Ostatnia aktualizacja strony: 23.10.2020, 14:13

Zakończone

Czwartek, 23 stycznia 2020

Ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych położonych na terenie miasta Legnicy (lokale przeznaczone na usługi medyczne)

Prezydent Miasta Legnicy

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych położonych na terenie miasta Legnicy

 

L.P.

ADRES LOKALU

POWIERZCHNIA
(w m2)

BRANŻA*

STAWKA WYWOŁAWCZA NETTO/POSTĄPIENIE

WADIUM

1

Chojnowska 112

(budynek komunalny)

53,42 

(I piętro,

gab. 121, 122)

Usługi medyczne

25,00/1,00

1.000,00

2

Biegunowa 2 

(budynek komunalny)

24,20

( I p. gab. 22)

Usługi medyczne

25,00/1,00

1.000,00

 

 

PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU 06.02.2020 r.  O  GODZ.  9.00  w SIEDZIBIE  ZGM  LEGNICA, UL.ZIELONA  7,  IV P. POK. 403

 

 

 1. Lokale użytkowe można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy pod nr tel. (76) 72-38-258,259.

 2. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu i warunków przetargu udziela Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, Dział Eksploatacji, ul. Zielona 7, I piętro, pok. 115, nr tel. (76) 72-38-258,259.

 3. Szczegółowe warunki oraz tryb przeprowadzania przetargu określa „Regulamin przeprowadzania przetargów na oddanie w najem lokali użytkowych” oraz „ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości - Dz.U.2014.0.1490” dostępne do wglądu w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (pok. 115)

WARUNKI UCZESTNICZENIA W PRZETARGU

 1. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne oraz osoby prawne z wyłączeniem osób, które zalegają z zapłatą czynszu za najem innego lokalu użytkowego Gminy Legnica oraz osób, z którymi rozwiązano umowę najmu lokalu użytkowego Gminy Legnica w okresie ostatnich dwóch lat, w związku z zaległościami czynszowymi.
 2. Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu i wynajęciem lokalu użytkowego, winni wpłacać (na każdy lokal, odrębnie) wadium w terminie do dnia 06.02.2020 r. do godziny 9.00 w wysokości podanej jak w ogłoszeniu, w kasie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, I piętro lub na konto bankowe Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy: Santander Bank Polska S.A. 35 1090 2066 0000 0005 4200 0052 – za datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ZGM.  W związku z powyższym prosimy o dokonanie wpłaty wadium z odpowiednim wyprzedzeniem do terminu wskazanego w ogłoszeniu.

 3. Biorący udział w przetargu powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość, dowód wpłaty wadium oraz w przypadku osób reprezentujących uczestnika przetargu stosowne umowy lub pełnomocnictwa.

   

  WARUNKI ZAWARCIA UMÓW NAJMU I WARUNKI UMÓW NAJMU

 1. Szczegółowe warunki najmu, prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego określa umowa najmu lokalu użytkowego. Wzór umowy najmu dostępny jest do wglądu w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (pok. 115). Przed przetargiem należy zapoznać się z treścią umowy, która nie podlega negocjacjom.

 2. Umowa najmu zostanie zawarta z osobą, która w licytacji zaproponuje najwyższą stawkę czynszu netto.

 3. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 4. Do wylicytowanej stawki czynszu netto doliczony będzie podatek VAT.

 5. Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości.

 6. Po podpisaniu umowy najmu, na najemcy lokalu użytkowego spoczywać będzie dodatkowo obowiązek ponoszenia wszelkich podatków, w tym podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Legnica na podstawie złożonej w Gminie Legnica deklaracji na podatek od nieruchomości.

 7. Przed podpisaniem umowy najmu lokalu użytkowego, oferent zobowiązany będzie do złożenia zabezpieczenia do umowy, w wysokości czteromiesięcznych opłat z tytułu najmu, obejmujących czynsz za ten lokal i inne opłaty wynikające z treści umowy, jednak w kwocie nie niższej niż 500,00 zł. Ustalenie formy zabezpieczenia do umowy określa Wynajmujący.

 8. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od podpisania umowy najmu w terminie 14 dni od dnia przetargu, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu.

 9. W okresie pierwszych 12 m-cy obowiązywania umowy najmu lokalu użytkowego, wylicytowana stawka czynszu nie będzie podlegać waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i usług ogłaszanych przez GUS;

 10. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowywania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż., i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.

 11. Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:

 • za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,

 • za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu ponosi Najemca,

 • za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu niniejszej umowy,

 • za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,

 • za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Metadane

Data publikacji : 23.01.2020
Data modyfikacji : 23.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Pieprzyk Dział Eksploatacji
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Pieprzyk
©-2020 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL