Ostatnia aktualizacja strony: 06.11.2019, 13:46

Zakończone

Środa, 29 października 2014

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości, zabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Kasjopei 14

Przetarg odbędzie się w dniu 18.09.2014 o godz. 1100 w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, p.403, IV p.

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości, zabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Kasjopei 14

Oznaczenie
nieruchomości
według księgi
wieczystej oraz
katastru
nieruchomości
Pow.
działki
(rodzaj
użytków)
Powierzchnia
użytkowa
budynków do
dzierżawy
Termin
zagospodarowania
nieruchomości
Przeznaczenie i sposób
zagospodarowania nieruchomości
Tryb
Wydzierżawienia
Okres
dzierżawy
Czynsz
dzierżawny
wywoławczy
Wadium
1 2 3 4 5 6 7 8 9
M.Legnica
ul. Kasjopei 14
obręb Wrocławskie
Przedmieście,
działki nr 129/2,
130
Nr KW
LE1L/00044647/3
0,0112 ha 44,30 m2 Rozpoczęcie prac
remontowo –
przystosowawczych
w okresie 1 miesiąca
od dnia zawarcia
umowy dzierżawy.
Zakończenie
wszystkich prac do 3
miesięcy od dnia
zawarcia umowy
dzierżawy
Działalność handlowa lub
usługowa*.
Brak miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego. W Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta Legnicy
nieruchomość wchodzi w skład
obszaru strefy mieszkaniowej
oznaczonej symbolem MIzabudowa
wielorodzinna.
Znajduje się w obszarze
zabudowanym, wymagającym
przekształceń lub rehabilitacji o
symbolu R 10 – strefa
rehabilitacji osiedli zabudowy
blokowej..
przetarg
ustny
nieograniczony
umowa
zawarta
na czas
nieokreślony
800,00 zł
netto/
+ podatek od
towarów i
usług
1.000,00
.

* Z wyłączeniem działalności w zakresie

 • dystrybucji (obrotu i handlu) środków psychoaktywnych, nie objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskiej wygranej.

WARUNKI PRZETARGU

 1. Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 800 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy pod nr tel. 0 76 72 38 258 (259).
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 18.09.2014 o godz. 1100 w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, p.403, IV p.
 3. Zainteresowani winni wpłacać wadium w terminie do dnia 15.09.2014 r. w wysokości podanej jak w ogłoszeniu, w kasie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, I p. lub na konto bankowe Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy: BZ WBK S.A. 1/O Legnica 35 1090 2066 0000 0005 4200 0052 - liczy się data wpływu na konto. Za datę wpływu przyjmuję się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ZGM. W związku z powyższym prosimy o dokonanie wpłaty wadium z odpowiednim wyprzedzeniem do terminu wskazanego w ogłoszeniu.
 4. Biorący udział w licytacji powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium.
 5. Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT.
 6. Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku od nieruchomości. Na Dzierżawcy spoczywać będzie obowiązek ponoszenia wszelkich podatków w szczególności podatku od nieruchomości.
 7. Osoba, która wygra przetarg i uchyli się od podpisania umowy Dzierżawy, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu.
 8. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków przetargu udziela Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, Dział Eksploatacji, ul. Zielona 7, p. 115, tel. 076 72 38 258.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym. W skład nieruchomości wchodzi budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek posiada dostęp do następujących mediów: energia elektryczna, sieć wodociągowa z sieci miejskiej i kanalizacyjna do sieci miejskiej, gaz (baz przyłącza). Brak ogrzewania.

WARUNKI UMOWY

 • Zamierzenie może wymagać budowy nowych przyłączy lub zaopatrzenie w media możliwe poprzez rozbudowę istniejących instalacji wewnętrznych w budynku, zwiększone lub nowe potrzeby uzgodnić należy odpowiednio z administratorem sieci i urządzeń w przewidywanym zakresie zapotrzebowania w poszczególne media.
 • Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
 • W okresie wykonywania prac remontowo – przystosowawczych, które mają być rozpoczęte w okresie do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy i zakończone w okresie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, miesięczny czynsz dzierżawny wynosić będzie 50% wylicytowanego czynszu.
 • Wszystkie koszty remontu i przystosowania nieruchomości do prowadzenia działalności ponosi Dzierżawca w całości. W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, Dzierżawcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów na remont budynku, czy też zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości.
 • Wykonanie przez Dzierżawcę ulepszeń wymaga każdorazowo zgody Wydzierżawiającego. Strony w odrębnie zawartej umowie określą w oparciu o zatwierdzoną przez Wydzierżawiającego dokumentację zakres ulepszeń oraz zasady rozliczeń za ulepszenia. Za ulepszenia wykonane bez zgody Wydzierżawiającego Dzierżawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów, nawet jeżeli je pozostawił w danej nieruchomości.
 • Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, jeżeli: prace remontowo - przystosowawcze nie zostaną rozpoczęte w okresie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy, nie zostaną zakończone w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, Dzierżawca nie rozpocznie działalności w nieruchomości w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy bądź Dzierżawca nie będzie prowadził działalności przez okres co najmniej dwóch miesięcy lub nie uiści czynszu za co najmniej dwa pełne okresy płatności.
 • Celem zabezpieczenia opłat czynszowych i świadczeń dodatkowych oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy a także zwrotu kosztów za ewentualne szkody w nieruchomości nie spowodowane zwyczajnym jego używaniem Dzierżawca złoży Wydzierżawiającemu zabezpieczenie. Formę zabezpieczenia strony ustalą przed podpisaniem umowy.
 • Do czynszu dzierżawnego netto doliczony będzie podatek VAT zgodnie z przepisami.
 • Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.
 • Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji raz na dwanaście miesięcy o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS.
 • Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku od nieruchomości, na Dzierżawcy spoczywać będzie obowiązek ponoszenia wszelkich podatków w szczególności podatku od nieruchomości.
 • Szczegółowe warunki dzierżawy, prawa i obowiązki Dzierżawcy i Wydzierżawiającego określa umowa dzierżawy nieruchomości. Wzór umowy dzierżawy dostępny jest do wglądu w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (p. 115).

Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Metadane

Data publikacji : 29.10.2014
Data modyfikacji : 29.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Kotwa
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Kotwa Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Kotwa
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL