Ostatnia aktualizacja strony: 23.05.2022, 14:39

Zakończone

Wtorek, 02 czerwca 2015

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 26.06. 2015 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 A położonego w Legnicy przy ul. Drukarskiej 8

Prezydent Miasta Legnicy

ogłasza, że 26.06. 2015 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na

sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 A położonego w Legnicy przy

ul. Drukarskiej 8.

Adres nieruchomości

Numer ksi
ęgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji gruntów

Numer i powierzchnia lokalu

Skład lokalu

Cena lokalu
(w tym gruntu)

Wadium

Legnica ul. Drukarska 8,
KW LE1L/00036018/6
Budynek 5- kondygnacyjny,
mieszkalno-użytkowy,
uzbrojony w 
sieć gazową,
wod -kan.,
energetyczną.

obręb Kartuzy
dz. nr 408/2
o pow. 160 m2

lokal użytkowy
nr 1 A, pow.
22,50 m2 na parterze

Sala sprzedaży

24.000,00 zł

(2.200,00 zł)

2.000,00 zł

 

Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w użytkowanie wieczyste. Wysokość opłat

z tytułu użytkowania wieczystego gruntu: pierwsza opłata 25% ceny gruntu, opłaty roczne 3% ceny

gruntu (plus podatek od towarów i usług). Termin wnoszenia opłaty rocznej do dnia 31 marca każdego

roku. Cena gruntu może być aktualizowana wskutek zmiany jego wartości. Aktualizacja może być

dokonana w okresach nie krótszych niż trzy lata. Nieruchomość wolna od wszelkich obciążeń,

zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Lokal kwalifikuje się do remontu. Termin do

złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na

podstawie art.34 ust. 1 pkt 1,2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 19.04.2015 r.

Lokal udostępniony będzie do oglądania 09.06.2015 r. w godzinach od 12.00 do 13.00.

Uwaga: Podana cena w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towarów i usług zwolniona z podatku VAT.

Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości jw. nie później niż do 22.06.2015 r. na konto

Urzędu Miasta Legnicy PEKAO. S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109.

Przetarg odbędzie się 26.06.2015 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 201.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej

niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy

przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium,

osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i kserokopię aktualnego odpisu

z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła

przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium

i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie

jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki

Nieruchomościami tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz warunków przetargu tel. 7672-12-310.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane

Data publikacji : 02.06.2015
Data modyfikacji : 03.06.2015
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Sielicki
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Sielicki
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL