Ostatnia aktualizacja strony: 22.11.2019, 12:03

Zakończone

Piątek, 24 października 2014

Legnica: Remont pieców kaflowych Numer ogłoszenia: 247684 - 2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej , ul. Zielona 7, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 7238213, faks 076 7238206.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.legnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pieców kaflowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:: : Przedmiotem zamówienia jest remont pieców kaflowych 7-rzędowych (2 szt.), 8-rzędowych (46 szt.), 9 rzędowych (1 szt.) w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Legnica, zgodnie z wykazem adresowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

II.1.5)przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przedmiotem zamówień uzupełniających będą remonty pieców kaflowych 7-rzędowych, 8-rzędowych i 9-rzędowych w innych niż ujęte w załączniku nr1 do SIWZ umowy lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Legnica, których zamawiający nie przewidział do realizacji w przewidzianym postępowaniu, a konieczność ich remontu wyniknie po ogłoszeniu przetargu. Konieczność wykonania tych remontów będzie każdorazowo udokumentowana przez inspektorów nadzoru robót budowlanych w protokołach przeprowadzanych wizji lokalnych i potwierdzona opinią kominiarską z których wynikać będzie, że dalsza eksploatacji pieca stwarza zagrożenia i nie może być on dalej eksploatowany z przyczyn złego stanu technicznego. Wartość zamówień uzupelniających nie przekroczy 50% wartości zamowienia podstawowego

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): : 45.26.26.30-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 2000 zł ( słownie: dwa tysiące złotych ) należy wnieść w terminie do dnia 18.08. 2014 r. do godz. 9.00. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przekazać na konto zamawiającego: Bank Zachodni WBK I/O Legnica 35109020660000000542000052. Wadium winno wpłynąć na konto zamawiającego najpóźniej w dniu 18.08.2014 r. do godz.9.00. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w jednej z pozostałych form ustawowych należy dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zamawiającemu zwrot oryginału dokumentu bez naruszania oferty

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali roboty budowlane - zduńskie, o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie załącznika nr 5 do SIWZ oraz dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem na stanowisku kierownika robót budowlanych z uprawnieniami budowlanymi w specjalności budowlanej,osoba ta powinna należeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z tym, że osoba posiadająca siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udokumentuje fakt wpisania na listę członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia; ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4a lub 4b do specyfikacji

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   

   

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
   • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  • Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   III.4.3.2)

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;/li>
    • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

   II.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

   • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w następujących przypadkach: 1) zmiana terminu wykonania umowy: a) zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencje mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, b) zmiana zakresu robót wynikające z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zlecenia robót uzupełniających lub dodatkowych, c) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp., d) zmiana finansowania robót ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz, e) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc, f) likwidacja firmy, g) jeżeli w wyniku nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, nastąpi przerwanie robót. h) zmiany wykazu adresowego . 2) zmiana zakresu robót: a) ograniczenia zakresu robót wynikająca z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, b) likwidacja firmy, c) zmiany wykazu adresowego d) ograniczenia zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, e) konieczność wykonania robót zamiennych, f) likwidacja firmy, g) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc, 3) zmiana wartości zamówienia a) w przypadku braku środków finansowych, ich zwiększenia lub zmniejszenia, czego zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, b) zmiany wykazu adresowego c) zmiana finansowania robót związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz, d) konieczność wykonania robót zamiennych, e) likwidacja firmy, f) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc. 4) inne: a) zmiana harmonogramu w zakresie rzeczowo - finansowym z uwzględnieniem zapisów j/w, b) zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót, koordynatora prac ze strony Zamawiającego, c) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych, d) zmiana finansowania robót w poszczególnych latach, e) z powodu zmian organizacyjnych zamawiającego, f) zmiany wykazu adresowego nie wynikające z winy Zamawiającego, bez zmiany wartości zamówienia 5) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany nie są niekorzystne dla zamawiającego, 6) z powodu wystąpienia robót dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę robót, 7) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrze, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 8) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie wynikają z przyczyn leżących po którejkolwiek ze stron, 9) z powodu zmiany w drodze ustawowej stawki podatku VAT będącej elementem wynagrodzenia wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgm.legnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej Dział Techniczny, ul. Zielona 7, 59-220 Legnica, pok. nr 303.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:18.08.2014 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria zamawiającego, 59-220 Legnica, ul. Zielona 5, pok. nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 24.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Kotwa
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Kotwa Dział Informatyki
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL