Ostatnia aktualizacja strony: 17.05.2022, 14:28

Zakończone

Wtorek, 31 października 2017

Przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości, zabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 211

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości, zabudowanej,
położonej w Legnicy przy Ul. WROCŁAWSKIEJ 211

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow. działki

Powierzchnia użytkowa budynków do dzierżawy

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości*

 

Okres dzierżawy

Minimalny czynsz dzierżawny (netto złotych)

Wadium

1

2

3

5

7

8

 

Legnica

ul. Wrocławska 211

działka nr  231/6

obręb Wrocławskie Przedmieście,

KW Nr LE1L/00064270/5

0,6140 ha

 

2524,30 m2

Działalność zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – rejonu ulicy Wielkiej Niedźwiedzicy teren oznaczony symbolem 4UP o przeznaczeniu podstawowym: usługi publiczne (administracja publiczna, obrony narodowej, edukacji, opieki społecznej, ochrony zdrowia, związane z rekreacją, kulturą i sportem) i przeznaczeniu uzupełniającym: parkingi, drogi wewnętrzne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń, urządzenia sportu i rekreacji.

umowa zawarta              na czas nieokreślony              .

4.000,00 zł netto

 + podatek od towarów                       i usług

5.000,00zł.

* Z wyłączeniem działalności w zakresie -

-  dystrybucji (obrotu i handlu) środków psychoaktywnych, nie objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii,

-  gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskiej wygranej.

 

WARUNKI PRZETARGU

1.Przetarg organizowany jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (tekst jednolity Dz.U z 2014r, poz.1490)

2.W przetargu mogą uczestniczyć podmioty niezalegające z podatkami i opłatami lokalnymi w miejscu zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz z zapłatą czynszu za inne lokale bądź nieruchomości użytkowe.

3.Pisemne oferty z dopiskiem „WROCŁAWSKA 211” należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 23.11.2017r. do godz. 15.00 w kancelarii Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 5/6, p. 3.

4.Wadium w wysokości podanej jak w ogłoszeniu należy wpłacić w terminie do dnia 20.11.2017 r, w kasie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, I p. lub na rachunek bankowy Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy: BZ WBK S.A. 1/O Legnica 35 1090 2066 0000 0005 4200 0052  - liczy się data wpływu środków na rachunek.

5.Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.11.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, p. 403, IVp. Oferenci biorący udział w otwarciu ofert powinni posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość, pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta (w odniesieniu do osób będących przedstawicielami oferenta) oraz dowód wpłaty wadium.

6.Oferenci zostaną powiadomieni o wyniku przetargu na piśmie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

7.Podmiot, który wygra przetarg i uchyli się od podpisania umowy dzierżawy, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu.

8.Oferent winien wykazać się zdolnością ekonomiczną i finansową umożliwiającą wykonanie remontu przedmiotu dzierżawy, o którym mowa niżej.

9.Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu mają możliwość obejrzenia nieruchomości i zapoznania się z jej stanem technicznym od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Wydzierżawiającym (tel. 76 72 38 257- 259).

10.Szczegółowych informacji na warunków przetargu udziela Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, Dział Eksploatacji, ul. Zielona 7, p. 115, tel. 076 72 38 258.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

W skład nieruchomości wchodzi:

1.Działka gruntu o powierzchni 0,6140ha, w kształcie regularnym zbliżonym do kwadratu, przylegająca do ulic Wrocławskiej i Wlk. Niedźwiedzicy, z wjazdem od ulicy Wlk. Niedźwiedzicy. Rodzaj użytków: Bi, Bz.

2.Budynek główny o powierzchni 1938,30 m2:

Budynek wolnostojący pięciokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, murowany z cegły pełnej ceramicznej, wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, gazową i odgromową. Kryty dachem wielospadowym, z pokryciem dachówką karpiówką podwójnie w koronkę i częściowo papa i blachą. Więźba dachowa konstrukcji drewnianej. Stolarka okienna drewniana typu skrzynkowego. Stolarka drzwiowa – płycinowa i płytowa, drzwi wejściowe klepkowe i o płycinach wzmocnionych. Ściany fundamentowe podziemia i piwnic z cegły pełnej ceramicznej i kamienia. Ściany przyziemia i pięter oraz ścianki działowe z cegły ceramicznej pełnej. Stropy ceramiczne „Akermana”. Klatka schodowa żelbetowa.

3. Budynek sali gimnastycznej o powierzchni 586,00 m2:

Budynek wolnostojący, częściowo podpiwniczony, murowany, wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, i odgromową. Kryty dachem czterospadowym, z pokryciem dachówką karpiówką podwójnie w koronkę. Więźba dachowa konstrukcji drewnianej. Ściany fundamentowe podziemia i piwnic, przyziemia i pięter z cegły pełnej ceramicznej. Strop nad sala gimnastyczną drewniany.

4.Schron:

Na nieruchomości znajduje się trwale zabezpieczony schron.

5.Drzewostan:

Na nieruchomości znajduje się 39 drzew; rodzaj i rozmieszczenie drzew określone jest na załączniku mapowym. 

http://zgm.bip.legnica.eu/download/165/26148/mapa.pdf

 

W budynkach zostały rozpoczęte i niezakończone prace remontowe przez poprzedniego użytkownika.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, Dział Eksploatacji, ul. Zielona 7, p. 115, tel. 076 72 38 258.

 

PISEMNA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

1.imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy wraz z siedzibą jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dodatkowo w przypadku spółki cywilnej kserokopię umowy spółki lub uchwały wspólników określającej sposób jej reprezentowania;

2.datę sporządzenia oferty;

3.oferowany czynsz dzierżawny netto;

4.proponowany sposób zagospodarowania nieruchomości, w tym:

a)charakterystykę działalności jaką oferent zamierza prowadzić w nieruchomości,

b)rzeczowy wykaz prac remontowych i adaptacyjnych obejmujących m.in. remont dachu w budynku głównym i sali gimnastycznej, remont instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan, instalacji CO, wymianę stolarki okiennej i remont elewacji, które Dzierżawca zobowiązuje się wykonać we własnym zakresie i na koszt własny bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów na remont budynków, czy też zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości,

c)szacunkową wysokość nakładów jakie oferent zamierza przeznaczyć łącznie na remont i przystosowanie nieruchomości do prowadzonej działalności,

d)proponowaną wysokość czynszu w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia prac remontowych nie mniej niż 25% oferowanego czynszu dzierżawnego netto i nie później niż 2 lata liczone od daty zawarcia umowy,

e)sposób finansowania zadań remontowych i adaptacyjnych (np. środki własne, kredyt, itp.). w tym informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowej lub inny dokument, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, umożliwiających wykonanie remontu, o którym mowa wyżej. Dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem przeprowadzenia przetargu.

5.harmonogram realizacji prac remontowych i adaptacyjnych, o których mowa wyżej z wyszczególnieniem poszczególnych rodzajów prac budowlanych i podaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia;

6.planowany termin rozpoczęcia (nie później niż 9 miesięcy liczone od daty zawarcia umowy) i zakończenia prac o których mowa wyżej (nie później niż 2 lata liczone od daty zawarcia umowy);

7.planowany termin uruchomienia działalności (nie później niż 2 lata liczone od daty zawarcia umowy);

8.oświadczenie, o treści: „Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze stanem technicznym nieruchomości”;

9.oświadczenie o treści: „Oświadczam, że nie zalegam z zapłatą czynszu za najem innego lokalu użytkowego bądź nieruchomości użytkowej”;

10.oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami przetargu i przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń”

11.zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi wydanymi przez: Urząd Miasta/Gminy, Urząd Skarbowy, ZUS w miejscu zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej;

12ksero dowodu wniesienia wadium;

 

KRYTERIA WYBORU OFERTY

Przy wyborze oferty komisja przetargowa będzie się kierować wysokością oferowanego czynszu dzierżawnego netto oraz proponowanym sposobem zagospodarowania nieruchomości.

 

WARUNKI UMOWY

1.Szczegółowe warunki dzierżawy, prawa i obowiązki Dzierżawcy i Wydzierżawiającego określa umowa dzierżawy nieruchomości. Wzór umowy dzierżawy dostępny jest w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (p. 115) lub na stronie internetowej Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy: www.zgm.bip.legnica.eu

http://zgm.bip.legnica.eu/download/165/26149/WZORumowydzierzawyWroclawska211.doc

2.Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieoznaczony z piętnastoletnią gwarancją jej nierozwiązywania przez Wydzierżawiającego, pod warunkiem wywiązywania się Dzierżawcy z warunków umowy dzierżawy.

3.W okresie remontu budynków, który ma być rozpoczęty nie później niż 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy i zakończony nie później niż 2 lata od dnia zawarcia umowy, miesięczny czynsz dzierżawny wynosić będzie nie mniej niż 25% wylicytowanego czynszu.

4.Wszystkie koszty remontu lub przystosowywania nieruchomości do prowadzenia działalności a w trakcie trwania umowy wykonywanie nakładów, w tym nakładów określonych w art. 681 K.C., remontów, adaptacji, modernizacji i ulepszeń, nakładów koniecznych, w tym wynikających z przepisów ppoż., zmiany struktury wydzierżawianej nieruchomości, a także zainstalowania w nim urządzeń technicznych ponosi Dzierżawca w całości i nie przysługuje Mu z tego tytułu, w trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu roszczenie o zwrot nakładów czy też roszczenie o zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości. W przypadku rozwiązania umowy i przekazania nieruchomości Wydzierżawiającemu Dzierżawca pozostawia w nieruchomości wszystkie nakłady i nie przysługuje Mu roszczenie o zapłatę sumy odpowiadającej ich wartości w dniu zakończenia dzierżawy lub wydania nieruchomości.

5.Dzierżawca przy wykonywaniu nakładów wyżej określonych zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii o dostosowaniu nieruchomości do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych wymaganych przy prowadzeniu umówionej działalności, jak również uzyskania pozwolenia na budowę oraz zmianę sposobu użytkowania nieruchomości.

6.Harmonogram remontu i robót do wykonania w nieruchomości stanowić będzie załącznik do umowy dzierżawy. W uzasadnionych przypadkach terminy wynikające z harmonogramu będą mogły ulegać zmianie w trakcie trwania umowy, wyłącznie na wniosek Dzierżawcy i za zgodą Wydzierżawiającego.

7.Wykonanie przez Dzierżawcę ulepszeń wymagać będzie każdorazowo zgody Wydzierżawiającego. Strony w odrębnie zawartej umowie określą w oparciu o zatwierdzoną przez Wydzierżawiającego dokumentację zakres ulepszeń oraz zasady rozliczeń za ulepszenia. Za ulepszenia wykonane bez zgody Wydzierżawiającego Dzierżawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów, nawet jeżeli je pozostawił w danej nieruchomości.

8.W przypadku wcześniejszego (przed upływem 2 lat od daty zawarcia umowy) uruchomienia działalności na części nieruchomości Dzierżawca płacić będzie za tę część powierzchni czynsz w wysokości wylicytowanej, proporcjonalnie do całości powierzchni.

9.Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, jeżeli: remont budynków nie zostanie rozpoczęty w okresie 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie zostaną zakończone wszystkie prace remontowe w terminie 2 lat od daty zawarcia umowy, nie zostaną dotrzymane przez Dzierżawcę terminy wynikające z harmonogramu remontu i robót do wykonania w nieruchomości, Dzierżawca nie rozpocznie działalności w nieruchomości w terminie do 2 lat od daty zawarcia umowy bądź Dzierżawca nie będzie prowadził działalności przez okres co najmniej dwóch miesięcy lub nie uiści czynszu za co najmniej dwa pełne okresy płatności.

10.Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zajmowania nieruchomości, w szczególności:

1)za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,

2)za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu dzierżawy,

3)za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu umowy,

4)za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,

5)za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie dzierżawy, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy itp.

6)za szkody związane z nienależytym wykonaniem prac remontowych lub przystosowywaniem nieruchomości.

11.Dzierżawca złoży Wydzierżawiającemu zabezpieczenie:

1)celem zabezpieczenia opłat czynszowych i świadczeń dodatkowych oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy oraz celem zwrotu kosztów za ewentualne szkody w nieruchomości nie spowodowane zwyczajnym jego używaniem w formie kaucji gotówkowej w wysokości 100 tys. zł;

2)na poczet wydania nieruchomości Dzierżawca złoży Wydzierżawiającemu zabezpieczenie w postaci dobrowolnego poddania się egzekucji, w formie aktu notarialnego.

12.Do czynszu dzierżawnego netto doliczony będzie podatek VAT zgodnie z przepisami.

13.Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

14.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji raz na dwanaście miesięcy o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS.

15.Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku od nieruchomości.

16.Czynsz dzierżawy nie zawiera opłat za dostawę mediów do nieruchomości i gospodarowania odpadami komunalnymi; Dzierżawca zobowiązany będzie do zawarcia na czas trwania umowy dzierżawy indywidualnych umów eksploatacyjnych.

Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 31.10.2017
Data modyfikacji : 31.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Sielicki
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL