Ostatnia aktualizacja strony: 04.12.2023, 12:14

Procedury administracyjne

Poniedziałek, 19 maja 2008

Najem lokalu mieszkalnego

nazwa dokumentu/sprawy NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO
wymagane dokumenty Wniosek 
Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach bądź ich braku, 
Dowód osobisty
opłata skarbowa Nie podlega opłacie skarbowej
opłaty administracyjne nie podlega
termin załatwienia sprawy Wnioski o najem lokalu mieszkalnego złozone do 31 października każdego roku umieszczane są na liście najmu lokali na rok następny
sposób załatwienia sprawy  
miejsce złożenia dokumentów Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej 
Dział Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi 
ul. Zielona 5/6, pokój nr 1, 
pon-pt w godz. od 7.00 do 15.00
tryb odwoławczy Odwołanie od sposobu rozpatrzenia wniosków o najem lokali są przyjmowane do dnia 31 stycznia roku następnego. 
Odwołanie składa się do Prezydenta Miasta Legnicy za pośrednictwem wynajmującego. Wynajmujący w przypadku uznania, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, zmienia odpowiednio kwalifikację wniosku, o czym powiadamia wnioskodawcę. W innym przypadku obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni wraz z własnym stanowiskiem. 
O wyniku rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem zainteresowani są powiadamiani pisemnie w terminie do dnia 31 marca. 
Osoby, którym w wyniku uwzględnienia odwołania przyznano prawo najmu lokalu, są dopisywane do sporządzonych wcześniej list.
podst. prawna - Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 21.06.2001 r., 
- Uchwała Nr IX/74/03 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 maja 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnica (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2003r. Nr 102 poz. 1967, z 2004r. Nr 150, poz. 2646)
inne informacje Druk wniosku można pobrać w Dziale Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi lub na stronie internetowej ZGM

Metadane

Data publikacji : 19.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
©-2023 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL