Ostatnia aktualizacja strony: 27.05.2022, 11:34

Zakończone

Czwartek, 26 kwietnia 2018

ZAKOŃCZONY - Ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych położonych na terenie miasta Legnicy, garaży i wolnych ścian pod reklamy na budynkach położonych na terenie miasta Legnicy

ZAKOŃCZONY

Prezydent Miasta Legnicy

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych położonych na terenie miasta Legnicy, garaży i wolnych ścian pod reklamy na budynkach położonych na terenie miasta Legnicy

Lokale użytkowe

L.P.

ADRES LOKALU

POWIERZCHNIA
(w m2)

BRANŻA

STAWKA WYWOŁAWCZA NETTO/POSTĄPIENIE

WADIUM

1

ARTYLERYJSKA 13           (budynek komunalny)

33,04

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

10,00/1,00

1.000,00

2

BRACKA 1

(wspólnota mieszkaniowa)

19,25

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

5,00/1,00

500,00

3

CHOJNOWSKA 112                 (budynek komunalny)

28,45                 (piwnica nr 016,010)

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

3,00/1,00

500,00

4

KARTUSKA 7                      (budynek komunalny)

57,68

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

5,00/1,00

500,00

5

KARTUSKA7                       (budynek komunalny)

32,51

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

5,00/1,00

500,00

6

LIBANA 12
(budynek komunalny)

21,20

(II p, pok. 208)

biuro

4,00/1,00

500,00

7

LIBANA 12
(budynek komunalny)

21,30

(II p, pok. 211)

biuro

4,00/1,00

500,00

8

LIBANA 12
(budynek komunalny)

8,24

(III p, pok.301)

biuro

4,00/1,00

500,00

9

ŁUKASIŃSKIEGO 10             (budynek komunalny)

33,00

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

30,00/1,00

1.000,00

10

MICKIEWICZA 21

(budynek komunalny)

360,00

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

15,00/1,00

1.000,00

11

POSELSKA 1-3                     (budynek komunalny)

107,45

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

6,00/1,00

500,00

12

RYNEK 32
(budynek komunalny)

20,13
(IV piętro)

biuro

9,00/1,00

1.000,00

13

RYNEK 32

(budynek komunalny)

49,01

(III p.)

biuro

9,00/1,00

1.000,00

14

RYNEK 34                      (budynek komunalny)

85,98                        (III p.)

biuro

9,00/1,00

1.000,00

15

RYNEK 34                      (budynek komunalny)

110,56                        (III p.)

biuro

9,00/1,00

1.000,00

16

ZŁOTORYJSKA 118                 (budynek komunalny)

27,42

 

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

25,00/1,00

1.000,00

17

ZIELONA 13 of                      (budynek komunalny)

138,64                               (II p.)

biuro

8,00/1,00

1000,00

18

ZIELONA 13 of                      (budynek komunalny)

 (59,95)                               (II p.)

biuro

8,00/1,00

1000,00

 

⃰ z wyłączeniem działalności w zakresie dystrybucji (obrotu i handlu) środków psychoaktywnych nie objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskiej wygranej.

Garaże

L.P.

ADRES GARAŻU

POWIERZCHNIA
(w m2)

BRANŻA

STAWKA WYWOŁAWCZA NETTO/POSTĄPIENIE

WADIUM

20

ZŁOTORYJSKA 94-96           (wnętrze podwórzowe)

31,60

garaż

2,00/1,00

200,00

 

Ściany pod reklamy

L.P.

ADRES

BRANŻA

STAWKA WYWOŁAWCZA NETTO/POSTĄPIENIE

WADIUM

21

JAWORZYŃSKA 92/94 A-C

(zachodnia ściana

szczytowa z oknami)

             reklama

400,00/50,00

500,00

22

JAWORZYŃSKA 92/94 A-C

(wschodnia ściana

szczytowa bez okien)

reklama

1000,00/50,00

1000,00

 

UWAGI:

-  w pierwszym roku najmu lokali użytkowych, garażu i ścian pod reklamy, stawka czynszu nie będzie podlegała waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i usług ogłaszanych przez GUS,
-  osoba ustalona najemcą lokalu użytkowego i garaży, zobowiązana jest do wykonania remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt, w uzgodnieniu z wynajmującym, Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (lokale użytkowe) i z Oddziałem Gospodarki Mieszkaniowej (garaże),
-  poz. 2-6,16-18 – lokale użytkowe wymagają remontu (zakres prac do wglądu w Dziale Eksploatacji),
-  poz. 19 – garaż wymaga remontu.

PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU 23.05.2018 r.  O  GODZ.  12.00  w SIEDZIBIE  ZGM  LEGNICA, UL.ZIELONA  7,  IV P. POK. 403

1. Lokale użytkowe można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy pod nr tel. (76) 72-38-258,259.
2. Garaż, poz. 19, udostępniony będzie do oglądania w dniu 10 maja do w godz. 13.00 do godz. 13.30
3. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu i warunków przetargu udziela Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, Dział Eksploatacji, ul. Zielona 7, I piętro, pok. 115, nr tel. (76) 72-38-258,259.
4. Szczegółowe warunki oraz tryb przeprowadzania przetargu na wynajęcie lokali użytkowych określa „Regulamin przeprowadzania przetargów na oddanie w najem lokali użytkowych” dostępny do wglądu w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (pok. 115)

WARUNKI UCZESTNICZENIA W PRZETARGU

1. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne oraz osoby prawne z wyłączeniem osób, które zalegają z zapłatą czynszu za najem innego lokalu użytkowego Gminy Legnica oraz osób, z którymi rozwiązano umowę najmu lokalu użytkowego Gminy Legnica w okresie ostatnich dwóch lat, w związku z zaległościami czynszowymi.

2. Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu i wynajęciem lokalu użytkowego, winni wpłacać (na każdy lokal, garaż, ścianę odrębnie) wadium w terminie do dnia 23.05.2018 r. do godziny 12:00 w wysokości podanej jak w ogłoszeniu, w kasie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, I piętro lub na konto bankowe Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy: BZ WBK S.A. I/O Legnica 35 1090 2066 0000 0005 4200 0052 – za datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ZGM. W związku z powyższym prosimy o dokonanie wpłaty wadium z odpowiednim wyprzedzeniem do terminu wskazanego w ogłoszeniu.

3. Biorący udział w przetargu powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość, dowód wpłaty wadium oraz w przypadku osób reprezentujących uczestnika przetargu stosowne umowy lub pełnomocnictwa.

 

WARUNKI ZAWARCIA UMÓW NAJMU I WARUNKI UMÓW NAJMU

1.Szczegółowe warunki najmu, prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego określa umowa najmu lokalu użytkowego, garażu, najmu ściany pod reklamę . Wzory umów najmu dostępne są do wglądu w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (pok. 115, 117). Przed przetargiem należy zapoznać się z treścią umowy, która nie podlega negocjacjom.

2.Umowa najmu zostanie zawarta z osobą, która w licytacji zaproponuje najwyższą stawkę czynszu netto.

3.Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

4.Do wylicytowanej stawki czynszu netto doliczony będzie podatek VAT.

5.Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości.

6.Po podpisaniu umowy najmu, na najemcy spoczywać będzie dodatkowo obowiązek ponoszenia wszelkich podatków, w tym podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Legnica na podstawie złożonej w Gminie Legnica deklaracji na podatek od nieruchomości.  

7.Przed podpisaniem umowy najmu lokalu użytkowego lub garażu, oferent zobowiązany będzie do złożenia zabezpieczenia do umowy, w wysokości czteromiesięcznych opłat z tytułu najmu, obejmujących czynsz za ten lokal i inne opłaty wynikające z treści umowy, jednak w kwocie nie niższej niż 500,00 zł. Ustalenie formy zabezpieczenia do umowy określa Wynajmujący.

8.Jeżeli osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od podpisania umowy najmu w terminie 14 dni od dnia przetargu, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu.

9.W okresie pierwszych 12 m-cy obowiązywania umowy najmu lokalu użytkowego, garażu, ściany pod reklamę, wylicytowana stawka czynszu nie będzie podlegać waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i usług ogłaszanych przez GUS;

10.Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowywania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż., i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.

11.Na najemcy spoczywać będzie obowiązek ewentualnego uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z dostawcą energii elektrycznej i wniesienie opłaty przyłączeniowej.

12.Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:

a) za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,

b) za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu ponosi Najemca,

c) za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu niniejszej umowy,

d) za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,

e) za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

 

Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Metadane

Data publikacji : 26.04.2018
Data modyfikacji : 14.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Kućko Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Kućko
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL