Ostatnia aktualizacja strony: 17.05.2022, 14:28

Petycje

Piątek, 10 stycznia 2020

Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Odpowiedź na Petycję zawartą w pkt II wniosku (wpływ wniosku 18.10.2019 r.)

Niniejszym pismem udzielam odpowiedzi  na Petycję zawartą w  pkt II) Waszego wniosku ( wpływ wniosku 18 października 2019 r.).

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy jest samorządowych zakładem budżetowym Gminy Legnica. Przedmiotem działalności zakładu jest realizacja zadań Gminy, które dotyczą w szczególności administrowania zasobem komunalnym Gminy. Przychodami ZGM-u są w większości należne opłaty wnoszone przez użytkowników lokali, którymi są najemcy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, korzystający z lokali bezumownie oraz Gmina Legnica i podległe jej jednostki budżetowe a także państwowe jednostki budżetowe, z którymi ZGM ma zawarte umowy najmu lub użyczenia.

W strukturze Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy funkcjonuje jedna kasa, która wykorzystywana jest m.in. do różnego rodzaju wpłat i wypłat tj. do wypłaty wynagrodzenia dla pracowników, którzy nie posiadają kont bankowych,  zwrotu nadpłat na rzecz najemców lokali mieszkalnych z różnych tytułów, innych, pozostałych rozliczeń pracowniczych np. z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych itp. Ponadto w kasie można realizować płatności gotówkowe, ale wyłącznie od użytkowników lokali użytkowych. W kasie ZGM -u nie są przyjmowane wpłaty od osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Użytkownicy lokali w ramach zawartych umów wskazane mają numery rachunków bankowych, na które realizują płatności. W związku z powyższym nasz zakład nie musi prowadzić dodatkowej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, bowiem korzysta ze zwolnienia wynikającego z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Według wskazanego przepisu zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia ( w świetle aktualnych przepisów zwolnienie obowiązuje „nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.”). W sytuacji ZGM zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy pomocy kas rejestrujących wynika wprost z poz. 25 i 37 załącznika.

W kasie ZGM dokonywane są jednak sporadyczne wpłaty od części użytkowników lokali użytkowych, które stanowią zaledwie kilka procent opłat należnych od tej grupy naszych kontrahentów.

W naszej jednostce nie są przyjmowane wpłaty za pomocą terminali do obrotu gotówkowego z wykorzystaniem kart płatniczych i innych instrumentów płatniczych.

Ponadto w ZGM Legnica obrót gotówkowy stanowi zaledwie ułamek w całości obrotów pieniężnych, które realizowane są w formie bezgotówkowej realizowanej poprzez rachunki bankowe i to jest powodem, dla którego nie wprowadzono płatności z wykorzystaniem kart płatniczych. Dodatkowo obecne zmiany w zakresie podatku od towarów i usług (split payment) oraz kolejne w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wymuszają płatności w obrocie gospodarczym przez rachunki bankowe.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione okoliczności nie jest planowe wdrożenie w naszej jednostce tego typu rozwiązań.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 10.01.2020
Data modyfikacji : 10.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Sielicki
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL