Ostatnia aktualizacja strony: 15.11.2019, 13:36

Zakończone

Czwartek, 23 października 2014

Legnica: Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynkach gminy Legnica Numer ogłoszenia: 192366 - 2014; data zamieszczenia: 06.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej , ul. Zielona 7, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 7238213, faks 076 7238206.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.legnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynkach gminy Legnica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dobudów przewodów wentylacji grawitacyjnej w pięciu budynkach gminy Legnicy : 1) Część nr 1 - w kuchni w mieszkaniach nr 1, 4 , 5, 7, 8, 10, 11 i 12 w budynku przy ul.Daszyńskiego 19, 2) Część nr 2 -w kuchni w mieszkaniach nr 2, 3, 5, 6 i 7 w budynku przy ul.Daszyńskiego 3, 3) Część nr 3 - w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2, 4 , 6, 8, 9, 11, 12 i 13 w budynku przy ul. Daszyńskiego 6, 4) Część nr 4 - przy ul. Jordana 15 of., 5) Część nr 5 - w W.C. w mieszkaniach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 w budynku przy ul. Rybackiej 1. Szczegóły techniczne wykonania i odbioru poszczególnych robót określone zostały w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): :: 45.00.00.00-7, 45.33.12.10-1, 45.45.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości : 1500 zł (słownie jeden tysiąc pięćset złotych) za część nr 1 zamówienia, 1000 zł (słownie jeden tysiąc złotych) za część nr 2 zamówienia, 2000 zł (słownie dwa tysiące złotych) za część nr 3 zamówienia, 800 zł (słownie osiemset złotych) za część nr 4 zamówienia, 2000 zł (słownie dwa tysiące złotych) za część nr 5 zamówienia, należy wnieść w terminie do dnia 23 czerwca 2014 r. do godz.9.00. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przekazać na konto zamawiającego: Bank Zachodni WBK I/O Legnica 35109020660000000542000052. Wadium winno wpłynąć na konto zamawiającego najpóźniej w dniu 23 czerwca 2014 r. do godz. 9.00. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w jednej z pozostałych form ustawowych należy dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zamawiającemu zwrot oryginału dokumentu bez naruszania oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali prace budowlano-instalacyjne o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł - ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie załącznika nr 4 do specyfikacji oraz dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i specjalności sanitarnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoby te powinny należeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z tym, że osoby posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udokumentują fakt wpisania na listę członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia; ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a lub 3b do specyfikacji

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  •  

   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
   • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
   • Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    III.4.3.2)

     • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
     • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
     • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;/li>
     • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
     • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

    II.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

   IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

   • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

   IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgm.legnica.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej Dział Techniczny, ul. Zielona 7, 59-220 Legnica, pok. nr 306.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:23.06.2014 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria zamawiającego, 59-220 Legnica, ul. Zielona 5, pok. nr 3.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

 • ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ul.Daszyńskiego 19..

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 4 , 5, 7, 8, 10, 11 i 12 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 19 Szczegółowy zakresy prac budowlano-instalacyjnych określa Projekt budowlany opracowany w listopadzie 2013 r. przez Pracownię Projektową Przedsiębiorstwa Budowlanego KDW - Dariusz Kujawa z siedzibą w Legnicy ul. B.Prusa 12/7 zatwierdzony decyzją Prezydenta Miasta Legnicy nr 115/2014 z dnia 03.03.2014r. oraz przedmiar robót.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.12.10-1, 45.45.00.00-6.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonaniaZakończenie: 25.08.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ul.Daszyńskiego 3.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2, 3, 5, 6 i 7 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 3. Szczegółowy zakresy prac budowlano-instalacyjnych określa Projekt budowlany opracowany w listopadzie 2013 r. przez Pracownię Projektową Przedsiębiorstwa Budowlanego KDW - Dariusz Kujawa z siedzibą w Legnicy ul. B.Prusa 12/7 zatwierdzony decyzją Prezydenta Miasta Legnicy nr 128/2014 z dnia 07.03.2014r. oraz przedmiar robót.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.12.10-1, 45.45.00.00-6.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonaniaZakończenie: 25.08.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   

  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ul.Daszyńskiego 6.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2, 4 , 6, 8, 9, 11, 12 i 13 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 6. Szczegółowy zakresy prac budowlano-instalacyjnych określa Projekt budowlany opracowany w listopadzie 2013 r. przez Pracownię Projektową Przedsiębiorstwa Budowlanego KDW - Dariusz Kujawa z siedzibą w Legnicy ul. B.Prusa 12/7 zatwierdzony decyzją Prezydenta Miasta Legnicy nr 98/2014 z dnia 24.02.2014r. oraz przedmiar robót.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.12.10-1, 45.45.00.00-6.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonaniaZakończenie: 25.08.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   

  CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ul.Jordana 15 of.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Jordana 15 of. Szczegółowy zakresy prac budowlano-instalacyjnych określa Projekt budowlany opracowany w listopadzie 2013 r. przez Firmę Inżyniersko-Budowlaną Pauch Czesław z siedzibą w Poznaniu ul. Bliźniąt 17/3 zatwierdzony decyzją Prezydenta Miasta Legnicy nr 141/2014 z dnia 12.03.2014r. oraz przedmiar robót.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.12.10-1, 45.45.00.00-6.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonaniaZakończenie: 25.08.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   

  CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ul.Rybacka 1.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w W.C. w mieszkaniach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 w budynku gminy przy ul. Rybackiej 1. Szczegółowy zakresy prac budowlano-instalacyjnych określa Projekt budowlany opracowany we wrześniu 2013r. przez Pracownię Projektową Przedsiębiorstwa Budowlanego KDW - Dariusz Kujawa z siedzibą w Legnicy ul. B.Prusa 12/7 zatwierdzony decyzją Prezydenta Miasta Legnicy nr 69/2014 z dnia 06.02.2014r. oraz przedmiar robót.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.12.10-1, 45.45.00.00-6.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonaniaZakończenie: 25.08.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 23.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Kotwa
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Kotwa Dział Informatyki
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL