 

 • Papier - pojemniki niebieskie

 • należy wrzucać: opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma, ulotki, zeszyty, papier biurowy, pozostały suchy papier.

 • nie można wrzucać: odpadów higienicznych (np. zużytych ręczników papierowych,  chusteczek higienicznych, pampersów), kartonów po mleku i napojach, papieru lakierowanego i powlekanego folią, tłustego papieru, papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych:

 • Tworzywo sztuczne oraz metale – pojemniki żółte

 • należy wrzucać: butelki plastikowe, nakrętki, kapsle, zakrętki od słoików, plastikowe opakowania, torebki i worki foliowe, kartony po mleku i sokach, puszki po żywności, folię aluminiową, opakowania po środkach czystości i kosmetykach.

 • nie można wrzucać: opakowań po lekach, zużytych baterii i akumulatorów, puszek po farbach i lakierach.

 • < > – pojemniki brązowe

  należy wrzucać: odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, gałęzie, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew.

 • nie można wrzucać: ziemi, kamieni, popiołów, drewna impregnowanego, kości i odchodów zwierząt.   

 • Odpady szklane – pojemniki zielone

 • należy wrzucać: butelki po napojach, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach,

 • nie można wrzucać: ceramiki, doniczek, porcelany, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek, świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb.,   

 • Zmieszane odpady komunalne - pojemniki czarne, srebrne (metalowe) lub ciemnozielone

 • należy wrzucać: wszystko, czego nie można wyrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym.

 • nie można wrzucać: przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, zużytych baterii i akumulatorów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów rozbiórkowych i budowlanych, zużytych opon.

  Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi zakładają również selektywne zbieranie od mieszkańców innych odpadów komunalnych takich jak m.in.: gruz, przedmioty wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektroniczny i AGD, opony, materiały niebezpieczne i inne, które nie kwalifikują się do zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów surowcowych i szklanych.

 • Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt AGD, elektroniczny i elektryczny można wyrzucać wyłącznie w wyznaczonych terminach zbiórek akcyjnych organizowanych przez Gminę Legnica, poprzez wystawienie ich przy zasiekach lub punktach lokalizacji pojemników. Poza terminami zbiórek akcyjnych mieszkańcy mogą pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, AGD i elektroodpadów, wyłącznie poprzez przekazywanie ich we własnym zakresie do PSZOK (ul. Nowodworska 48, ul. Rzeszotarska 1).

 • Odpady pozostałe, mieszkańcy zobowiązani będą przekazywać we własnym zakresie do PSZOK.

 • Zgodnie z przepisami i ustalonymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi, zabronione jest składowanie w zasiekach, w pojemnikach i kontenerach tych odpadów.

  W przypadku ustalenia, że po 1 stycznia 2020 r., odpady komunalne nie będą przez mieszkańców selektywnie zbierane w sposób wyżej opisany, to Gmina Legnica nałoży na właścicieli nieruchomości  podwyższoną opłatę w wysokości dwukrotnej stawki podstawowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. w wysokości 43,60 zł od osoby zamieszkałej w lokalu

  za cały miesiąc, w którym stwierdzone zostanie, że właściciele nieruchomości i ich mieszkańcy nie składają odpadów komunalnych zgodnie z przyjętymi zasadami.     

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zasadami ustalonymi przez Gminę Legnica, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców pobierane będą od osób faktycznie zamieszkałych w lokalu. Zmiana liczby osób faktycznie zamieszkałych w lokalu w stosunku do liczby osób wg ewidencji prowadzonej przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, zostanie dokonana na podstawie złożonej przez lokatora deklaracji o liczbie osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym.

Informacje o nowych zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi opublikowane zostały na stronie internetowej Urzędu Miasta Legnicy www.legnica.eu.

 

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 05.08.2020
Data modyfikacji : 05.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Pieprzyk
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Pieprzyk Dział Eksploatacji
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Pieprzyk
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL