Ostatnia aktualizacja strony: 23.05.2022, 14:39

Zakończone

Środa, 10 czerwca 2015

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU MULTICAR

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy z siedzibą przy ul. Zielonej 7 ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż samochodu służbowego marki MULTICAR.

         Dane techniczne samochodu:

- typ: samochód ciężarowy MULTICAR M-25 (wywrotka) DMC pow. 3,5 t

- rok produkcji: 1988

- przebieg: ~ 270 tys. km

- rodzaj paliwa: olej napędowy

- pojemność silnika: 1997 cm3 (moc: 45 KM)

- ładowność 2,2 tony

- kolor kabiny: zielony

- dodatkowe informacje: pojazd w ciągłym ruchu, zarejestrowany w Polsce, ważne badanie techniczne do dnia 29.07.2015 r.

- w cenie wywoławczej uwzględniono obowiązkowe ubezpieczenie OC, ważne do 31.12.2015 r.

 

         Wyżej wymieniony pojazd można obejrzeć w siedzibie Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej nr 2 mieszczącej się przy al. Rzeczypospolitej 34 w terminie do dnia 25 czerwca 2015 r. po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu oględzin. Osoba do kontaktu – Stanisław Jankowski nr telefonu: 76 72 38 214 lub 604420334.

 

         Cena wywoławcza: 2200 zł brutto.

         Wysokość wadium: 110 zł brutto, co stanowi 5 % ceny wywoławczej.

 

         Zainteresowani winni wpłacać wadium w terminie do dnia 25 czerwca 2015 r. w wysokości podanej w ogłoszeniu, w kasie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, I p. (kasa czynna w godzinach 10.00-14.00) lub przelewem na konto bankowe Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy: BZ WBK S.A. 1/O Legnica 35 1090 2066 0000 0005 4200 0052 - za datę zapłaty przyjmuję się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ZGM. W związku z powyższym prosimy o dokonanie wpłaty wadium z odpowiednim wyprzedzeniem do terminu wskazanego w ogłoszeniu.

         Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Oferentom, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone wadium zwraca się
w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
W przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.

 

         Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „MULTICAR” w kancelarii ZGM przy ul. Zielonej 5/6, pokój nr 3 do dnia 25 czerwca 2015 r. do godziny 15.00.

         Oferta powinna zawierać następujące dane: 

- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

- oferowaną cenę brutto i warunki jej zapłaty (przelew na konto);

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu (stanem technicznym oferowanego samochodu oraz jego wyposażenia) lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

 

         Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 r. o godz. 09.00 w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, p.403, IV p.

        

         Dodatkowe informacje dot. przetargu:

         Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.

         Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

a) zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium,

b)  nie będzie zawierać  danych  i  dokumentów  o  których  mowa  w  ogłoszeniu, lub  będą one  niekompletne,  nieczytelne lub będą budzić inną wątpliwość,  zaś  złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

         O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie Oferenta.

         W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany pojazd, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.

         O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku gdyby byli obecni przy otwarciu ofert, ustnie, podczas otwarcia.

 

         Termin zawarcia umowy sprzedaży:

         Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty jednak nie później niż następnego dnia roboczego. Nabywca jest zobowiązany uiścić wpłatę w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy na konto bankowe Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy: BZ WBK S.A. 1/O Legnica 35 1090 2066 0000 0005 4200 0052 - za datę zapłaty przyjmuję się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ZGM. W związku z powyższym prosimy o dokonanie wpłaty z odpowiednim wyprzedzeniem. Kwotę należy pomniejszyć o wysokość wadium.

         Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.

         Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.

 

         Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 10.06.2015
Data modyfikacji : 10.06.2015
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Sielicki
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Sielicki
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL