Ostatnia aktualizacja strony: 03.12.2021, 08:13

Zakończone

Środa, 08 kwietnia 2015

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości, zabudowanej, położonej w Legnicy przy Ul. WROCŁAWSKIEJ 211

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow. działki

(rodzaj użytków)

Powierzchnia użytkowa budynków do dzierżawy

Termin zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości*

 

Tryb

wydzierża-wienia

Okres dzierżawy

Czynsz dzierżawny wywoławczy

Wadium

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Legnica
ul. Wrocławska 211

działka nr  231/6

obręb Wrocławskie Przedmieście,

KW Nr LE1L/00064270/5

0,6140 ha

 

2524,30 m2

Rozpoczęcie remontu w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy dzierżawy, zakończenie wszystkich prac remontowych do 1 roku od dnia zawarcia umowy dzierżawy

 

Działalność zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – rejonu ulicy Wielkiej Niedźwiedzicy teren oznaczony symbolem 4UP o przeznaczeniu podstawowym: usługi publiczne (administracja publiczna, obrony narodowej, edukacji, opieki społecznej, ochrony zdrowia, związane z rekreacją, kulturą i sportem) i przeznaczeniu uzupełniającym: parkingi, drogi wewnętrzne, sieci                  i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń, urządzenia sportu i rekreacji.

przetarg

ustny nieograni-czony

umowa zawarta              na czas nieokreślony              z mocą obowiązującą od 1.04.2015 r.

4.000,00 zł netto/

 + podatek od towarów     i usług

5.000,00 zł.

* Z wyłączeniem działalności w zakresie -

-  dystrybucji (obrotu i handlu) środków psychoaktywnych, nie objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii,

-  gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskiej wygranej.

 

WARUNKI PRZETARGU

1. Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniach 15.04.2015 r.  i  22.04.2015 r.  od godz. 12.00 do godz. 13.00.

   Dodatkowo istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości w innym terminie, po uprzednim uzgodnieniu                                  z Wydzierżawiającym (tel 76 72 38 257- 259)

2. Przetarg odbędzie się w dniu 8.05.2015 r. o godz. 1100 w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, p.403, IV p.

3. Zainteresowani winni wpłacać wadium w terminie do dnia 5.05.2015 r. w wysokości podanej jak w ogłoszeniu, w kasie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, I p. lub na konto bankowe Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy: BZ WBK S.A. 1/O Legnica 35 1090 2066 0000 0005 4200 0052  - liczy się data wpływu na konto.

4. Biorący udział w licytacji powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium.

5. Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT.

6. Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku od nieruchomości.

7. Osoba, która wygra przetarg i uchyli się od podpisania umowy Dzierżawy, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu.

8. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków przetargu udziela Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, Dział Eksploatacji, ul. Zielona 7, p. 115, tel. 076 72 38 258.

 

Opis nieruchomości:

W skład nieruchomości wchodzi:

1. Budynek główny o powierzchni 1938,30 m2

  Budynek wolno stojący pięciokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, murowany z cegły pełnej ceramicznej, wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, gazową i odgromową. Kryty dachem wielospadowym, z pokryciem dachówką karpiówką podwójnie w koronkę i częściowo papa i blachą. Więźba dachowa konstrukcji drewnianej. Stolarka okienna drewniana typu skrzynkowego. Stolarka drzwiowa – płycinowa i płytowa, drzwi wejściowe klepkowe i o płycinach wzmocnionych. Ściany fundamentowe podziemia i piwnic z cegły pełnej ceramicznej i kamienia. Ściany przyziemia i pięter oraz ścianki działowe z cegły ceramicznej pełnej. Stropy ceramiczne „Akermana”. Klatka schodowa żelbetowa.

2. Budynek sali gimnastycznej o powierzchni 586,00 m2

  Budynek wolno stojący, częściowo podpiwniczony, murowany, wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, i odgromową. Kryty dachem czterospadowym, z pokryciem dachówką karpiówką podwójnie w koronkę. Więźba dachowa konstrukcji drewnianej. Ściany fundamentowe podziemia i piwnic, przyziemia i pięter z cegły pełnej ceramicznej. Strop nad sala gimnastyczną drewniany.

 

WARUNKI UMOWY

 • Zamierzenie może wymagać budowy nowych przyłączy lub zaopatrzenie w media możliwe poprzez rozbudowę istniejących instalacji wewnętrznych w budynkach, zwiększone lub nowe potrzeby uzgodnić należy odpowiednio z administratorami sieci i urządzeń w przewidywanym zakresie zapotrzebowania w poszczególne media.
 • Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieoznaczony z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2015 r,                                   z dziesięcioletnią gwarancją jej nierozwiązywania przez Wydzierżawiającego, pod warunkiem wywiązywania się Dzierżawcy z warunków umowy dzierżawy.
 • W okresie remontu budynków, który ma być rozpoczęty w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy i zakończony w okresie 1 roku od dnia zawarcia umowy, miesięczny czynsz dzierżawny wynosić będzie 10% wylicytowanego czynszu.
 • Wszystkie koszty remontu i przystosowania nieruchomości do prowadzenia działalności ponosi Dzierżawca w całości. W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, Dzierżawcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów na remont budynków, czy też zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości. W przypadku rozwiązania umowy i przekazania nieruchomości Wydzierżawiającemu, Dzierżawca pozostawi wszystkie nakłady na remont budynków. Dzierżawcy nie przysługuje za nie zapłata.
 • Wydzierżawiający i Dzierżawca wspólnie ustalą w załączniku do umowy dzierżawy harmonogram remontu i robót do wykonania w nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach terminy wynikające z harmonogramu będą mogły ulegać zmianie w trakcie trwania umowy, wyłącznie na wniosek Dzierżawcy i za zgodą Wydzierżawiającego.
 • Wykonanie przez Dzierżawcę ulepszeń wymaga każdorazowo zgody Wydzierżawiającego. Strony w odrębnie zawartej umowie określą w oparciu o zatwierdzoną przez Wydzierżawiającego dokumentację zakres ulepszeń oraz zasady rozliczeń za ulepszenia. Za ulepszenia wykonane bez zgody Wydzierżawiającego Dzierżawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów, nawet jeżeli je pozostawił w danej nieruchomości.
 • W przypadku wcześniejszego (przed upływem 1 roku od daty zawarcia umowy) uruchomienia działalności na części nieruchomości Dzierżawca płacić będzie za tę część powierzchni czynsz w wysokości wylicytowanej, proporcjonalnie do całości powierzchni.
 • Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, jeżeli: remont budynków nie zostanie rozpoczęty w okresie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie zostaną zakończone wszystkie prace remontowe w terminie do 1 roku od daty zawarcia umowy, nie zostaną dotrzymane przez Dzierżawcę terminy wynikające z harmonogramu remontu i robót do wykonania w nieruchomości, Dzierżawca nie rozpocznie działalności w nieruchomości w terminie do 1 roku od daty zawarcia umowy bądź Dzierżawca nie będzie prowadził działalności przez okres co najmniej dwóch miesięcy lub nie uiści czynszu za co najmniej dwa pełne okresy płatności.
 • Celem zabezpieczenia opłat czynszowych i świadczeń dodatkowych oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy a także zwrotu kosztów za ewentualne szkody w nieruchomości nie spowodowane zwyczajnym jego używaniem Dzierżawca złoży Wydzierżawiającemu  zabezpieczenie. Formę zabezpieczenia strony ustalą przed podpisaniem umowy.
 • Do czynszu dzierżawnego netto doliczony będzie podatek VAT zgodnie z przepisami.
 • Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.
 • Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji raz na dwanaście miesięcy o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS.
 • Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 • Szczegółowe warunki dzierżawy, prawa i obowiązki Dzierżawcy i Wydzierżawiającego określa umowa dzierżawy nieruchomości. Wzór umowy dzierżawy dostępny jest do wglądu w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (p. 115).

 

 

Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn przed rozpoczęciem,                                   w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Metadane

Data publikacji : 08.04.2015
Data modyfikacji : 06.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Sielicki
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki NI
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Sielicki
©-2021 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL