Ostatnia aktualizacja strony: 15.11.2019, 13:36

Zakończone

Wtorek, 28 października 2014

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości, zabudowanej, położonej w Legnicy przy Ul. KARTUSKIEJ 63

Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, p.403, IV p.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości, zabudowanej,
położonej w Legnicy przy Ul. KARTUSKIEJ 63

Oznaczenie
nieruchomości
według księgi
wieczystej oraz
katastru
nieruchomości
Pow. działki
(rodzaj
użytków)
Powierzchnia
użytkowa
budynków
do dzierżawy
Termin
zagospodarowania
nieruchomości
Przeznaczenie i sposób
zagospodarowania
nieruchomości
Tryb
wydzierżawienia
Okres
dzierżawy
Czynsz
dzierżawny
wywoławczy/
wadium
1 2 3 4 5 6 7 8
Legnica
ul. Kartuska
obręb Kartuzy,
działka nr 849/9
Nr KW
LE1L/00089434/4
0,0961 ha
B- tereny
Mieszkani
owe
570,7 m2 Rozpoczęcie
remontu w okresie
do 6 miesięcy od
dnia zawarcia
umowy dzierżawy,
zakończenie
wszystkich prac
remontowych do 2
lat od dnia
zawarcia umowy
dzierżawy
W miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego
dzielnicy Kartuzy
w Legnicy – terenu
dawnego teatru
Varietes nieruchomość
znajduje się w
jednostce oznaczonej
symbolem 1MWU –
tereny zabudowy
mieszkaniowousługowej,
obejmujące zabudowę
mieszkaniową
wielorodzinną i
usługi, w tym teatr
Varietes.
przetarg
ustny
nieograniczony
umowa
zawarta
na czas
nieokreśl
ony
1500,00zł
netto/
5.000,00 zł

* działalność niemieszkalna z wyłączeniem działalności w zakresie:

WARUNKI PRZETARGU

 1. Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniach: 4.03.2014 r.i 11.03.2014 r. od godz.1200 do godz.1300. Dodatkowo istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości w innym terminie, po uprzednim uzgodnieniu z Wydzierżawiającym (tel. 76 72 38 257- 259)
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2014 r. o godz. 1100 w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, p.403, IV p.
 3. Zainteresowani winni wpłacać wadium w terminie do dnia 18.03.2014 r. w wysokości podanej jak w ogłoszeniu, w kasie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, I p. lub na konto bankowe Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy: BZ WBK S.A. 1/O Legnica 35 1090 2066 0000 0005 4200 0052 - liczy się data wpływu na konto.
 4. Biorący udział w licytacji powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium.
 5. Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT.
 6. Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 7. Osoba, która wygra przetarg i uchyli się od podpisania umowy Dzierżawy, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu.
 8. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków przetargu udziela Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, Dział Eksploatacji, ul. Zielona 7, p. 115, tel. 076 72 38 258.

Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn przed rozpoczęciem,
w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

WARUNKI UMOWY

 • Zamierzenie może wymagać budowy nowych przyłączy lub zaopatrzenie w media możliwe poprzez rozbudowę istniejących instalacji wewnętrznych w budynkach, zwiększone lub nowe potrzeby uzgodnić należy odpowiednio z administratorami sieci i urządzeń w przewidywanym zakresie zaopatrzenia w poszczególne media.
 • Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieoznaczony, z dziesięcioletnią gwarancją jej nierozwiązywania przez Wydzierżawiającego, pod warunkiem wywiązywania się Dzierżawcy z warunków umowy dzierżawy.
 • W okresie remontu budynków, który ma być rozpoczęty w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy i zakończony w okresie 2 lat od dnia zawarcia umowy, miesięczny czynsz dzierżawny wynosić będzie 10% wylicytowanego czynszu.
 • Wszystkie koszty remontu i przystosowania nieruchomości do prowadzenia działalności ponosi Dzierżawca w całości. W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, Dzierżawcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów na remont budynków, czy też zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości. W przypadku rozwiązania umowy i przekazania nieruchomości Wydzierżawiającemu, Dzierżawca pozostawia wszystkie nakłady na remont budynków. Dzierżawcy nie przysługuje za nie zapłata.
 • Wydzierżawiający i Dzierżawca wspólnie ustalą w załączniku do umowy dzierżawy harmonogram remontu i robót do wykonania w nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach terminy wynikające z harmonogramu będą mogły ulegać zmianie w trakcie trwania umowy, wyłącznie na wniosek Dzierżawcy i za zgodą Wydzierżawiającego.
 • Wykonanie przez Dzierżawcę ulepszeń wymaga każdorazowo zgody Wydzierżawiającego. Strony w odrębnie zawartej umowie określą w oparciu o zatwierdzoną przez Wydzierżawiającego dokumentację zakres ulepszeń oraz zasady rozliczeń za ulepszenia. Za ulepszenia wykonane bez zgody Wydzierżawiającego Dzierżawcy nie
  przysługuje roszczenie o zwrot nakładów, nawet jeżeli je pozostawił w danej nieruchomości.
 • W przypadku wcześniejszego (przed upływem 2 lat od daty zawarcia umowy) uruchomienia działalności na części nieruchomości Dzierżawca płacić będzie za tę część powierzchni czynsz w wysokości wylicytowanej, proporcjonalnie do całości powierzchni.
 • Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, jeżeli: remont budynków nie zostanie rozpoczęty w okresie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie zostaną zakończone wszystkie prace remontowe w terminie do 2 lat od daty zawarcia umowy, nie zostaną dotrzymane przez Dzierżawcę terminy wynikające z harmonogramu remontu i robót do wykonania w nieruchomości, Dzierżawca nie rozpocznie działalności w nieruchomości w terminie do 2 lat od daty zawarcia umowy bądź Dzierżawca nie będzie prowadził działalności przez okres co najmniej dwóch miesięcy lub nie uiści czynszu za co najmniej dwa pełne okresy płatności.
 • Celem zabezpieczenia opłat czynszowych i świadczeń dodatkowych oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy a także zwrotu kosztów za ewentualne szkody w nieruchomości nie spowodowane zwyczajnym jego używaniem Dzierżawca złoży Wydzierżawiającemu zabezpieczenie. Formę zabezpieczenia strony ustalą przed podpisaniem umowy.
 • Do czynszu dzierżawnego netto doliczony będzie podatek VAT zgodnie z przepisami.
 • Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.
 • Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji raz na dwanaście miesięcy o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS.
 • Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 • Szczegółowe warunki dzierżawy, prawa i obowiązki Dzierżawcy i Wydzierżawiającego określa umowa dzierżawy nieruchomości. Wzór umowy dzierżawy dostępny jest do wglądu w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (p. 115).

Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn przed rozpoczęciem,
w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 28.10.2014
Data modyfikacji : 28.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Kotwa
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Kotwa Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Kotwa
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL