Ostatnia aktualizacja strony: 17.05.2022, 14:28

Zakończone

Wtorek, 11 lipca 2017

Ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych w budynkach położonych na terenie miasta Legnicy

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych w budynkach położonych na terenie miasta Legnicy

 

L.P.

ADRES LOKALU

POWIERZCHNIA
(w m2)

BRANŻA

STAWKA WYWOŁAWCZA NETTO/POSTĄPIENIE

WADIUM

1

BRACKA 1
(wspólnota mieszkaniowa)

19,25

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

5,00/1,00

500,00

2

KARTUSKA 7
(budynek komunalny)

57,68

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

5,00/1,00

500,00

3

KARTUSKA7
(budynek komunalny)

32,51

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

5,00/1,00

500,00

4

LIBANA 12
(budynek komunalny)

17,60
(I p, pok. 101,102)

biuro

4,00/1,00

500,00

5

LIBANA 12
(budynek komunalny)

7,26
(I p, pok. 114)

biuro

4,00/1,00

500,00

6

LIBANA 12
(budynek komunalny)

12,30 (III p. , pok.311)

biuro

4,00/1,00

500,00

7

LIBANA 12
(budynek komunalny)

36,15
(III p, pok. 303,304)

biuro

4,00/1,00

500,00

8

MATEJKI 5
(budynek komunalny)

20,62

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

15,00/1,00

1000,00

9

RYNEK 24
(budynek komunalny)

66,52
(parter, I,. II p)

biuro

9,00/1,00

1000,00

10

RYNEK 32
(budynek komunalny)

20,13
(IV piętro)

biuro

9,00/1,00

1000,00

11

RYNEK 32

(budynek komunalny)

49,01

(III p.)

biuro

9,00/1,00

1000,00

12

WROCŁAWSKA 59
(budynek komunalny)

128,41

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

6,00/1,00

500,00

13

WROCŁAWSKA 5 of.
(budynek komunalny)

66,06

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

5,00/1,00

500,00

14

ZIELONA 13 OF
(budynek komunalny)

138,64

(II p.)

biuro

10,00/1,00

1000

⃰ z wyłączeniem działalności w zakresie dystrybucji (obrotu i handlu) środków psychoaktywnych nie objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskiej wygranej.

 

UWAGA:

  • w pierwszym roku najmu lokali użytkowych stawka czynszu nie podlega waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i usług ogłaszanych przez GUS; osoba ustalona najemcą lokalu użytkowego zobowiązana jest do wykonania remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt, w uzgodnieniu z wynajmującym, Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

  • poz.1, 2,3,7,8.12,13,14 – lokale wymagają remontu (zakres prac do wglądu w Dziale Eksploatacji)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28.07.2017 r. O GODZ. 12.00 w SIEDZIBIE ZGM LEGNICA, UL.ZIELONA 7, IV P. POK. 403

 

1. Lokale użytkowe można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy pod nr tel. (76) 72-38-258,259.

2.Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu i warunków przetargu udziela Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, Dział Eksploatacji, ul. Zielona 7, I piętro, pok. 115, nr tel. (76) 72-38-258,259.

3.Szczegółowe warunki oraz tryb przeprowadzania przetargu na wynajęcie lokali użytkowych określa „Regulamin przeprowadzania przetargów na oddanie w najem lokali użytkowych” dostępny do wglądu w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (pok. 115).

 

WARUNKI UCZESTNICZENIA W PRZETARGU

1. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne oraz osoby prawne z wyłączeniem osób, które zalegają z zapłatą czynszu za najem innego lokalu użytkowego Gminy Legnica oraz osób, z którymi rozwiązano umowę najmu lokalu użytkowego Gminy Legnica w okresie ostatnich dwóch lat, w związku z zaległościami czynszowymi.

2. Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu i wynajęciem lokalu użytkowego, winni wpłacać (na każdy lokal odrębnie) wadium w terminie do dnia 28.07.2017 r. do godziny 12:00 w wysokości podanej jak w ogłoszeniu, w kasie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, I piętro lub na konto bankowe Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy: BZ WBK S.A. I/O Legnica 35 1090 2066 0000 0005 4200 0052 – za datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ZGM. W związku z powyższym prosimy o dokonanie wpłaty wadium z odpowiednim wyprzedzeniem do terminu wskazanego w ogłoszeniu.

3. Biorący udział w przetargu powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość, dowód wpłaty wadium oraz w przypadku osób reprezentujących uczestnika przetargu stosowne umowy lub pełnomocnictwa.

 

WARUNKI ZAWARCIA UMÓW NAJMU I WARUNKI UMÓW NAJMU

1.Szczegółowe warunki najmu, prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego określa umowa najmu lokalu użytkowego. Wzór umowy najmu dostępny jest do wglądu w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (pok. 115). Przed przetargiem należy zapoznać się z treścią umowy, która nie podlega negocjacjom.

2.Umowa najmu zostanie zawarta z osobą, która w licytacji zaproponuje najwyższą stawkę czynszu netto.

3.Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

4.Do wylicytowanej stawki czynszu netto doliczony będzie podatek VAT.

5.Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości.

6.Po podpisaniu umowy najmu lokalu użytkowego, na najemcy spoczywać będzie dodatkowo obowiązek ponoszenia wszelkich podatków, w tym podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Legnica na podstawie złożonej w Gminie Legnica deklaracji na podatek od nieruchomości.

7.Przed podpisaniem umowy najmu lokalu użytkowego, oferent zobowiązany będzie do złożenia zabezpieczenia do umowy, w wysokości czteromiesięcznych opłat z tytułu najmu, obejmujących czynsz za ten lokal i inne opłaty wynikające z treści umowy, jednak w kwocie nie niższej niż 500,00 zł. Ustalenie formy zabezpieczenia do umowy określa Wynajmujący.

8.Jeżeli osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od podpisania umowy najmu w terminie 14 dni od dnia przetargu, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu.

9.W okresie pierwszych 12 m-cy obowiązywania umowy najmu lokalu użytkowego, wylicytowana stawka czynszu nie będzie podlegać waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i usług ogłaszanych przez GUS;

10.Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowywania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż., i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.

11.Na najemcy spoczywać będzie obowiązek ewentualnego uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z dostawcą energii elektrycznej i wniesienie opłaty przyłączeniowej.

12.Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:

a) za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,

b) za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu ponosi Najemca,

c) za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu niniejszej umowy,

d) za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,

e) za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych

przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Metadane

Data publikacji : 11.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL