Ostatnia aktualizacja strony: 27.05.2022, 11:34

Zakończone

Czwartek, 14 maja 2020

Ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych położonych na terenie miasta Legnicy

Prezydent Miasta Legnicy

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych położonych na terenie miasta Legnicy

 

L.P.

ADRES LOKALU

POWIERZCHNIA

[m2]

BRANŻA1

STAWKA WYWOŁAWCZA NETTO/POSTĄPIENIE

[zł/m2 netto]

WADIUM

[zł]

1

CHOJNOWSKA 112

(budynek komunalny)

53,42

(pok. 121,122)

gabinet lekarski

25,00/1,00

1000,00

2

DASZYŃSKIEGO 24

(budynek komunalny)

113,67

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

8,00/1,00

1000,00

3

KARTUSKA 42

 (budynek komunalny)          

20,08

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

5,00/1,00

500,00

4

NOWY ŚWIAT 3

(wspólnota mieszkaniowa)

26,64

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

9,00/1,00

1000,00

5

NOWY ŚWIAT 25-26

(budynek komunalny)

122,08

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

4,00/1,00

500,00

6

PIASTOWSKA 56

(budynek komunalny)

31,00

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

6,00/1,00

500,00

7

RYNEK 24

(budynek komunalny)

66,52

(parter, I p, II p, )

biuro

14,00/1,00

1000,00

8

RYNEK 26-27

(budynek komunalny)

58,70

(parter, I p., II p.)

biuro

7,00/1,00

1000,00

9

RYNEK 32

(budynek komunalny)

38,46

(I p.)

biuro

14,00/1,00

1000,00

10

RYNEK 32

(budynek komunalny)

49,01

(III p.)

biuro

7,00/1,00

1.000,00

11

RYNEK 34

(budynek komunalny)

85,98

(III p.)

biuro

7,00/1,00

1.000,00

12

RYNEK 34

(budynek komunalny)

110,56

(III p.)

biuro

7,00/1,00

1.000,00

13

RYNEK 34

(budynek komunalny)

159,05 (II p.)

biuro

12,00/1,00

1000,00

14

WROCŁAWSKA 239

(wspólnota mieszkaniowa)

15,61

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

10,00/1,00

1000,00

15

ZŁOTORYJSKA  16/182

(wspólnota mieszkaniowa)

533,07

(parter, I piętro)

(+ piwnice o pow. 103,90m2)3

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

22,00/1,00

1.000,00

16

ZŁOTORYJSKA 1184

(budynek komunalny)

27,42

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

13,00/1,00

1.000,00

 

1)z wyłączeniem działalności w zakresie dystrybucji (obrotu i handlu) środków psychoaktywnych nie objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskiej wygranej

2)część lokalu pow. 287,09m2 usytuowana na I piętrze odłączona od instalacji centralnego ogrzewania; pomieszczenia zostaną przyłączone do instalacji CO na sezon grzewczy 2020-2021 Najemca zobowiązany będzie do udostepnienia lokalu, w uzgodnionym terminie celem jego przyłączenia do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania.

3)stawka czynszowa za pomieszczenia piwniczne nie podlega licytacji i wynosi 5,00 zł/m2 netto

4)lokal wymaga remontu (zakres prac do wglądu w Dziale Eksploatacji), osoba ustalona Najemcą lokalu użytkowego zobowiązana jest do wykonania remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt, bez możliwości ubiegania się o zwrot nakładów czy też zaliczenia ich w poczet opłat w trakcie zajmowania lokalu jak i po jego wydaniu.

 

PRZETARG  ROZPOCZNIE  SIĘ  W  DNIU  2.06.2020r.  W SIEDZIBIE  ZGM  LEGNICA, UL.ZIELONA  5/6, (parter)

 

OSOBY, KTÓRE WPŁACĄ WADIUM I ZŁOŻĄ AKCES UCZESTNICTWA W PRZETARGU ZOSTANĄ POINFORMOWANE TELEFONICZNIE BĄDŹ MAILOWO O GODZINIE LICYTACJI POSZCZEGÓLNYCH LOKALI

 

POWYŻSZE BEZPOŚREDNIO WYNIKA Z SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA I MA NA CELU BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW JAK I UCZESTNIKÓW LICYTACJI.

 

 1. Lokale użytkowe można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy pod nr tel. (76) 72-38-258,259.
 2. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu i warunków przetargu udziela Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, Dział Eksploatacji, ul. Zielona 7, nr tel. (76) 72-38-258,259.
 3. Szczegółowe warunki oraz tryb przeprowadzania przetargu określa „Regulamin przeprowadzania przetargów na oddanie w najem lokali użytkowych” oraz „ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości - Dz.U.2014.0.1490” dostępny do wglądu w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (pok. 115) oraz na stronie internetowej ZGM Legnica.

 

WARUNKI UCZESTNICZENIA W PRZETARGU:

 1. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne oraz osoby prawne z wyłączeniem osób, które zalegają z zapłatą czynszu za najem innego lokalu użytkowego Gminy Legnica oraz osób, z którymi rozwiązano umowę najmu lokalu użytkowego Gminy Legnica w okresie ostatnich dwóch lat, w związku z zaległościami czynszowymi.
 2. Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu i wynajęciem lokalu użytkowego winni w terminie do dnia 28.05.2020r. do godziny 15.00 wpłacić na każdy lokal, wadium w wysokości podanej jak w ogłoszeniu na konto bankowe Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy: 35 1090 2066 0000 0005 4200 0052 (za datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ZGM). W związku z powyższym prosimy o dokonanie wpłaty wadium z odpowiednim wyprzedzeniem do terminu wskazanego w ogłoszeniu.
 3. Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu i wynajęciem lokalu użytkowego winni w terminie do dnia 28.05.2020r. do godz. 15.00:
 • złożyć kserokopię potwierdzenia wpłaty wadium (osobiści w siedzibie ZGM Legnica, ul. Zielona 5/6 lub na adres mailowy mmiedzinska@zgm.legnica.pl);
 • złożyć potwierdzenie uczestnictwa w licytacji wraz z danymi kontaktowymi celem przesłania przez komisję przetargową informacji o godzinach licytacji poszczególnych lokali (osobiście w siedzibie ZGM Legnica, ul. Zielona 5/6, telefonicznie 76 72 38 257-259 bądź na adres mailowy: mmiedzinska@zgm.legnica.pl 
 1. Godziny poszczególnych licytacji zostaną ustalone po analizie liczby osób, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w przetargu.
 2. Komisja w terminie do 29.05.2020r. do godz.12.00 poinformuje osoby, które wyraziły chęć udziału w przetargu o godzinach licytacji poszczególnych lokali.
 3. Biorący udział w przetargu powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość, dowód wpłaty wadium oraz w przypadku osób reprezentujących uczestnika przetargu stosowne umowy lub pełnomocnictwa.

 

WARUNKI ZAWARCIA UMÓW NAJMU I WARUNKI UMÓW NAJMU:

 1. Szczegółowe warunki najmu, prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego określa umowa najmu lokalu użytkowego. Wzór umowy najmu dostępny jest do wglądu w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (pok. 115). Przed przetargiem należy zapoznać się z treścią umowy, która nie podlega negocjacjom.
 2. Umowa najmu zostanie zawarta z osobą, która w licytacji zaproponuje najwyższą stawkę czynszu netto.
 3. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 4. Do wylicytowanej stawki czynszu netto doliczony będzie podatek VAT.
 5. Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 6. Po podpisaniu umowy najmu, na Najemcy lokalu użytkowego spoczywać będzie dodatkowo obowiązek ponoszenia wszelkich podatków, w tym podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Legnica na podstawie złożonej w Gminie Legnica deklaracji na podatek od nieruchomości.
 7. Przed podpisaniem umowy najmu lokalu użytkowego, oferent zobowiązany będzie do złożenia zabezpieczenia do umowy, w wysokości czteromiesięcznych opłat z tytułu najmu, obejmujących czynsz za ten lokal i inne opłaty wynikające z treści umowy, jednak w kwocie nie niższej niż 500,00 zł. Ustalenie formy zabezpieczenia do umowy określa Wynajmujący.
 8. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od podpisania umowy najmu w terminie 14 dni od dnia przetargu, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu.
 9. W okresie pierwszych 12 m-cy obowiązywania umowy najmu lokalu użytkowego wylicytowana stawka czynszu nie będzie podlegać waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i usług ogłaszanych przez GUS.
 10. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowywania lokalu do prowadzenia działalności obciążają Najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż., i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.
 11. Na Najemcy spoczywać będzie obowiązek ewentualnego uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z dostawcą energii elektrycznej i wniesienie opłaty przyłączeniowej.
 12. Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:
 • za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,
 • za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu ponosi Najemca,
 • za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu niniejszej umowy,
 • za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,
 • za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.
 • za szkody związane z nienależytym wykonywaniem prac remontowych lub przystosowywaniem lokalu i wykonywaniem nakładów.

 

Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn przed rozpoczęciem,

w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Metadane

Data publikacji : 14.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Pieprzyk Dział Eksploatacji
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL