Ostatnia aktualizacja strony: 03.12.2021, 08:13

Zakończone

Wtorek, 24 lutego 2015

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.03.2015 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 1A położonego w Legnicy przy ul. Piechoty.

Przetarg odbędzie się 19.03.2015 r. o godz.10.00. w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, sala 201.

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.03.2015 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 1A położonego w Legnicy przy ul. Piechoty.
 
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy
Oznaczenie nieruchomości w
operacie ewidencji gruntów
Numer i powierzchnia lokalu
Skład lokalu Cena lokalu
( w tym
gruntu)
Wadium
Legnica ul. Piechoty 9/13 A
KW LE1L/00040388/1
Budynek mieszkalny, 6
kondygnacyjny, uzbrojony w sieć
gazową, wod-kan., energetyczną.
obręb
Tarninów
dz. nr 243
o pow. 153 m2
lokal
użytkowy nr
1A
pow.56,80 m2
na parterze
Sala sprzedaży,
chłodnia, pom.
gospodarcze, pom.
socjalne, wc,
korytarz
115.000,00 zł
(5.000,00 zł)
11.000,00 zł

Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w użytkowanie wieczyste. Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu: pierwsza opłata 25% ceny gruntu, opłaty roczne 3% ceny gruntu (plus podatek od towarów i usług). Termin wnoszenia opłaty rocznej do dnia 31 marca każdego roku. Cena gruntu może być aktualizowana wskutek zmiany jego wartości. Aktualizacja może być dokonana w okresach nie krótszych niż trzy lata. Nieruchomość wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1,2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 09.10.2014 r. Pierwszy przetarg odbył się 28.11.2014 r. Uwaga: Podana cena w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwolniona z podatku VAT. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w wysokości 1.090,00 zł poniesie nabywca przed podpisaniem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się 19.03.2015 r. o godz.10.00. w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, sala 201.
Lokal udostępniony będzie do oglądania 02.03.2015 r. w godzinach od 12.00 do 13.00.
Zainteresowani winni wpłacić wadium do 16.03.2015r. na konto Urzędu Miasta Legnicy PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel.7672-12-303, pokój 312 III p., oraz warunków przetargu 7672-12-310. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane

Data publikacji : 24.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Kotwa
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Kotwa Dział Informatyki
©-2021 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL