Ostatnia aktualizacja strony: 27.05.2022, 11:34

Zakończone

Czwartek, 03 września 2020

ZAKOŃCZONE - Ogłoszenie o sprzedaży samochodu - przetarg publiczny na sprzedaż samochodu służbowego marki MULTICAR

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy z siedzibą przy ul. Zielonej 7 ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu służbowego marki MULTICAR

ZAKOŃCZONE.

 

            Dane techniczne samochodu :

 • typ : samochód ciężarowy MULTICAR M-25 ( wywrotka ) DMC pow. 3,5 t
 • rok produkcji : 1990
 • przebieg : 280 tyś. km
 • rodzaj paliwa : olej napędowy
 • pojemność silnika : 1997 cm ³
 • ładowność : 2,2 tony
 • kolor kabiny : zielony
 • nr identyfikacyjny pojazdu: 15068/90
 • dodatkowe informacje : pojazd w ciągłym ruchu, zarejestrowany w Polsce, ważne badanie techniczne do dnia 12.12.2020 r., obowiązkowe ubezpieczenie OC ważne do 31.12.2020 r.

 

           Wyżej wymieniony pojazd można obejrzeć w ZGM przy ul. Zielonej 7 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach  7-14 do dnia 17.09.2020 r. po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu oględzin. Osoba do kontaktu – Stanisław Jankowski, nr telefonu 76 72 38 214 lub 604 420 334.

 

           Cena wywoławcza : 5000 zł brutto

 

           Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonych kopertach
z dopiskiem „MULTICAR” w kancelarii ZGM przy ul. Zielonej 5/6, do dnia 18.09.2020 r. do godziny 9.00.

           Oferta powinna zawierać następujące dane :

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta
 • oferowaną cenę brutto i warunki jej zapłaty ( przelew na konto )
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu ( stanem technicznym oferowanego samochodu oraz jego wyposażenia ) lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

           Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.09.2020r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy , ul. Zielona 5/6, pok. 106 I p.

 

           Dodatkowe informacje dot. przetargu :

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli :

 1. zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
 2. nie będzie zawierać danych i dokumentów o których mowa w ogłoszeniu, lub będą one niekompletne, nieczytelne lub będą budzić inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta.

Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa będzie kontynuować przetarg
w formie negocjacji.

 

Termin zawarcia umowy sprzedaży:

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty jednak nie później niż następnego dnia roboczego. Nabywca jest zobowiązany uiścić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na rachunek bankowy Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy: Santander Bank 35 1090 2066 0000 0005 4200 0052. Za uiszczenie ceny nabycia rozumie się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy ZGM.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia.

Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez kupującego całkowitej ceny nabycia.

Wszelkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości kupujący.

 

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania

 • Oferta
  03.09.2020 13:00
  31 KB

Metadane

Data publikacji : 03.09.2020
Data modyfikacji : 06.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Kućko Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Kućko
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL