Ostatnia aktualizacja strony: 15.11.2019, 13:36

Zakończone

Czwartek, 23 października 2014

Legnica: Obsluga techniczna OGM Numer ogłoszenia: 63524 - 2014; data zamieszczenia: 24.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej , ul. Zielona 7, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 7238213, faks 076 7238206.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.legnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsluga techniczna OGM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:: Bieżące wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych w budynkach zarządzanych przez ZGM, w budynkach będących w trwałym zarządzie ZGM oraz w lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Legnica, znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych pod innym zarządem, w branżach budowlanej i instalacyjnej (sanitarnej i elektrycznej). W zakres prac wchodzą: - roboty dekarskie (naprawa pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, czyszczenie rynien i rur spustowych, remonty bieżące dachów oraz inne prace w zakresie robót dekarskich), - pozostałe roboty budowlane (remonty lokali mieszkalnych i użytkowych, remonty ścian zewnętrznych i wewnętrznych, balkonów i stropów, montaż i naprawa stolarki okiennej, drzwiowej, podłóg, bram, poręczy, stopni schodowych, tralek, szklenie okien i inne naprawy w zakresie robót budowlanych. - roboty instalacyjne (naprawa, remont i konserwacja instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i elektrycznych).

45.21.00.00-2, 45.30.00.00-0, 45.26.19.00-3, 45.26.25.22-6, 45.31.12.00-2, 45.33.20.00-3, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.33.24.00-7, 45.33.30.00-0, 45.44.10.00-0, 45.44.21.00-8.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości - 5 000 zł (słownie pięć tysięcy złotych) za część 1 zamówienia, - 5 000 zł (słownie pięć tysięcy złotych) za część 2 zamówienia, - 5 000 zł (słownie pięć tysięcy złotych) za część 3 zamówienia, należy wnieść w terminie do dnia 11 marca 2014 r. do godz.9.00. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przekazać na konto zamawiającego: Bank Zachodni WBK I/O Legnica 35109020660000000542000052. Wadium winno wpłynąć na konto zamawiającego najpóźniej w dniu 11 marca 2014 r. do godz.9.00. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w jednej z pozostałych form ustawowych należy dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zamawiającemu zwrot oryginału dokumentu bez naruszania oferty

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali prace o charakterze zbliżonym do przedmiotu przetargu, o wartości nie mniejszej niż 350 000 zł z czego 210 000 zł w branży budowlanej i 140 000 zł w branży instalacyjnej - ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie załączników nr 7 i 8 do SIWZ oraz dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem na stanowiskach: - kierownika robót budowlanych z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - kierownika robót elektrycznych z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacje i sieci elektryczne i elektroenergetyczne, - kierownika robót sanitarnych z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacje i sieci sanitarne; osoby te powinny należeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z tym, że osoby posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udokumentują fakt wpisania na listę członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia; ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6a lub 6b do specyfikacji

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) dysponują środkami (gotówka lub zdolność kredytowa) nie mniejszymi niż 30 000 zł - ocena spełniania warunku odbywać się będzie na podstawie zaświadczenia z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 2) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem postępowania na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł - ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego fakt posiadania ubezpieczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  III.4.3.2)

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;/li>
   • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  II.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 90
  • 2 - Koszty zakupu materiałów - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w następujących przypadkach: 1) zmiana zakresu robót: a) ograniczenia zakresu robót wynikająca z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, b) likwidacja firmy, 2) zmiana wartości zamówienia a) w przypadku braku środków finansowych, ich zwiększenia lub zmniejszenia, czego zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, 3) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych 4) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany nie są niekorzystne dla zamawiającego, 5) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę robót, 6) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrze, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 7) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie wynikają z przyczyn leżących po którejkolwiek ze stron, 8) z powodu zmian organizacyjnych zamawiającego, 9) z powodu zmiany w drodze ustawowej stawki podatku VAT będącej elementem wynagrodzenia wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgm.legnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej Dział Techniczny, ul. Zielona 7, 59-220 Legnica, pok. nr 306.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:11.03.2014 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria zamawiającego, 59-220 Legnica, ul. Zielona 5, pok. nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Obsługa techniczna OGM nr 2.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Obsługa techniczna OGM nr 4.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Obsługa techniczna OGM nr 5.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bieżące wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych w budynkach zarządzanych przez ZGM - Oddział Gospodarki Mieszkaniowej nr 2 (OGM nr 2) przy Al. Rzeczypospolitej 34, w budynkach będących w trwałym zarządzie ZGM oraz w lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Legnica, znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych pod innym zarządem, w branżach budowlanej i instalacyjnej (sanitarnej i elektrycznej). Wykaz budynków zarządzanych przez ZGM - OGM nr 2, budynków będących w trwałym zarządzie ZGM i budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez innych zarządców, w których Gmina Legnica posiada udziały stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji. Ilość zasobów w trakcie trwania umowy może ulec zmianie.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.30.00.00-0, 45.26.19.00-3, 45.26.25.22-6, 45.31.12.00-2, 45.33.20.00-3, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.33.24.00-7, 45.33.30.00-0, 45.44.10.00-0, 45.44.21.00-8.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena - 90
   • 2. Koszty zakupu materiałów - 10
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bieżące wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych w budynkach zarządzanych przez ZGM - Oddział Gospodarki Mieszkaniowej nr 4 (OGM nr 4) przy ul. Emilii Plater 11, w budynkach będących w trwałym zarządzie ZGM oraz w lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Legnica, znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych pod innym zarządem, w branżach budowlanej i instalacyjnej (sanitarnej i elektrycznej). Wykaz budynków zarządzanych przez ZGM - OGM nr 4, budynków będących w trwałym zarządzie ZGM i budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez innych zarządców, w których Gmina Legnica posiada udziały stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji. Ilość zasobów w trakcie trwania umowy może ulec zmianie.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.30.00.00-0, 45.26.19.00-3, 45.26.25.22-6, 45.31.12.00-2, 45.33.20.00-3, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.33.24.00-7, 45.33.30.00-0, 45.44.10.00-0, 45.44.21.00-8.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12..
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena - 90
   • 2. Koszty zakupu materiałów - 10
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bieżące wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych w budynkach zarządzanych przez ZGM - Oddział Gospodarki Mieszkaniowej nr 5 (OGM nr 5) przy ul. Poselskiej 5/7, w budynkach będących w trwałym zarządzie ZGM oraz w lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Legnica, znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych pod innym zarządem, w branżach budowlanej i instalacyjnej (sanit

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 23.10.2014
Data modyfikacji : 23.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Kotwa
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Kotwa Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Kotwa
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL