Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

http://www.zgm.bip.legnica.eu/zgm/przetargi/2020/zakonczone/24265,Ustny-przetarg-nieograniczony-na-oddanie-w-najem-lokali-uzytkowych-w-budynkach-p.html
2022-07-01, 15:10
Czwartek, 09 lipca 2020

Ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych w budynkach położonych na terenie miasta Legnicy

Prezydent Miasta Legnicy

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych w budynkach położonych na terenie miasta Legnicy

„PRZETARG ZA ZŁOTÓWKĘ”

 

L.P.

ADRES LOKALU

POWIERZCHNIA
(m2)

BRANŻA*

STAWKA WYWOŁAWCZA NETTO/

POSTĄPIENIE

WADIUM

1

DASZYŃSKIEGO 24

(budynek komunalny)

113,67

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

1,00/0,50

500,00

2

DMOWSKIEGO 10

(budynek komunalny)

46,50

(parter)

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

1,00/0,50

500,00

3

KARTUSKA 7                      (budynek komunalny)

32,51

(parter)

j.w.

1,00/0,50

500,00

4

LIBANA 12

(budynek komunalny)

7,26

(I p, pok.114)

biuro

1,00/0,50

500,00

5

LIBANA 12

(budynek komunalny)

12,30

(II p, pok. 211)

biuro

1,00/0,50

500,00

6

LIBANA 12

(budynek komunalny)

8,24

(III p, pok.301)

biuro

1,00/0,50

500,00

7

LIBANA 12

(budynek komunalny)

8,73

(II p, pok.201)

biuro

1,00/0,50

500,00

8

LIBANA 12

(budynek komunalny)

12,30

(III p, pok.311)

biuro

1,00/0,50

500,00

9

LIBANA 12

(budynek komunalny)

36,15

(III p, pok.303,304)

biuro

1,00/0,50

500,00

10

PARKOWA 2 of.                   (budynek komunalny)

31,00

zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

1,00/0,50

500,00

 

*)z wyłączeniem działalności w zakresie dystrybucji (obrotu i handlu) środków psychoaktywnych nie objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskiej wygranej.

UWAGA:

-lokal poz. 1-3,10 wymaga remontu (zakres prac do wglądu w Dziale Eksploatacji, ZGM Legnica), osoba ustalona Najemcą lokalu użytkowego zobowiązana jest do wykonania remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt, bez możliwości ubiegania się o zwrot nakładów czy też zaliczenia ich w poczet opłat w trakcie zajmowania lokalu jak i po jego wydaniu, w uzgodnieniu z Wynajmującym, Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy;

-lokale użytkowe wolne są od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich.

 

PRZETARG ROZPOCZNIE SIĘ W DNIU 31.07.2020r. W SIEDZIBIE ZGM LEGNICA, UL.ZIELONA 5/6, (parter)

 

OSOBY, KTÓRE WPŁACĄ WADIUM I ZŁOŻĄ AKCES UCZESTNICTWA W PRZETARGU ZOSTANĄ POINFORMOWANE TELEFONICZNIE BĄDŹ MAILOWO O GODZINIE LICYTACJI POSZCZEGÓLNYCH LOKALI

 

POWYŻSZE BEZPOŚREDNIO WYNIKA Z SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA I MA NA CELU BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW JAK I UCZESTNIKÓW LICYTACJI.

 

  1. Lokale użytkowe można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy pod nr tel. (76) 72-38-258,259.
  2. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu i warunków przetargu udziela Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, Dział Eksploatacji, ul. Zielona 7, nr tel. (76) 72-38-258,259.
  3. Szczegółowe warunki oraz tryb przeprowadzania przetargu na wynajęcie lokali użytkowych określa „Regulamin przeprowadzania przetargów na oddanie w najem lokali użytkowych” dostępny do wglądu w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (pok. 115) oraz na stronie internetowej ZGM Legnica.

 

WARUNKI UCZESTNICZENIA W PRZETARGU

1.W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne oraz osoby prawne z wyłączeniem osób, które zalegają z zapłatą czynszu za najem innego lokalu użytkowego Gminy Legnica oraz osób, z którymi rozwiązano umowę najmu lokalu użytkowego Gminy Legnica w okresie ostatnich dwóch lat, w związku z zaległościami czynszowymi.

2.Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu i wynajęciem lokalu użytkowego winni w terminie do dnia 28.05.2020r. do godziny 15.00 wpłacić na każdy lokal, wadium w wysokości podanej jak w ogłoszeniu na konto bankowe Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy: 35 1090 2066 0000 0005 4200 0052 (za datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ZGM). W związku z powyższym prosimy o dokonanie wpłaty wadium z odpowiednim wyprzedzeniem do terminu wskazanego w ogłoszeniu.

3.Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu i wynajęciem lokalu użytkowego winni w terminie do dnia 28.07.2020r. do godz. 15.00:

1)złożyć kserokopię potwierdzenia wpłaty wadium (osobiści w siedzibie ZGM Legnica, ul. Zielona 5/6 lub na adres mailowy mmiedzinska@zgm.legnica.pl);

2)złożyć potwierdzenie uczestnictwa w licytacji wraz z danymi kontaktowymi celem przesłania przez komisję przetargową informacji o godzinach licytacji poszczególnych lokali (osobiście w siedzibie ZGM Legnica, ul. Zielona 5/6, telefonicznie 76 72 38 257-259 bądź na adres mailowy: mmiedzinska@zgm.legnica.pl 

4.Godziny poszczególnych licytacji zostaną ustalone po analizie ilości osób, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w przetargu.

5.Komisja w terminie do 29.07.2020r. do godz.12.00 poinformuje osoby, które wyraziły chęć udziału w przetargu o godzinach licytacji poszczególnych lokali.

3.Biorący udział w przetargu powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość, dowód wpłaty wadium oraz w przypadku osób reprezentujących uczestnika przetargu stosowne umowy lub pełnomocnictwa.

WARUNKI ZAWARCIA UMÓW NAJMU I WARUNKI UMÓW NAJMU

1.Szczegółowe warunki najmu, prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego określa umowa najmu lokalu użytkowego. Wzór umowy najmu dostępny jest do wglądu w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (pok. 115). Przed przetargiem należy zapoznać się z treścią umowy, która nie podlega negocjacjom.

2.Umowa najmu zostanie zawarta z osobą, która w licytacji zaproponuje najwyższą stawkę czynszu netto.

3.Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

4.Do wylicytowanej stawki czynszu netto doliczony będzie podatek VAT.

5.Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości.

6.Po podpisaniu umowy najmu lokalu użytkowego, na Najemcy spoczywać będzie dodatkowo obowiązek ponoszenia wszelkich podatków, w tym podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Legnica na podstawie złożonej w Gminie Legnica deklaracji na podatek od nieruchomości.  

7.Przed podpisaniem umowy najmu lokalu użytkowego, oferent zobowiązany będzie do złożenia zabezpieczenia do umowy, w wysokości czteromiesięcznych opłat z tytułu najmu, obejmujących czynsz za ten lokal i inne opłaty wynikające z treści umowy, jednak w kwocie nie niższej niż 500,00 zł. Ustalenie formy zabezpieczenia do umowy określa Wynajmujący.

8.Jeżeli osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od podpisania umowy najmu w terminie 14 dni od dnia przetargu, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu.

9.Wylicytowana stawka czynszowa obowiązywać będzie przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie stawka czynszowa zostanie ustalona w drodze negocjacji. Ustalona w drodze negocjacji stawka czynszowa nie może być niższa od stawki wylicytowanej w trybie przetargu i stawki minimalnej na dany lokal. Na dzień przeprowadzenia przetargu podstawowa stawka minimalna wynosi 4,00 zł/m2netto. Po negocjacjach stawki czynszu, Najemca zobowiązany będzie do uzupełnienia zabezpieczenia o kwotę wynikającą z różnicy czynszu wynegocjowanego i czynszu osiągniętego w wyniku przetargu.

10.W okresie pierwszych 12 m-cy obowiązywania umowy najmu lokalu użytkowego, wylicytowana stawka czynszu nie będzie podlegać waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i usług ogłaszanych przez GUS;

11.W okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania umowy najmu lokalu użytkowego, wylicytowana stawka czynszu może ulec podwyższeniu w przypadku podnajęcia w tym okresie części lub całego lokalu użytkowego oraz w przypadku zmiany rodzaju działalności prowadzonej w lokalu.

12.Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowywania lokalu do prowadzenia działalności obciążają Najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż., i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.

13.Na Najemcy spoczywać będzie obowiązek ewentualnego uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z dostawcą energii elektrycznej   i wniesienie opłaty przyłączeniowej.

14.Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:

a) za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,

b) za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu ponosi Najemca,

c) za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu niniejszej umowy,

d) za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,

e) za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

f) za szkody związane z nienależytym wykonywaniem prac remontowych lub przystosowywaniem lokalu i wykonywaniem nakładów.

 

Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Metadane

Data publikacji : 09.07.2020
Data modyfikacji : 09.07.2020
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Kućko Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Kućko