Ostatnia aktualizacja strony: 04.08.2022, 12:10

Uchwała o zasadach ulg w spłacie należności

Czwartek, 30 października 2014

Uchwała o zasadach ulg w spłacie należności

UCHWAŁA NR III/30/10
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY
z dnia 27 grudnia 2010 r.

 

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Legnica lub jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. należności pieniężnej - rozumie się przez to wymagalną należność główną mającą charakter cywilnoprawny, odsetki za zwłokę oraz inne koszty dochodzenia należności, według stanu na dzień podjęcia decyzji,
 2. dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
 3. wierzycielu - rozumie się przez to miasto Legnica oraz jej jednostki organizacyjne, w tym Urząd Miasta Legnicy,
 4. przedsiębiorcy - rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów krajowych, jak i Unii Europejskiej,
 5. uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności pieniężnych przypadających wierzycielowi.

§ 2.

 1. Na wniosek dłużnika, z zastrzeżeniem § 6, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne, mogą być:
  1. umarzane w całości lub w części,
  2. odraczane w całości lub w części,
  3. rozkładane na raty w całości lub w części.
 2. Od należności pieniężnej, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek ustawowych za zwłokę za okres od dnia podjęcia decyzji do dnia, który został w decyzji określony jako termin płatności.
 3. Jeżeli w terminie określonym w decyzji dłużnik nie dokonał zapłaty którejkolwiek raty, bądź nie dokonał zapłaty odroczonej należności pieniężnej, terminem do zapłaty pozostaje termin określony pierwotnie, chyba że dłużnik uzyskał zgodę na przesunięcie terminu zapłaty.
 4. Maksymalny okres spłaty należności pieniężnej nie może przekraczać 36 miesięcy, z wyjątkiem należności czynszowych oraz innych opłat za używanie lokali mieszkalnych, gdzie okres spłaty nie może przekroczyć 60 miesięcy.
 5. Umorzenie całości lub części należności pieniężnej oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności pieniężnej oraz rozłożenie płatności całości lub części należności pieniężnej następuje w formie pisemnej, na podstawie prawa cywilnego. Możliwe jest stosowanie wszystkich lub poszczególnych ulg w odniesieniu do całości lub części należności pieniężnej.
 6. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek ustawowych za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej umorzono należność główną.

§ 3.

 1. Mając na względzie interes publiczny niezależnie od postanowień § 2 na pisemny wniosek dłużnika umarza się w całości lub w części odsetki, powstałe z tytułu zaległego czynszu najmu lokalu mieszkanego oraz zaległego odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego według stanu na dzień złożenia wniosku.
 2. Interes publiczny, o którym mowa w ust. 1, polega na:
  1. przyspieszeniu spłaty należności pieniężnych miasta Legnicy, powstałych z tytułu zaległego czynszu najmu lokali mieszkalnych oraz zaległego odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta Legnicy,
  2. zwiększeniu wpływów z tego tytułu do Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy i umożliwieniu zwiększenia ilości środków finansowych przeznaczanych na realizację rocznych planów remontowych zasobu komunalnego miasta Legnicy,
  3. zwiększeniu intensywności wykupu lokali mieszkalnych, położonych szczególnie w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
  4. zwiększeniu liczby wzajemnych zamian lokali mieszkalnych oraz dążeniu do zlikwidowania zadłużenia najemców tych lokali lub osób zajmujących te lokale bezumownie, co pozwoli im uregulować sytuację finansową w sposób umożliwiający prowadzenie procedury w przedmiocie odzyskania prawa do najmu lokalu mieszkalnego, zamiany tego lokalu, wykupu lokalu lub otrzymania dodatku mieszkaniowego.

§ 4.

 1. Umorzenie odsetek od należności pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 dotyczy najemców lokali mieszkalnych oraz osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu mieszkalnego i zajmują go bezumownie, a także osób przejmujących zadłużenie kontrahenta w wyniku wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych o ile spełniają jeden z poniższych warunków:
  1. w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały zalegają tylko w spłacie odsetek,
  2. realizują zawarte z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy porozumienie o zastosowanie ulgi w postaci ratalnej spłaty należności stanowiących należności pieniężne miasta Legnicy oraz uregulują pozostałą do spłaty należność główną w terminie 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej uchwały,
  3. w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały jednorazowo uregulują należność główną,
  4. w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały podpiszą z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, porozumienie o zastosowanie ulgi w postaci ratalnej spłaty należności stanowiących należności pieniężne miasta Legnicy oraz dokonają spłaty należności głównej w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia porozumienia,
  5. w wyniku wzajemnej zamiany przejmą zadłużenie kontrahenta będącego najemcą lub bezumownym użytkownikiem lokalu mieszkalnego i dokonają w całości lub w 12 miesięcznych ratach spłaty należności głównej.
 2. Umorzenie odsetek od należności pieniężnych w wysokości 80 % przysługuje osobom wymienionym w ust.1 w przypadku ratalnej spłaty należności głównej w okresie od 12 do 60 miesięcy.

§ 5.

W przypadku bezumownych użytkowników lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta Legnicy, wobec których prawomocnym wyrokiem sądu orzeczono eksmisję z lokalu lub wydano nakaz zapłaty, umorzenie odsetek od należności pieniężnych miasta Legnicy, o których mowa w § 3 ust.1 może nastąpić po spełnieniu jednego z warunków określonych w § 4 oraz po spłacie całości zasądzonych na rzecz miasta Legnicy kosztów postepowania sądowego i egzekucyjnego.

§ 6.

 1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006 r.).
 2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi Rozporządzenie wymienione w ust. 1.
 3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.
 4. W celu uzyskania pomocy o której mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

§ 7.

 1. Należności pieniężne mogą być umorzone w całości lub w części z urzędu jeżeli:
  1. osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł,
  2. osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność pieniężną, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
  3. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności pieniężnej lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
  4. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
  5. zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
 2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności pieniężne, o któych mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobecwszystkich zobowiązanych.

§ 8.

Pomoc, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 - 4 nie jest pomocą de minimis.

§ 9.

 1. Organami uprawnionymi do udzielania ulg są:
  1. Prezydent Miasta Legnicy - bez względu na wysokość kwoty należności pieniężnej, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i opinii radcy prawnego,
  2. kierownicy jednostek organizacyjnych w odniesieniu do należności pieniężnej przypadającej tej jednostce, jeżeli należność główna nie przekracza kwoty 40.000 zł, przy kontrasygnacie głównego księgowego i opinii radcy prawnego jednostki organizacyjnej.
 2. Organy, o których mowa w ust. 1 mogą wyrazić zgodę na niedochodzenie należności pieniężnej budżetu miasta lub jednostki podległej z tytułu umowy cywilnoprawnej, której kwota wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi nie przekracza 100 zł oraz na spisanie jej z ksiąg rachunkowych jednostki.
 3. Organ, o którym mowa w ust. 1 może cofnąć swoją decyzję o uldze w przypadku gdy:
  1. dowody, na podstawie których ustalono istotne okoliczności faktycznie okazały się fałszywe,
  2. decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,
  3. wyjdą na jaw istotne dla sprawy okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nie znane wcześniej organowi uprawnionemu,
  4. dłużnik nie odesłał w wyznaczonym terminie lub odmówił podpisania umowy lub oświadczenia, iż przyjmuje zwolnienie go z długu.
 4. W przypadku cofnięcia decyzji o umorzeniu należności pieniężnej, winno nastąpić przywrócenie należności do ksiąg rachunkowych jednostki wraz z należnymi odsetkami.
 5. W przypadku cofnięcia decyzji o odroczeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu spłaty na raty, terminem do zapłaty pozostaje termin określony pierwotnie.

§ 10.

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych zobowiązani są do:

 1. prowadzenia ewidencji umorzeń, odroczeń i rozkładania należności pieniężnych na raty,
 2. składania Prezydentowi Miasta Legnicy w terminie do 31 lipca i 31 stycznia półrocznych i rocznych sprawozdań co do umorzeń, odroczeń i rozkładania na raty należności pieniężnych.

§ 11.

Wnioski o umorzenie należności pieniężnej i udzielenie ulg nie rozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 12.

Traci moc uchwała Nr XXX/266/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających miastu Legnica lub jej jednostkom organizacyjnym ( Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 296, poz. 3298).

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady

Grażyna Pichla

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146 i Nr 106 poz. 675.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96 poz. 620.

 

 

UCHWAŁA NR XXV/236/16
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 24 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności  pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Legnica lub jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr III/30/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Legnica lub jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2011 r. Nr 31, poz. 393; Nr 161, poz. 2774 i z 2014 r. poz. 3416) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Od należności pieniężnej, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za okres od dnia podjęcia decyzji do dnia, który został w decyzji określony jako termin płatności.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

,,6. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek w całości lub w takiej

części, w jakiej umorzono należność główną.”,

2) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Mając na względzie interes publiczny niezależnie od postanowień § 2 na pisemny wniosek

dłużnika umarza się w całości lub w części odsetki, powstałe z tytułu:

1) zaległego czynszu najmu lokalu mieszkalnego,

2) zaległego odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego,

3) zaległych opłat niezależnych od wierzyciela,

4) zasądzonych skapitalizowanych odsetek.”,

b) w ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1) przyspieszeniu spłaty należności pieniężnych miasta Legnicy, powstałych z tytułu zaległego

czynszu najmu lokali mieszkalnych, zaległego odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta Legnicy oraz zaległych opłat niezależnych od wierzyciela i zasądzonych skapitalizowanych odsetek,”,

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

,,§ 4.1. Umorzenie odsetek od należności pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1, dotyczy

najemców lub byłych najemców lokali mieszkalnych, osób, które zajmują lub zajmowały lokal

mieszkalny bezumownie, następców prawnych wcześniej wymienionych osób, a także osób

przejmujących zadłużenie najemcy lub bezumownego użytkownika lokalu mieszkalnego w wyniku wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych, o ile spełniają jeden z poniższych warunków:

 

1) w dniu 1 stycznia 2017 r. zalegają w spłacie odsetek i nie zalegają w spłacie należności

głównej oraz zasądzonych skapitalizowanych odsetek,

 

2) w dniu 1 stycznia 2017 r. zalegają w spłacie należności głównej i odsetek oraz uregulują w

całości lub części pozostałą do spłaty należność główną oraz zasądzone skapitalizowane odsetki w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.,

 

3) w dniu 1 stycznia 2017 r. zalegają w spłacie należności głównej i odsetek oraz uregulują w

całości lub części pozostałą do spłaty należność główną oraz zasądzone skapitalizowane odsetki w ramach podpisanego w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. porozumienia z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy o zastosowaniu ulgi w postaci odroczenia lub ratalnej spłaty należności pieniężnych, obejmującego okres do 12 miesięcy od daty obowiązywania porozumienia i w okresie obowiązywania porozumienia będą terminowo regulowali bieżące należności pieniężne związane z użytkowaniem mieszkania,

 

4) w dniu 1 stycznia 2017 r. zalegają w spłacie należności głównej i odsetek oraz uregulują w

całości lub części pozostałą do spłaty należność główną oraz zasądzone skapitalizowane

odsetki w ramach podpisanego w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. porozumienia z

Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy o zastosowaniu ulgi w postaci odroczenia

lub ratalnej spłaty należności pieniężnych, obejmującego okres od 13 do 36 miesięcy od daty

obowiązywania porozumienia i w okresie obowiązywania porozumienia będą terminowo

regulowali bieżące należności pieniężne związane z użytkowaniem mieszkania,

 

5) w dniu 1 stycznia 2017r. zalegają w spłacie należności głównej i odsetek oraz uregulują w całości lub części pozostałą do spłaty należność główną oraz zasądzone skapitalizowane odsetki w ramach podpisanego w terminie do dnia 31 grudnia 2017r. porozumienia z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy o zastosowaniu ulgi w postaci odroczenia lub ratalnej spłaty należności pieniężnych, obejmującego okres od 37 do 60 miesięcy od daty obowiązywania porozumienia i w okresie obowiązywania porozumienia będą terminowo regulowali bieżące należności pieniężne związane z użytkowaniem mieszkania,

 

6) w wyniku wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych za zgodą ZGM, przejmą zadłużenie

najemcy lub bezumownego użytkownika lokalu mieszkalnego i dokonają jednorazowo lub

w 12 miesięcznych ratach spłaty całości lub części należności głównej oraz zasądzonych

skapitalizowanych odsetek.

 

2. Umorzenie odsetek od należności pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1, stanowi pomoc

jednorazową, która obejmuje zadłużenie powstałe wyłącznie do dnia 31 grudnia 2016 r. i pozostaje bez wpływu na późniejsze zobowiązania dłużnika z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 6 , w którym umorzenie odsetek następuje od należności pieniężnych według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o umorzenie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 2,3 i 6 , tj. po spłacie całości zadłużenia głównego i zasądzonych skapitalizowanych odsetek umorzenie odsetek nastąpi w całości, w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 4 w wysokości 80%, a w przypadku o  którym mowa w ust. 1 pkt. 5 w wysokości 60%.

4. Po spłacie części zadłużenia głównego oraz zasądzonych skapitalizowanych odsetek umorzenie odsetek nastąpi w części, proporcjonalnie do zapłaconej części należności głównej oraz zasądzonych skapitalizowanych odsetek, w przypadku o którym mowa w ust. 1. pkt 4 w wysokości 80% odsetek od tej zapłaconej należności, a w przypadku o którym mowa w ust.1 pkt 5 w wysokości 60% odsetek od tej zapłaconej należności.

5. Kwoty wpłacane tytułem spłaty zadłużenia zaliczane będą w pierwszej kolejności na najstarsze zaległości.

6. Umorzenie odsetek od należności pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1, przysługuje osobom wymienionym w ust. 1, po uregulowaniu całości zasądzonych na rzecz miasta Legnicy kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego,  w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 4 również po uregulowaniu pozostałych do zapłaty 20% odsetek w sposób jednorazowy lub maksymalnie w 12 miesięcznych ratach, a w przypadku o którym mowa w ust.1 pkt 5 również po uregulowaniu pozostałych do zapłaty 40% odsetek w sposób jednorazowy lub maksymalnie w 12 miesięcznych ratach.

7. Umorzenie odsetek od należności pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1, nie dotyczy należności za bezumowne zajmowanie lokalu zajętego samowolnie.”,

4) w § 7 skreśla się ust. 2,

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

,,§ 10. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności pieniężne mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.”.

§ 2. 

Zawarte i realizowane na dzień 31 grudnia 2016 r. porozumienia z  Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy o zastosowanie ulgi w postaci odroczenia lub ratalnej spłaty należności pieniężnych będą na wniosek dłużnika aneksowane w celu dostosowania do warunków wynikających ze zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą od dnia 1 stycznia 2017 r.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Dolnośląskiego.

 

Metadane

Data publikacji : 30.10.2014
Data modyfikacji : 10.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Sielicki
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Sielicki
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL