Ostatnia aktualizacja strony: 23.05.2022, 14:39

Zakończone

Wtorek, 07 lipca 2015

Przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym - ul. Kartuska, obręb Kartuzy, działka nr 849/9

PREZYDENT MIASTA LEGNICY

ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości
zabudowanej budynkiem użytkowym.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy

ul. Kartuskiej, obręb Kartuzy, działka nr 849/9, o powierzchni 0,0961 ha zabudowana

obiektem o powierzchni użytkowej 570,7 m2. KW LE1L/00089434/4.

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest przy ul. Kartuskiej, gdzie dominuje stara

zwarta zabudowa mieszkalna. Nieruchomość usytuowana we wnętrzu kwartału ograniczonego

ulicami Kazimierza Wielkiego, Kartuskiej, Daszyńskiego i Czarnieckiego, zabudowana

obiektem dawnego teatru Varietes, wybudowanym w I połowie XX w. Działka nie jest

ogrodzona, dojazd i dojście do nieruchomości odbywa się od ul. Kazimierza Wielkiego przez

działki stanowiące własność Gminy Legnica oraz od ul. Kartuskiej przez wnękę

w zabudowie przy ul. Kartuskiej 61. Nieruchomość posiada dostęp do pełnego uzbrojenia

terenu. Zamierzenie może wymagać budowy nowych przyłączy lub zaopatrzenia w media

możliwe poprzez rozbudowę istniejących instalacji wewnętrznych w budynku, zwiększone

lub nowe potrzeby należy uzgodnić odpowiednio z administratorami sieci i urządzeń

w przewidywanym zakresie zapotrzebowania w poszczególne media.

Bryła główna budynku jedno i dwukondygnacyjna:

Ściany i słupy konstrukcyjne murowane z cegły. Stropodach wykonany w konstrukcji

drewnianej. Konstrukcję dachową tworzą poprzeczne wieszary drewniane, do których od

spodu podwieszono podłużne belki pułapu sufitowego. Od spodu belki odeskowane z tynkiem

na trzcinie. Wieszary ze ścianami spięte za pomocą stalowych kotew. Do górnej części

wieszarów zamocowane płatwie podłużne, na których oparto krokwie dachu płaskiego. Na

krokwiach wykonano deskowanie i pokrycie z papy. Otwory okienne i drzwiowe

przesklepione nadprożami z cegły łukami kolistymi. Posadzka cementowa. Wszystkie otwory

okienne i drzwiowe za wyjątkiem bramy wejściowej od strony zachodniej zostały

prowizorycznie zamurowane. Wejście do części dwukondygnacyjnej (dwa pomieszczenia

gospodarcze) z dobudówki północnej przez prowizoryczny podest drewniany z desek. Do

drugiego pomieszczenia gospodarczego - brak dojścia (podest rozebrany).

Dobudówka jednokondygnacyjna: Wysoka od strony wschodniej, wykonana w konstrukcji

murowanej z cegły. Dach w konstrukcji drewnianej dwuspadowy o małym spadku. Krokwie

oparte na poprzecznych belkach nośnych. Od spodu belki odeskowane z tynkiem na trzcinie.

Otwory okienne i drzwiowe przesklepione nadprożami z cegły kolistymi, zamurowane

prowizorycznie, za wyjątkiem wejścia od strony południowej. Pokrycie dachu z papy na

deskowaniu, na połaci od strony północnej zamontowano prowizorycznie folię PCV.

Posadzka cementowa.

Dobudówka dwu i jednokondygnacyjna:

Od strony północnej wykonana w konstrukcji murowanej. Dach w konstrukcji drewnianej,

pokrycie papowe na deskowaniu. Schody wejściowe na drugi poziom żelbetowe.

Obiekt wyposażony w instalację elektryczną, brak wyodrębnionych pomieszczeń sanitarnych,

brak ogrzewania.

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy - terenu

dawnego teatru Varietes nieruchomość znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem 1 MWU -

tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

i usługi, w tym teatr Varietes. Po zrealizowaniu zabudowy plombowej od ul. Kartuskiej

i ul. Kazimierza Wielkiego dojście i dojazd odbywać się będzie od ul. Kazimierza Wielkiego

przez wydzieloną drogę wewnętrzną (3 KDW) i przejazd bramowy.

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 400.000,00 zł netto (w tym grunt 274.000,00 zł).

Wadium - 40.000,00 zł

Uwagi: 1. Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt

10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr

177, poz. 1054 ze zm.).

2. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków, cena sprzedaży nieruchomości nie podlega

obniżeniu. Obiekt ujęty w wykazie zabytków. Przed pracami budowlanymi wymagane jest uzyskanie

uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stosownie do art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. poz. 1623 ze zm.).

3. Remont obiektu poprzedzony musi być wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem

pozwolenia na ewentualną przebudowę.

4. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wynoszące 11.208,30 zł brutto pokrywa w całości

nabywca nieruchomości.

Rozpoczęcie remontu w terminie jednego roku od podpisania umowy notarialnej. Zakończenie

remontu w terminie trzech lat od podpisania umowy notarialnej.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w

nieruchomości upłynął 03.06.2015 r

Nieruchomość udostępniona będzie do oglądania 13.07.2015 r. w godz. od 12.00 do 13.00.

Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 40.000,00 zł do 10.08.2015 r. na

konto: Bank PKO -S.A. I Oddział w Legnicy

nr 20124014731111000025212109

Przetarg odbędzie się 13.08.2015 r. o godz. 11.00

w Urzędzie Miasta Pl. Słowiański 8, pokój nr 201.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może

wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek

złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz

potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

- oryginał i kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji

działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od

podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki

Nieruchomościami - Stanisław Kasprowiak, tel. 767212-301, pokój 315; Danuta Ubych,

tel. 767212-302, pokój 313; oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310,

pokój 318. Ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. Organizator zastrzega sobie

możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane

Data publikacji : 07.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Sielicki
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL