Ostatnia aktualizacja strony: 15.11.2019, 13:36

Zakończone

Czwartek, 23 października 2014

Legnica: Przebudowa lokalu użytkowego z przystosowaniem do funkcji stołówki w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15 Numer ogłoszenia: 168260 - 2014; data zamieszczenia: 19.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej , ul. Zielona 7, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 7238213, faks 076 7238206.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.legnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa lokalu użytkowego z przystosowaniem do funkcji stołówki w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:: Przedmiotem zamówienia jest na wykonanie przebudowy lokalu użytkowego (powierzchnia użytkowa lokalu Pu = 137,74 m2 + pom. piwniczne o P = 22,54 m2) z przystosowaniem do funkcji stołówki położonego na parterze budynku przy ul. Dmowskiego 15, działka nr 845, obręb Kartuzy, jednostka ewidencyjna Legnica (stanowiącego własność gminy)., W zakres poszczególnych robót wchodzą : a) roboty budowlane - obejmują między innymi : - roboty rozbiórkowe : demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, wyburzenia ścianek działowych, demontaż podłóg drewnianych i legarów, usunięcie zasypek żużlowych sklepień nad piwnicą; skucie tynków wewnętrznych piwnicy; rozebranie posadzek w pomieszczeniach piwnicy; rozebranie zamurowań okien, usunięcie starych powłok malarskich na ścianach istniejących; rozebranie schodów wejściowych do lokalu. - roboty budowlane : roboty murarskie, wykonanie ścianek działowych typu Sg1, Sg2, Sg3, gipsowo kartonowych na konstrukcji stalowej z wypełnieniem z wełny mineralnej, wykonanie sufitów podwieszonych, wykonanie podłóg w pomieszczeniach z dwu warstw płyty OSB gr. 2,5cm montowanych do legarów 10x6cm, wykonanie tynków z zaprawy klejowej wzmacnianej siatką oraz tynków cem.-wap., montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek w pomieszczeniu piwnicy, odtworzenie ceglanych zewnętrznych schodów wejściowych. - roboty wykończeniowe : wykonanie okładzin ceramicznych ścian, szpachlowanie ścian, malowanie ścian i sufitów, montaż kompletnych schodów drewnianych do piwnicy, montaż wykładzin podłogowych, uzupełnienie ubytków tynku, czyszczenie, szpachlowanie i malowanie elewacji frontowej od gzymsu nad parterem do poziomu terenu. b) roboty instalacyjne sanitarne - obejmują wykonanie między innymi : - instalacji wodociągowej : wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, - instalacji kanalizacji sanitarnej, - montaż armatury wodociągowej czerpalna -baterie, - instalacji gazu wraz montażem kotła grzewczego gazowego wiszącego atmosferycz-nego jednofunkcyjnego z zasobnikiem stojącym 200 dm3 o mocy 30 kW kocioł z zamkniętą komorą spalania, - instalacji c.o., - zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej w czynnik grzewczy - instalacja c.t., - instalacji wentylacji mechanicznej. c) roboty instalacyjne elektryczne - obejmują wykonanie między innymi : - rozdzielnicy TE-L zasilanej z istniejącego na budynku złącza kablowego. Rozdzielnica przy wejściu do pomieszczenia magazynu lokalu jako natynkowa - obwodów oświetlenia pomieszczeń przewodem YDYpżo 3x1,5mm² dla opraw oświetlenia podstawowego i YDYżo 4x1,5mm² dla opraw wyposażonych w inwerter o podtrzymaniu 1h, - obwodu gniazd wtykowych przewodem YDYpżo 3x2,5mm², - obwodu patelni elektrycznej przewodem YDYżo 5x4,0mm², - obwodu nagrzewnicy nad drzwiami wejściowymi przewodem YDYżo 5x2,5mm², - obwodu centrali nawiewno-wywiewnej przewodem YDYżo 5x2,5mm². Szczegółowy zakres prac budowlano-instalacyjnych do wykonania przedstawia Projekt budowlany opracowany przez firmę Architekt Autorska Pracownia Projektowa Marek Stawiany z siedzibą we Wrocławiu zatwierdzony decyzją Prezydenta Miasta Legnicy nr 120/2014 z dnia 03.03.2014r. oraz branżowe przedmiary robót tj. robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych. Szczegóły techniczne wykonania i odbioru poszczególnych robót określone zostały w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): :: 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.31.11.00-1, 45.31.73.00-5, 45.31.12.00-2

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 10.000 zł należy wnieść w terminie do dnia 4 czerwca 2014 r. do godz.9.00. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przekazać na konto zamawiającego: Bank Zachodni WBK I/O Legnica 35109020660000000542000052. Wadium winno wpłynąć na konto zamawiającego najpóźniej w dniu 4 czerwca 2014 r. do godz. 9.00. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w jednej z pozostałych form ustawowych należy dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zamawiającemu zwrot oryginału dokumentu bez naruszania oferty

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w następujących przypadkach: 1) zmiana terminu wykonania umowy : a) zmiana jest konieczna z powodu działania osób trzecich, z przyczyn niezależnych od zamawiającego, b) zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencje mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycz- nych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, c) zmiana zakresu robót wynikające z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zlecenia robót dodatkowych, d) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp., e) zmiana finansowania robót związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz, f) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc, g) likwidacja firmy, h) jeżeli w wyniku nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, nastąpi przerwanie robót. 2) zmiana zakresu robót : a) ograniczenie zakresu robót wynikające z braku środków finansowych lub z powodu działania osób trzecich, z przyczyn niezależnych od zamawiającego, lub wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, b) konieczność wykonania robót zamiennych, c) zmiana finansowania robót związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz, d) wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp. e) likwidacja firmy, f) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc, 3) zmiana wartości zamówienia : a) zmiana jest konieczna z powodu działania osób trzecich, z przyczyn niezależnych od zamawiającego, b) w przypadku braku środków finansowych, ich zwiększenia lub zmniejszenia, czego zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, c) zmiana finansowania robót związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz, d) ograniczenia zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, e) konieczność wykonania robót zamiennych, f) likwidacja firmy, g) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc, 4) inne : a) zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót, koordynatora prac ze strony Zamawiającego, b) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych, c) zmiana finansowania robót, 5) z powodu istotnych braków lub błędów w przedmiarze robót również tych polegających na niezgodności z przepisami prawa, 6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego, 7) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę, robót, 8) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrze, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 9) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie wynikają z przyczyn leżących po którejkolwiek ze stron. 10) z powodu zmiany w drodze ustawowej stawki podatku VAT będącej elementem wynagrodzenia wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali prace remontowe w budynkach mieszkalnych, mieszkalno-użytkowych lub użytkowych, o wartości nie mniejszej niż 350.000 zł z czego 200.000 zł w branży budowlanej, 120.000 zł w branży sanitarnej i 30.000zł w branży elektrycznej - ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie załączników nr 4a, 4b i 4c do specyfikacji oraz dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, specjalności sanitarnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz specjalności instalacje i sieci elektryczne i elektroenergetyczne. Osoby te powinny należeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z tym, że osoby posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udokumentują fakt wpisania na listę członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia; ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a lub 3b do specyfikacji

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  •  

   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
   • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
   • Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    III.4.3.2)

     • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
     • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
     • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;/li>
     • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
     • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

    II.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

   IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

   • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

   IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgm.legnica.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej Dział Techniczny, ul. Zielona 7, 59-220 Legnica, pok. nr 306.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:04.06.2014 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria zamawiającego, 59-220 Legnica, ul. Zielona 5, pok. nr 3.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 23.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Kotwa
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Kotwa Dział Informatyki
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL