Ostatnia aktualizacja strony: 17.05.2022, 14:28

Zakończone

Czwartek, 05 września 2019

Pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w ścisłym centrum miasta Legnicy

Prezydent Miasta Legnicy

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego położonych w ścisłym centrum miasta Legnicy

LP

ADRES   LOKALU

POWIERZCHNIA LOKALU

STAWKA WYJŚCIOWA CZYNSZU NETTO

WADIUM

 

1

RYNEK 17-18

146,03 m2

(+ piwnica o pow. 46,97m2)

 

20,00 zł/m2

5 000,00 zł

 

 

UWAGI:

 1. Ustala się stawkę czynszową za powierzchnię piwnic (46,97m2) w wysokości 5,00 zł/m2 netto.

 2. W pierwszych 12 miesięcy obowiązywania umowy najmu stawka czynszu nie będzie podlegała waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i usług ogłaszanych przez GUS.

 3. Lokal wolny jest od obciążeń, zobowiązań oraz praw i roszczeń na rzecz osób trzecich.

   

  PRZETARG  ROZPOCZNIE  SIĘ  W  DNIU 26.09.2019 r.  O  GODZ. 11:00 w SIEDZIBIE  ZGM LEGNICA, UL. ZIELONA  7,  IV P. POK. 403

 

 1. Lokal użytkowy można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy - Dział Eksploatacji, ul. Zielona 7, I piętro, pok. 115, nr tel. (76) 72-38-258,259.
 2. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu i warunków przetargu udziela Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, Dział Eksploatacji, ul. Zielona 7, I piętro, pok. 115, nr tel. (76) 72-38-258,259.

 3. Szczegółowe warunki oraz tryb przeprowadzania przetargu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości - Dz.U.2014.0.1490

   

  WARUNKI UCZESTNICZENIA W PRZETARGU

 

 1. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne oraz osoby prawne z wyłączeniem osób, które zalegają z zapłatą czynszu za najem innego lokalu użytkowego Gminy Legnica oraz osób, z którymi rozwiązano umowę najmu lokalu użytkowego Gminy Legnica w okresie ostatnich dwóch lat, w związku z zaległościami czynszowymi.
 2. Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu i wynajęciem lokalu użytkowego, winni wpłacić wadium w terminie do dnia 25.09.2019 r. do godziny 12:00w wysokości podanej jak w ogłoszeniu, w kasie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, I piętro lub na konto bankowe Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy: 35 1090 2066 0000 0005 4200 0052za datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ZGM. W związku z powyższym prosimy o dokonanie wpłaty wadium z odpowiednim wyprzedzeniem do terminu wskazanego w ogłoszeniu.

 3. Biorący udział w przetargu powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość, dowód wpłaty wadium oraz w przypadku osób reprezentujących uczestnika przetargu stosowne umowy lub pełnomocnictwa.

   

  Pisemne oferty z dopiskiem „RYNEK 17-18” należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 25.09.2019 r. do godz. 1500 w kancelarii Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 5/6, p. 3.

   

  Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.09.2019 o godz. 1100 w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej  w Legnicy, ul. Zielona 7, p. 403, IVp. Oferenci biorący udział w otwarciu ofert powinni posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium.

  Jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od podpisania umowy najmu, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu.

  Wszyscy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o wyniku przetargu na piśmie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

   

  Pisemna oferta powinna zawierać:

 

 1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.

 2. Aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dodatkowo w przypadku spółki cywilnej umowę spółki lub uchwałę wspólników określającą sposób jej reprezentowania.

 3. Datę sporządzenia oferty.

 4. Oferowaną stawkę czynszu netto.

 5. Proponowany sposób zagospodarowania lokalu:

  a) charakterystyka działalności jaką oferent zamierza prowadzić w lokalu z wyłączeniem działalności w zakresie

  -dystrybucji (obrotu i handlu) środków psychoaktywnych, nie objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii,

  -gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskiej wygranej.

  b) planowane przedsięwzięcia remontowe i adaptacyjne (np. wymiana witryn i drzwi wejściowych do lokalu, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych),

  c) planowany termin uruchomienia działalności.

 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu.

 7. Oświadczenie o zobowiązaniu się do wykonywania remontów lokalu na własny koszt i we własnym zakresie, bez możliwości ubiegania się z roszczeniem o zaliczenie ich w poczet opłat czy też o zwrot nakładów w przypadku rozwiązania umowy w trakcie zajmowania lokalu jak i po jego wydaniu.

 8. Oświadczenie o nie zaleganiu z zapłatą czynszu za najem innego lokalu użytkowego.

 9. Zaświadczenia o nie zaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi i składkami (wydanymi przez: Urząd Miasta/Gminy, Urząd Skarbowy, ZUS) w miejscu zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.

 10. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

 11. Ksero dowodu wniesienia wadium.

 

Przy wyborze oferty komisja przetargowa będzie się kierować informacjami opisanymi w pkt 4 i 5.

 

Warunki umowy

 

 1. Szczegółowe warunki najmu, prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego określa umowa najmu lokalu użytkowego. Wzór umowy najmu dostępny jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia-" Wzór umowy najmu loklau użytkowego-Rynek 17-18".

  Treść umowy nie podlega negocjacjom.

 2. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 3. Do wylicytowanej stawki czynszu netto doliczony będzie podatek VAT.

 4. Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości. Po podpisaniu umowy najmu, na najemcy lokalu użytkowego spoczywać będzie dodatkowo obowiązek ponoszenia wszelkich podatków, w tym podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Legnica na podstawie złożonej w Gminie Legnica deklaracji na podatek od nieruchomości.  

 5. Przed podpisaniem umowy najmu lokalu użytkowego, oferent zobowiązany będzie do złożenia zabezpieczenia do umowy, w wysokości czteromiesięcznych opłat z tytułu najmu, obejmujących czynsz za ten lokal i inne opłaty wynikające z treści umowy, jednak w kwocie nie niższej niż 500,00 zł. Ustalenie formy zabezpieczenia do umowy określa Wynajmujący.

 6. W okresie pierwszych 12 m-cy obowiązywania umowy najmu lokalu użytkowego, wylicytowana stawka czynszu nie będzie podlegać waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i usług ogłaszanych przez GUS.

 7. Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowywania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż., i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.

 8. Na najemcy spoczywać będzie obowiązek ewentualnego uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z dostawcą energii elektrycznej i wniesienie opłaty przyłączeniowej.

 9. Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:

 • za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,
 • za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu ponosi Najemca,
 • za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu niniejszej umowy,
 • za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,
 • za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

 

Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 05.09.2019
Data modyfikacji : 05.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Pieprzyk Dział Eksploatacji
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Pieprzyk
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL