Ostatnia aktualizacja strony: 15.11.2019, 13:36

Zakończone

Czwartek, 23 października 2014

Legnica: Remont 4 lokali socjalnych w Legnicy Numer ogłoszenia: 129004 - 2014; data zamieszczenia: 15.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej , ul. Zielona 7, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 7238213, faks 076 7238206.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.legnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont 4 lokali socjalnych w Legnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 4 lokali socjalnych w Legnicy: Część nr 1 - remont lokalu nr 4 w budynku przy ul. Dworcowej 6 of, Część nr 2 - remont lokali nr 3 i 4 w budynku przy ul. Jaworzyńskiej 92/94 klatka B. Lokal nr 3 jest w chwili obecnej zamieszkały, z terminem opróżnienia do 30.05.2014 r. W przypadku gdyby osoby zamieszkujące ten lokal nie opuściły go w określonym terminie, zamawiający zmieni termin wykonania remontu, a ostatecznie może odstąpić od wykonania remontu tego lokalu. Część nr 3 - remont lokalu nr 2 w budynku przy ul. Parkowej 2 of. Remonty mieszkań swym zakresem obejmują : - wymianę i uzupełnienie elementów posadzek, - remont pieców kaflowych (dot. tylko części 1 i 3), - roboty tynkarskie, - roboty malarskie, - szklenie okien, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - remont stropu drewnianego (dot. tylko części 3), - remont instalacji wod.-kan. i wymiana urządz eń sanitarnych, - remont instalacji elektrycznej i wymiana osprzętu. Szczegółowe zakresy prac remontowych do wykonania w mieszkaniach ujęte są w przedmiarach robót. Szczegóły techniczne wykonania i odbioru poszczególnych robót określone zostały w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):: 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.44.21.00-8, 45.43.21.00-5, 45.43.22.10-9, 45.26.26.30-6, 45.31.10.00-0, 45.31.60.00-5, 45.33.30.00-9, 45.42.11.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Wadium w wysokości : 500 zł (słownie pięćset złotych) za część nr 1 zamówienia, 2000 zł (słownie dwa tysiące złotych) za część nr 2 zamówienia, 1500 zł (słownie jeden tysiąc pięćset złotych) za część nr 3 zamówienia, należy wnieść w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r. do godz.9.00. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przekazać na konto zamawiającego: Bank Zachodni WBK I/O Legnica 35109020660000000542000052. Wadium winno wpłynąć na konto zamawiającego najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 r. do godz. 9.00. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w jednej z pozostałych form ustawowych należy dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zamawiającemu zwrot oryginału dokumentu bez naruszania oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali prace remontowe budynków mieszkalnych o wartości nie mniejszej niż 100000 zł - ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie załącznika nr 4 do specyfikacji oraz dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, specjalności sanitarnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz specjalności instalacje i sieci elektryczne i elektroenergetyczne. Osoby te powinny należeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z tym, że osoby posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udokumentują fakt wpisania na listę członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia; ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a lub 3b do specyfikacji,

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują środkami (gotówka lub zdolność kredytowa) nie mniejszymi niż po 10000 zł na każdy lokal objęty ofertą - ocena spełnienia warunku odbywać na podstawie zaświadczenia z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  III.4.3.2)

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  II.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w następujących przypadkach: 1) zmiana terminu wykonania umowy : a) zmiana jest konieczna z powodu działania osób trzecich, z przyczyn niezależnych od zamawiającego, b) zmiana adresu remontowanego lokalu o wartości robót nie większej niż wartość szacunkowa zakresu remontowanego lokalu którego zmiana dotyczy, c) zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencje mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, d) zmiana zakresu robót wynikające z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zlecenia robót dodatkowych, e) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp., f) zmiana finansowania robót związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz, g) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc, h) likwidacja firmy, i) jeżeli w wyniku nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, nastąpi przerwanie robót. 2) zmiana zakresu robót : a) ograniczenie zakresu robót wynikające z braku środków finansowych lub z powodu działania osób trzecich, z przyczyn niezależnych od zamawiającego, lub wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, b) zmiana adresu remontowanego lokalu o wartości robót nie większej niż wartość szacunkowa zakresu remontowanego lokalu którego zmiana dotyczy, c) konieczność wykonania robót zamiennych, d) zmiana finansowania robót związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz, e) wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp. f) likwidacja firmy, g) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc, 3) zmiana wartości zamówienia : a) zmiana jest konieczna z powodu działania osób trzecich, z przyczyn niezależnych od zamawiającego, b) zmiana adresu remontowanego lokalu o wartości robót nie większej niż wartość szacunkowa zakresu remontowanego lokalu którego zmiana dotyczy, c) w przypadku braku środków finansowych, ich zwiększenia lub zmniejszenia, czego zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, d) zmiana finansowania robót związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz, e) ograniczenia zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, f) konieczność wykonania robót zamiennych, g) likwidacja firmy, h) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc, 4) inne : a) zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót, koordynatora prac ze strony Zamawiającego, b) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych, c) zmiana finansowania robót, 5) z powodu istotnych braków lub błędów w przedmiarze robót również tych polegających na niezgodności z przepisami prawa, 6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego, 7) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę, robót, 8) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrze, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 9) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie wynikają z przyczyn leżących po którejkolwiek ze stron. 10) z powodu zmiany w drodze ustawowej stawki podatku VAT będącej elementem wynagrodzenia wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgm.legnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej Dział Techniczny, ul. Zielona 7, 59-220 Legnica, pok. nr 306.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:30.04.2014 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria zamawiającego, 59-220 Legnica, ul. Zielona 5, pok. nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:Remont lokalu nr 4 ul. Dworcowa 6 of.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Remont lokalu nr 4 w budynku przy ul. Dworcowej 6 of, Remont mieszkania swym zakresem obejmuje: - wymianę i uzupełnienie elementów posadzek, - remont pieców kaflowych - roboty tynkarskie, - roboty malarskie, - szklenie okien, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - remont instalacji wod.-kan. i wymiana urządzeń sanitarnych, - remont instalacji elektrycznej i wymiana osprzętu.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.44.21.00-8, 45.43.21.00-5, 45.43.22.10-9, 45.26.26.30-6, 45.31.10.00-0, 45.31.60.00-5, 45.33.30.00-9, 45.42.11.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA:Remont lokali nr 3 i 4 ul. Jaworzyńskiej 92/94 klatka B.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Remont lokali nr 3 i 4 w budynku przy ul. Jaworzyńskiej 92/94 klatka B. Lokal nr 3 jest w chwili obecnej zamieszkały, z terminem opróżnienia do 30.05.2014r. W przypadku gdyby osoby zamieszkujące ten lokal nie opuściły go w określonym terminie, zamawiający zmieni termin wykonania remontu, a ostatecznie może odstąpić od wykonania remontu tego lokalu. Remonty mieszkań swym zakresem obejmują : - wymianę i uzupełnienie elementów posadzek, - roboty tynkarskie, - roboty malarskie, - szklenie okien, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - remont instalacji wod.-kan. i wymiana urządzeń sanitarnych, - remont instalacji elektrycznej i wymiana osprzętu.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.44.21.00-8, 45.43.21.00-5, 45.43.22.10-9, 45.31.10.00-0, 45.31.60.00-5, 45.33.30.00-9, 45.42.11.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.07.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA:Remont lokalu nr 2 ul. Parkowa 2 of.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Remont lokalu nr 2 w budynku przy ul. Parkowej 2 of. Remont mieszkania swym zakresem obejmuje: - wymianę i uzupełnienie elementów posadzek, - remont pieców kaflowych, - roboty tynkarskie, - roboty malarskie, - szklenie okien, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - remont stropu drewnianego, - remont instalacji wod.-kan. i wymiana urządzeń sanitarnych, - remont instalacji elektrycznej i wymiana osprzętu.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.44.21.00-8, 45.43.21.00-5, 45.43.22.10-9, 45.26.26.30-6, 45.31.10.00-0, 45.31.60.00-5, 45.33.30.00-9, 45.42.11.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 23.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Kotwa
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Kotwa Dział Informatyki
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL