Ostatnia aktualizacja strony: 22.11.2019, 12:03

Zakończone

Piątek, 04 listopada 2016

Ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych w budynkach położonych na terenie miasta Legnicy

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych w budynkach położonych na terenie miasta Legnicy

 

L.P.

ADRES LOKALU

POWIERZCHNIA
(w m2)

BRANŻA

STAWKA WYWOŁAWCZA NETTO/POSTĄPIENIE

WADIUM

1

LIBANA 12
(budynek komunalny)

17,60
(I p, pok. 101,102)

biuro

5,00/1,00

500,00

2

LIBANA 12
(budynek komunalny)

28,86
(I p, pok. 103,104)

biuro

5,00/1,00

500,00

3

LIBANA 12
(budynek komunalny)

7,26
(I p, pok. 114)

biuro

4,00/1,00

500,00

4

LIBANA 12
(budynek komunalny)

36,15
(III p, pok. 303,304)

biuro

5,00/1,00

500,00

5

LIBANA 12
(budynek komunalny)

12,30
(II p, pok. 211)

biuro

4,00/1,00

500,00

6

MATEJKI  5                                       (budynek komunalny)

20,62

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

25,00/1,00

500,00

7

NOWY ŚWIAT 25/26
(budynek komunalny)

167,94
(parter)

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

4,00/1,00

500,00

8

RYNEK 32
(budynek komunalny)

26,31
(I piętro)

biuro

8,00/1,00

1000,00

9

RYNEK 32
(budynek komunalny)

18,00
(II piętro)

biuro

8,00/1,00

1000,00

10

RYNEK 32
(budynek komunalny)

19,90
(II piętro)

biuro

8,00/1,00

1000,00

11

RYNEK 32
(budynek komunalny)

11,66
(IV piętro)

biuro

8,00/1,00

1000,00

12

WROCŁAWSKA 59
(budynek komunalny)

128,41

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

8,00/1,00

1000,00

 

z wyłączeniem działalności w zakresie dystrybucji (obrotu i handlu) środków psychoaktywnych nie objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskiej wygranej.

UWAGA:

  • w pierwszym roku najmu lokali użytkowych stawka czynszu nie podlega waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i usług ogłaszanych przez GUS; osoba ustalona najemcą lokalu użytkowego zobowiązana jest do wykonania remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt, w uzgodnieniu z wynajmującym, Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
  • poz. 4,7,12 – lokale wymagają remontu (zakres prac do wglądu w Dziale Eksploatacji)

Przetarg odbędzie się w dniu 07.12.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, IV piętro, pok. 403.
Lokale użytkowe można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00
, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy pod nr tel. (76) 72-38-257,258,259.

Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT. Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości - na najemcy spoczywać będzie obowiązek ponoszenia wszelkich podatków, w szczególności podatku od nieruchomości. Lokale wolne są od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Zainteresowani winni wpłacać wadium w terminie do dnia 07.12.2016 r. do godziny 12:00 w wysokości podanej jak w ogłoszeniu, w kasie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, I piętro lub na konto bankowe Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy: BZ WBK S.A. I/O Legnica 35 1090 2066 0000 0005 4200 0052 – za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ZGM. W związku z powyższym prosimy o dokonanie wpłaty wadium z odpowiednim wyprzedzeniem do terminu wskazanego w ogłoszeniu.

Biorący udział w licytacji powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od podpisania umowy najmu, traci prawo do wpłaconego wadium  i przedmiotu przetargu. Ustalenie formy zabezpieczenia do umowy określa Wynajmujący.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu i warunków przetargu udziela Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, Dział Eksploatacji, ul. Zielona 7, I piętro, pok. 115, nr tel. (76) 72-38-257,258,259.

Szczegółowe warunki oraz tryb przeprowadzania przetargu na najem określa „Regulamin przeprowadzania przetargów na oddanie w najem lokali użytkowych” dostępny do wglądu w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (pok. 115).
Szczegółowe warunki najmu, prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego określa umowa najmu lokalu użytkowego. Wzór umowy najmu dostępny jest do wglądu w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (pok. 115).

Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Metadane

Data publikacji : 04.11.2016
Data modyfikacji : 07.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Sielicki
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL