Ostatnia aktualizacja strony: 22.11.2019, 12:03

Zakończone

Czwartek, 23 października 2014

OGŁOSZENIE

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa konstrukcji i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Ściegiennego 41 w Legnicy”

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa konstrukcji i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Ściegiennego 41 w Legnicy”

Termin realizacji zamówienia – do 10.10.2014r

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz informację o oświadczeniach i dokumentach jakie mają złożyć wykonawcy zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Oferty należy składać w kancelarii ZGM przy ul. Zielonej 5/6 (parter) do godz. 900 dnia 14 lipca 2014 r.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Otwarcie ofert nastąpi 14 lipca 2014 r. o godz. 1000 w siedzibie ZGM przy ul. Zielonej 7 w świetlicy (IV piętro).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Dziale Technicznym (IIIp., pok.306). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej www.zgm.legnica.pl

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Katarzyna Józefowicz, pokój nr 306, tel. (76) 72 38 234, e-mail: kjozefowicz@zgm.legnica.pl

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 23.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Kotwa
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Kotwa Dział Informatyki
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL