Ostatnia aktualizacja strony: 06.11.2019, 13:46

Zakończone

Poniedziałek, 05 września 2016

Ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych w budynkach położonych na terenie miasta Legnicy

Prezydent Miasta Legnicy

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych w budynkach położonych na terenie miasta Legnicy

 

L.P.

ADRES LOKALU

POWIERZCHNIA
(w m2)

BRANŻA

STAWKA WYWOŁAWCZA NETTO/POSTĄPIENIE

WADIUM

1

CHŁAPOWSKIEGO 5 OF.

106,64
(parter, I p.)

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

6,00/1,00

500,00

2

CZARNIECKIEGO 25
(budynek komunalny)

60,92
(parter)

j.w.

6,00/1,00

500,00

3

DMOWSKIEGO 10
(budynek komunalny)

46,50
(parter)

j.w.

4,00/1,00

500,00

4

II ARMII WOJ. POL. 35

126,95
(wiata)

j.w.

4,00/1,00

500,00

5

KARTUSKA 35
(budynek komunalny)

41,74
(parter)

j.w.

4,00/1,00

500,00

6

KARTUSKA 38
(budynek komunalny)

113,67
(parter)

j.w.

6,00/1,00

500,00

7

KARTUSKA 46
(budynek komunalny)

19,10
(parter)

j.w.

4,00/1,00

500,00

8

KARTUSKA 66
(wspólnota mieszkaniowa)

26,01
(parter)

j.w.

4,00/1,00

500,00

9

KARTUSKA 65
(wspólnota mieszkaniowa)

40,51
(parter)

j.w.

4,00/1,00

500,00

10

LIBANA 12
(budynek komunalny)

17,60
(I p, pok. 101,102)

biuro

5,00/1,00

500,00

11

LIBANA 12
(budynek komunalny)

28,86
(I p, pok. 103,104)

biuro

5,00/1,00

500,00

12

LIBANA 12
(budynek komunalny)

11,30
(I p, pok. 109)

biuro

4,00/1,00

500,00

13

LIBANA 12
(budynek komunalny)

7,26
(I p, pok. 114)

biuro

4,00/1,00

500,00

14

LIBANA 12
(budynek komunalny)

36,30
(II p, pok. 209,210)

biuro

4,00/1,00

500,00

15

LIBANA 12
(budynek komunalny)

8,24
(III p, pok. 301)

biuro

4,00/1,00

500,00

16

LIBANA 12
(budynek komunalny)

36,15
(III p, pok. 303,304)

biuro

5,00/1,00

500,00

17

LIBANA 12
(budynek komunalny)

38,89
(III p, pok. 307,308)

biuro

4,00/1,00

500,00

18

MICKIEWICZA 21
(budynek komunalny)

60,00
( I piętro)

biuro

10,00/1,00

1000,00

19

NOWY ŚWIAT 25/26

103,17
(wiata)

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

3,00/1,00

500,00

20

NOWY ŚWIAT 25/26
(budynek komunalny)

167,94
(parter)

j.w.

4,00/1,00

500,00

21

PARKOWA 2 OF.
(budynek komunalny)

31,00
(parter)

j.w.

4,00/1,00

500,00

22

PARKOWA 2 OF.
(budynek komunalny)

51,81
(parter)

j.w.

4,00/1,00

500,00

23

RYNEK 32
(budynek komunalny)

26,31
(I piętro)

biuro

8,00/1,00

1000,00

24

RYNEK 32
(budynek komunalny)

18,00
(II piętro)

biuro

8,00/1,00

1000,00

25

RYNEK 32
(budynek komunalny)

19,90
(II piętro)

biuro

8,00/1,00

1000,00

26

RYNEK 32
(budynek komunalny)

11,66
(IV piętro)

biuro

8,00/1,00

1000,00

27

RYNEK 34
(budynek komunalny)

85,98
(III piętro)

biuro

8,00/1,00

1000,00

28

RYNEK 34
(budynek komunalny)

110,56
(III piętro)

biuro

8,00/1,00

1000,00

29

SZKOLNA 6 OF.

(budynek komunalny)

80,15

 

(I piętro)

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

4,00/1,00

500,00

30

TRAUGUTTA 3/10
(wspólnota mieszkaniowa)

15,15
(IV piętro)

j.w.

3,00/1,00

500,00

31

WANDY 5

135,80

j.w.

4,50/1,00

500,00

32

WROCŁAWSKA 59
(budynek komunalny)

128,41

j.w.

8,00/1,00

1000,00

* z wyłączeniem działalności w zakresie dystrybucji (obrotu i handlu) środków psychoaktywnych nie objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskiej wygranej.

UWAGA:

w pierwszym roku najmu lokali użytkowych stawka czynszu nie podlega waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i usług ogłaszanych przez GUS; osoba ustalona najemcą lokalu użytkowego zobowiązana jest do wykonania remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt, w uzgodnieniu z wynajmującym, Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
poz. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 29, 31, 32 – lokale wymagają remontu (zakres prac do wglądu w Dziale Eksploatacji)

Przetarg odbędzie się w dniu 28.09.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, IV piętro, pok. 403.
Lokale użytkowe można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00
, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy pod nr tel. (76) 72-38-257,258,259.

Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT. Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości- na najemcy spoczywać będzie obowiązek ponoszenia wszelkich podatków, w szczególności podatku od nieruchomości. Lokale wolne są od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Zainteresowani winni wpłacać wadium w terminie do dnia 28.09.2016 r. do godziny 12:00 w wysokości podanej jak w ogłoszeniu, w kasie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, I piętro lub na konto bankowe Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy: BZ WBK S.A. I/O Legnica 35 1090 2066 0000 0005 4200 0052 – za datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ZGM. W związku z powyższym prosimy o dokonanie wpłaty wadium z odpowiednim wyprzedzeniem do terminu wskazanego w ogłoszeniu.

Biorący udział w licytacji powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od podpisania umowy najmu, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Ustalenie formy zabezpieczenia do umowy określa Wynajmujący.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu i warunków przetargu udziela Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, Dział Eksploatacji, ul. Zielona 7, I piętro, pok. 115, nr tel. (76) 72-38-257,258,259.

Szczegółowe warunki oraz tryb przeprowadzania przetargu na najem określa „Regulamin przeprowadzania przetargów na oddanie w najem lokali użytkowych” dostępny do wglądu w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (pok. 115).
Szczegółowe warunki najmu, prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego określa umowa najmu lokalu użytkowego. Wzór umowy najmu dostępny jest do wglądu w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (pok. 115).


Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Metadane

Data publikacji : 05.09.2016
Data modyfikacji : 06.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Sielicki
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL