Ostatnia aktualizacja strony: 03.12.2021, 08:13

Zakończone

Poniedziałek, 19 stycznia 2015

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości, zabudowanej, położonej w Legnicy przy Ul. WROCŁAWSKIEJ 211

Przetarg odbędzie się w dniu 19.02.2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, p.403, IV p.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości, zabudowanej,
położonej w Legnicy przy Ul. WROCŁAWSKIEJ 211 

 

Oznaczenie
nieruchomości
według księgi
wieczystej oraz
katastru
nieruchomości 
Pow.
działki
(rodzaj
użytków)
Powierzchnia
użytkowa
budynków do
dzierżawy
Termin
zagospodarowania
nieruchomości
Przeznaczenie i sposób
zagospodarowania
nieruchomości* 
Tryb
wydzierżawienia
Okres
dzierżawy 
Okres
dzierżawy 
Wadium
1 2 3 4 5 6 7 8  
Legnica
ul. Wrocławska 211
działka nr 231/6
obręb Wrocławskie
Przedmieście,
KW Nr
LE1L/00064270/5 
0,6140 ha 2524,30 m2  Rozpoczęcie remontu
w okresie do 6
miesięcy od dnia
zawarcia umowy
dzierżawy,
zakończenie
wszystkich prac
remontowych do 1
roku od dnia
zawarcia umowy
dzierżawy
Działalność zgodna z
miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Legnicy – rejonu ulicy
Wielkiej Niedźwiedzicy
teren oznaczony symbolem
4UP o przeznaczeniu
podstawowym: usługi
publiczne (administracja
publiczna, obrony
narodowej, edukacji, opieki
społecznej, ochrony
zdrowia, związane z
rekreacją, kulturą i sportem)
i przeznaczeniu
uzupełniającym: parkingi,
drogi wewnętrzne, sieci
i urządzenia infrastruktury
technicznej, zieleń,
urządzenia sportu i rekreacji
przetarg
ustny
nieograniczony
umowa zawarta
na czas
nieokreślony
z mocą
obowiązującą
od 1.04.2015 
4.000,00 zł
netto/
 + podatek
od towarów
i usług 
5.000,00
zł.
 

* Z wyłączeniem działalności w zakresie -
- dystrybucji (obrotu i handlu) środków psychoaktywnych, nie objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii,
- gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskiej wygranej. 

WARUNKI PRZETARGU 

 1. Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniach 26.01.2015 r. i 6.02.2015 r. od godz. 14.00 do godz. 15.00.
   Dodatkowo istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości w innym terminie, po uprzednim uzgodnieniu z Wydzierżawiającym (tel 76 72 38 257- 259)
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 19.02.2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, p.403, IV p. 
 3. Zainteresowani winni wpłacać wadium w terminie do dnia 16.02.2015 r. w wysokości podanej jak w ogłoszeniu, w kasie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, I p. lub na konto bankowe Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy: BZ WBK S.A. 1/O Legnica 35 1090 2066 0000 0005 4200 0052 - liczy się data wpływu na konto
 4. Biorący udział w licytacji powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium.
 5. Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT.
 6. Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku od nieruchomości. 
 7.  Osoba, która wygra przetarg i uchyli się od podpisania umowy Dzierżawy, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. 
 8. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków przetargu udziela Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, Dział Eksploatacji, ul. Zielona 7, p. 115, tel. 076 72 38 258.

Opis nieruchomości: 

W skład nieruchomości wchodzi: 

 1. Budynek główny o powierzchni 1938,30 m2
  Budynek wolno stojący pięciokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, murowany z cegły pełnej ceramicznej, wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, gazową i odgromową. Kryty dachem wielospadowym, z pokryciem dachówką karpiówką podwójnie w koronkę i częściowo papa i blachą. Więźba dachowa konstrukcji drewnianej. Stolarka okienna drewniana typu skrzynkowego. Stolarka drzwiowa – płycinowa i płytowa, drzwi wejściowe klepkowe i o płycinach wzmocnionych. Ściany fundamentowe podziemia i piwnic z cegły pełnej ceramicznej i kamienia. Ściany przyziemia i pięter oraz ścianki działowe z cegły ceramicznej pełnej. Stropy ceramiczne „Akermana”. Klatka schodowa żelbetowa. 
 2. Budynek sali gimnastycznej o powierzchni 586,00 m2
  Budynek wolno stojący, częściowo podpiwniczony, murowany, wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, i odgromową. Kryty dachem czterospadowym, z pokryciem dachówką karpiówką podwójnie w koronkę. Więźba dachowa konstrukcji drewnianej. Ściany fundamentowe podziemia i piwnic, przyziemia i pięter z cegły pełnej ceramicznej. Strop nad sala gimnastyczną drewniany. 

​WARUNKI UMOWY 

 • Zamierzenie może wymagać budowy nowych przyłączy lub zaopatrzenie w media możliwe poprzez rozbudowę istniejących instalacji wewnętrznych w budynkach, zwiększone lub nowe potrzeby uzgodnić należy odpowiednio z administratorami sieci i urządzeń w przewidywanym zakresie zapotrzebowania w poszczególne media. 
 • Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieoznaczony z mocą obowiązującą od dnia 1.04.2015 r, z dziesięcioletnią gwarancją jej nierozwiązywania przez Wydzierżawiającego, pod warunkiem wywiązywania się Dzierżawcy z warunków umowy dzierżawy.
 • W okresie remontu budynków, który ma być rozpoczęty w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy i zakończony w okresie 1 roku od dnia zawarcia umowy, miesięczny czynsz dzierżawny wynosić będzie 10% wylicytowanego czynszu.
 • Wszystkie koszty remontu i przystosowania nieruchomości do prowadzenia działalności ponosi Dzierżawca wcałości. W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, Dzierżawcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów na remont budynków, czy też zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości. W przypadku rozwiązania umowy i przekazania nieruchomości Wydzierżawiającemu, Dzierżawca pozostawi wszystkie nakłady na remont budynków. Dzierżawcy nie przysługuje za nie zapłata.
 • Wydzierżawiający i Dzierżawca wspólnie ustalą w załączniku do umowy dzierżawy harmonogram remontu i robót do wykonania w nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach terminy wynikające z harmonogramu będą mogły ulegać zmianie w trakcie trwania umowy, wyłącznie na wniosek Dzierżawcy i za zgodą Wydzierżawiającego. 
 • Wykonanie przez Dzierżawcę ulepszeń wymaga każdorazowo zgody Wydzierżawiającego. Strony w odrębnie zawartej umowie określą w oparciu o zatwierdzoną przez Wydzierżawiającego dokumentację zakres ulepszeń oraz zasady rozliczeń za ulepszenia. Za ulepszenia wykonane bez zgody Wydzierżawiającego Dzierżawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów, nawet jeżeli je pozostawił w danej nieruchomości. 
 • W przypadku wcześniejszego (przed upływem 1 roku od daty zawarcia umowy) uruchomienia działalności na części nieruchomości Dzierżawca płacić będzie za tę część powierzchni czynsz w wysokości wylicytowanej, proporcjonalnie do całości powierzchni.
 • Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, jeżeli: remont budynków nie zostanie rozpoczęty w okresie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie zostaną zakończone wszystkie prace remontowe w terminie do 1 roku od daty zawarcia umowy, nie zostaną dotrzymane przez Dzierżawcę terminy wynikające z harmonogramu remontu i robót do wykonania w nieruchomości, Dzierżawca nie rozpocznie działalności w nieruchomości w terminie do 1 roku od daty zawarcia umowy bądź Dzierżawca nie będzie prowadził działalności przez okres co najmniej dwóch miesięcy lub nie uiści czynszu za co najmniej dwa pełne okresy płatności. 
 • Celem zabezpieczenia opłat czynszowych i świadczeń dodatkowych oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy a także zwrotu kosztów za ewentualne szkody w nieruchomości nie spowodowane zwyczajnym jego używaniem Dzierżawca złoży Wydzierżawiającemu zabezpieczenie. Formę zabezpieczenia strony ustalą przed podpisaniem umowy
 • Do czynszu dzierżawnego netto doliczony będzie podatek VAT zgodnie z przepisami. 
 • Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie w terminie do 25 dnia każdego miesiąca. 
 • Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji raz na dwanaście miesięcy o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS.
 • Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 • Szczegółowe warunki dzierżawy, prawa i obowiązki Dzierżawcy i Wydzierżawiającego określa umowa dzierżawy nieruchomości. Wzór umowy dzierżawy dostępny jest do wglądu w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (p. 115). 

 Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn przed rozpoczęciem,
w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
 


  


 

Metadane

Data publikacji : 19.01.2015
Data modyfikacji : 10.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Kotwa
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Kotwa Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Sielicki
©-2021 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL