Ostatnia aktualizacja strony: 20.01.2022, 09:47

Aktualne

Wtorek, 21 grudnia 2021

Ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Rycerskiej 13

Prezydent Miasta Legnicy

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Rycerskiej 13

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow. działki

(rodzaj użytków)

Powierzchnia użytkowa budynków do dzierżawy

Termin zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości*

 

Tryb

wydzierżawienia

Okres dzierżawy

Czynsz dzierżawny wywoławczy/ postąpienie

Wadium

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Legnica

ul. Rycerska 13

obręb Stare Miasto działka nr:

225,

KW Nr LE1L/00066135/1

 

226/1,

KW Nr LE1L/00044716/8

 

227/1

KW Nr LE1L/00044728/5

 

,

 

 

 

0,6140 ha

 

 

0,1758 ha

 

 

 

0,0149 ha

3.117 m2

Rozpoczęcie remontu w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy dzierżawy, zakończenie wszystkich prac remontowych do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy dzierżawy

Działalność zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy (XLII/440/06 z dnia 30.01.2006r.)

Teren oznaczony symbolem:

- U5.6 Teren zabudowy usługowej – usługi publiczne – oświata

- MU7.5 Teren zabudowy mieszanej – mieszkaniowej i usługowej – rekonstrukcja w formie indywidualnej  działalności inwestycyjnej.

Przetarg

ustny

nieograniczony

umowa zawarta              na czas określony

10 lat

12.000,00 zł netto

 + podatek od towarów i usług/

nie mniej niż 120,00zł

2.400,00 zł.

* Z wyłączeniem działalności w zakresie -

-  dystrybucji (obrotu i handlu) środków psychoaktywnych, nie objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii,

-  gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskiej wygranej.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość dostępna od strony ul. Rycerskiej 13. Zespół szkolny składa się z trzech obiektów – głównego budynku szkoły, łącznika i sali gimnastycznej o łącznej powierzchni użytkowej 3.271,42 m2

1.Budynek byłej szkoły.

Budynek murowany, dwuklatkowy, czterokondygnacyjny z poddaszem częściowo użytkowym i podpiwniczeniem. Dach mansardowy. Na kondygnacjach ulokowane są sale dydaktyczne, na poddaszu świetlica oraz sale dydaktyczne, w podpiwniczeniu blok żywieniowy (stołówka, kuchnie, magazynki zaplecza kuchni) oraz kilka sal dydaktycznych. Schody żelbetowe. Elewacja – cegła licówka. Ogrzewanie z sieci miejskiej za pośrednictwem węzła zlokalizowanego w piwnicy.

2. Budynek sali gimnastycznej.

Budynek murowany, jednokondygnacyjny z dachem jednospadowym. Dach drewniany. Pokrycie papowe na odeskowaniu. Otynkowany. Ogrzewanie c.o. z budynku głównego.

3. Łącznik pomiędzy budynkiem głównym a salą gimnastyczną

Budynek murowany, dwukondygnacyjny. Dach drewniany. Pokrycie papowe. Funkcjonalnie komunikacja między budynkiem głównym a salą gimnastyczną. Posiada szatnie i łaźnię z natryskami na parterze oraz pomieszczenia administracyjne na piętrze.

4.Na terenie nieruchomości zlokalizowane są dojścia i dojazdy do obiektów, boisko sportowe, pasy zieleni i ogrodzenie.

5.Zamierzenie może wymagać budowy nowych przyłączy lub zaopatrzenia w media możliwe poprzez rozbudowę istniejących instalacji wewnętrznych w budynku, zwiększone lub nowe potrzeby należy uzgodnić odpowiednio z administratorem sieci i urządzeń w przewidywanym zakresie zapotrzebowania w poszczególne media.

6.Działki nr 226/1 I 227/1 mogą być przedmiotem dzierżawy do czasu rozpoczęcia inwestycji drogowej.

                        

 

PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU 21.01.2022r. O GODZ. 12.00  W SIEDZIBIE  ZGM  LEGNICA,

UL.ZIELONA 5/6, (parter), POK. 5

 

1.Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy ul. Zielona 7 pod nr tel. (76) 72 38 257 - 259.

2.Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu i warunków przetargu udziela ZGM w Legnicy tel. (76) 72 38 257-259.

3.Szczegółowe warunki oraz tryb przeprowadzania przetargu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości - Dz.U.2014.0.1490- z późn. zm. dostępny do wglądu w siedzibie ZGM w Legnicy.

 

WARUNKI UCZESTNICZENIA W PRZETARGU:

1.W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne oraz osoby prawne z wyłączeniem osób, które zalegają z zapłatą czynszu za najem innego lokalu lub dzierżawę nieruchomości użytkowej Gminy Legnica oraz osób, z którymi rozwiązano umowę najmu lokalu/dzierżawy nieruchomości użytkowej Gminy Legnica w okresie ostatnich dwóch lat, w związku z zaległościami czynszowymi oraz podmioty niezalegające z podatkami i opłatami lokalnymi w miejscu zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.

2.Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu i wydzierżawieniem nieruchomości winni w terminie do dnia 18.01.2022r. wpłacić wadium w wysokości podanej jak w ogłoszeniu na konto bankowe ZGM w Legnicy: 35 1090 2066 0000 0005 4200 0052 (Za datę wpływu przyjmuje się datą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ZGM. W związku z powyższym prosimy o dokonanie wpłaty wadium z odpowiednim wyprzedzeniem do terminu wskazanego w ogłoszeniu.)

3.Biorący udział w przetargu powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość, dowód wpłaty wadium, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi w miejscu zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej wystawione nie później niż na 30 dni od daty przetargu oraz w przypadku osób reprezentujących uczestnika przetargu stosowne umowy lub pełnomocnictwa.

4.Podmiot, który wygra przetarg i uchyli się od podpisania umowy dzierżawy, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu.

 

WARUNKI UMOWY:

1.Szczegółowe warunki dzierżawy, prawa i obowiązki Dzierżawcy i Wydzierżawiającego określa umowa dzierżawy nieruchomości. Wzór umowy dzierżawy dostępny jest w siedzibie ZGM w Legnicy lub na stronie internetowej www.zgm.bip.legnica.eu i nie podlega negocjacjom.

2.Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony 10 lat.

3.Nieruchomość przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.

4.Zamierzenie może wymagać budowy nowych przyłączy lub zaopatrzenie w media możliwe poprzez rozbudowę istniejących instalacji wewnętrznych w budynku, zwiększone lub nowe potrzeby uzgodnić należy odpowiednio z administratorem sieci i urządzeń w przewidywanym zakresie zapotrzebowania w poszczególne media.

5.Na Dzierżawcy spoczywać będzie obowiązek ewentualnego uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z dostawcą energii elektrycznej i wniesienia opłaty przyłączeniowej

6W okresie remontu budynków, który ma być rozpoczęty nie później niż do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i zakończony nie później niż do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, miesięczny czynsz dzierżawny wynosić będzie 50% oferowanego czynszu. W uzasadnionych przypadkach termin rozpoczęcia i zakończenia remontu będzie mógł ulegać zmianie w trakcie trwania umowy, wyłącznie na wniosek Dzierżawcy i za zgodą Wydzierżawiającego.

7.Wszystkie koszty remontu lub przystosowywania nieruchomości do prowadzenia działalności a także w trakcie trwania umowy wykonywanie nakładów, w tym nakładów określonych w art. 681 K.C., remontów, adaptacji, modernizacji i ulepszeń, nakładów koniecznych, w tym wynikających z przepisów ppoż., zmiany struktury wydzierżawianej nieruchomości, a także zainstalowania              w nim urządzeń technicznych ponosi Dzierżawca w całości i nie przysługuje Mu z tego tytułu, w trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu roszczenie o zwrot nakładów czy też roszczenie o zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości. W przypadku rozwiązania umowy i przekazania nieruchomości Wydzierżawiającemu Dzierżawca pozostawia w nieruchomości wszystkie nakłady i nie przysługuje Mu roszczenie o zapłatę sumy odpowiadającej ich wartości w dniu zakończenia dzierżawy lub wydania nieruchomości.

8.Dzierżawca przy wykonywaniu nakładów wyżej określonych zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii o dostosowaniu nieruchomości do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych wymaganych przy prowadzeniu umówionej działalności, jak również uzyskania pozwolenia na budowę oraz zmianę sposobu użytkowania nieruchomości.

9.Harmonogram remontu i robót do wykonania w nieruchomości stanowić będzie załącznik do umowy dzierżawy. W uzasadnionych przypadkach terminy wynikające z harmonogramu będą mogły ulegać zmianie w trakcie trwania umowy, wyłącznie na wniosek Dzierżawcy i za zgodą Wydzierżawiającego.

10.W przypadku wcześniejszego (przed upływem 24 miesięcy od daty zawarcia umowy) uruchomienia działalności na części nieruchomości Dzierżawca płacić będzie za tę część powierzchni czynsz w wysokości wylicytowanej, proporcjonalnie do całości powierzchni.

11.Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, jeżeli: remont budynków nie zostanie rozpoczęty w okresie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie zostaną zakończone wszystkie prace remontowe w terminie do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie zostaną dotrzymane przez Dzierżawcę terminy wynikające z harmonogramu remontu i robót do wykonania w nieruchomości, Dzierżawca nie rozpocznie działalności w nieruchomości                              w terminie do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy bądź Dzierżawca nie będzie prowadził działalności przez okres co najmniej dwóch miesięcy lub nie uiści czynszu za co najmniej dwa pełne okresy płatności.

12.Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zajmowania nieruchomości, w szczególności:

1)za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,

2)za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu dzierżawy,

3)za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu umowy,

4)za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,

5)za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie dzierżawy, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy itp.

6)za szkody związane z nienależytym wykonaniem prac remontowych lub przystosowywaniem nieruchomości.

13.Dzierżawca złoży Wydzierżawiającemu zabezpieczenie celem zabezpieczenia opłat czynszowych i świadczeń dodatkowych oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy oraz celem zwrotu kosztów za ewentualne szkody w nieruchomości nie spowodowane zwyczajnym jego używaniem w formie kaucji gotówkowej w wysokości 10 tys. zł;

14.Do czynszu dzierżawnego netto doliczony będzie podatek VAT zgodnie z przepisami.

15.Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

16.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji raz na dwanaście miesięcy o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS.

17.Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku od nieruchomości. Po podpisaniu umowy dzierżawy, na dzierżawcy spoczywać będzie dodatkowo obowiązek ponoszenia wszelkich podatków, w tym podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Legnica, na podstawie złożonej w Gminie Legnica deklaracji na podatek od nieruchomości.   

18.Czynsz dzierżawy nie zawiera opłat za dostawę mediów do nieruchomości i gospodarowania odpadami komunalnymi; Dzierżawca zobowiązany będzie do zawarcia na czas trwania umowy dzierżawy indywidualnych umów eksploatacyjnych oraz złożenia w UM Legnica deklaracji dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

 

Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 21.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Pieprzyk Dział Eksploatacji
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL