Ostatnia aktualizacja strony: 22.11.2019, 12:03

Zakończone

Wtorek, 14 lipca 2015

Renowacja części wspólnych czynnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Legnicy przy ul. Henryka Pobożnego 18A, Henryka Pobożnego 18B i Henryka Pobożnego 22

UWAGA! Zmiana harmonogramu

Legnica: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Numer ogłoszenia: 175972 - 2015; data zamieszczenia: 14.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej , ul. Zielona 7, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 76 7238213, faks 76 7238206.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.legnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji części wspólnych czynnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Legnicy przy ul. Henryka Pobożnego 18A, Henryka Pobożnego 18B i Henryka Pobożnego 22, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie renowacji części wspólnych czynnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Legnicy przy ul. Henryka Pobożnego 18A, Henryka Pobożnego 18B i Henryka Pobożnego 22, w tym m.in.: a) Henryka Pobożnego 18A: - wykonanie termoizolacji ściany od strony podwórza, - wzmocnienie nadproży okiennych na ścianach, - wykonanie elewacji frontowej, - remont ściany szczytowej (północnej), - docieplenie pomieszczeń na parterze od klatki schodowej, - wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej w częściach wspólnych, montaż nawietrzaków podokiennych, - remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej, - remont dachu wraz z montażem płotków przeciwśniegowych, ław kominiarskich i obróbek blacharskich, - montaż masztów do zamocowania anten telewizyjnych wraz z instalacją kablową dla każdego lokalu mieszkalnego oddzielnie, - montaż instalacji domofonowej, - remont pomieszczeń strychowych wraz z wymianą białej podłogi, - remont pomieszczeń piwnicznych wraz z wymianą posadzki, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej, - montaż kratek kontaktowych z pomieszczeń piwnicznych, - remont klatki schodowej; b) Henryka Pobożnego 18B: - wykonanie termoizolacji ściany od strony podwórza i od strony budynku H. Pobożnego 19, - wzmocnienie nadproży okiennych na ścianach, - wykonanie elewacji frontowej, - docieplenie pomieszczeń na parterze od klatki schodowej, - wymiana stolarki okiennej, renowacja bramy wejściowej, wymiana stolarki drzwiowej w częściach wspólnych, montaż nawietrzaków podokiennych, - remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej, - remont dachu wraz z montażem płotków przeciwśniegowych, ław kominiarskich i obróbek blacharskich, - montaż masztów do zamocowania anten telewizyjnych wraz z instalacją kablową dla każdego lokalu mieszkalnego oddzielnie, - montaż instalacji domofonowej, - remont pomieszczeń strychowych wraz z wymianą białej podłogi, - remont pomieszczeń piwnicznych wraz z wymianą posadzki, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej, - montaż kratek kontaktowych z pomieszczeń piwnicznych, - remont klatki schodowej; c) Henryka Pobożnego 22: - wykonanie termoizolacji ściany od strony podwórza, - wzmocnienie nadproży okiennych na ścianach, - wzmocnienie ścian poprzez zamontowanie ściągów stalowych, - remont ścian szczytowych budynku (od ul. Wrocławskiej i H. Pobożnego 21), - wykonanie elewacji frontowej, - docieplenie pomieszczeń na parterze od klatki schodowej, - wymiana stolarki okiennej, renowacja bramy wejściowej, wymiana stolarki drzwiowej w częściach wspólnych, montaż nawietrzaków podokiennych, - remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej, - remont dachu wraz z montażem płotków przeciwśniegowych, ław kominiarskich i obróbek blacharskich, - montaż masztów do zamocowania anten telewizyjnych wraz z instalacją kablową dla każdego lokalu mieszkalnego oddzielnie, - montaż instalacji domofonowej, - remont pomieszczeń strychowych wraz z wymianą białej podłogi, - remont pomieszczeń piwnicznych wraz z wymianą posadzki, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej, - montaż kratek kontaktowych z pomieszczeń piwnicznych, - remont klatki schodowej.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do wielkości 50 % realizowanego zamówienia, którego przedmiotem będą roboty tożsame z zamówieniem podstawowym

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.26.21.00-2, 45.26.25.00-6, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.45.40.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 63 000 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) należy wnieść w terminie do dnia 29 lipca 2015 r. do godz. 9.00. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przekazać na konto zamawiającego: Bank Zachodni WBK I/O Legnica 35109020660000000542000052. Wadium winno wpłynąć na konto zamawiającego najpóźniej w dniu 29 lipca 2015 r. do godz. 9.00. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w jednej z pozostałych form ustawowych należy dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zamawiającemu zwrot oryginału dokumentu bez naruszania oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 zadania polegające na renowacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą/budową instalacji wod.-kan. w strefie ochrony konserwatorskiej o minimalnej kubaturze 1450 m3. Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie załącznika nr 5 do specyfikacji oraz dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk: a) Kierownik budowy: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która posiada kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym, że była kierownikiem budowy, kierownikiem robót lub inspektorem nadzoru na 1 zadaniu polegającym na renowacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą/budową instalacjami wod.-kan. w obiektach zabytkowych lub w strefie ochrony konserwatorskiej o minimalnej kubaturze 1450 m3. b) Kierownik robót elektrycznych: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń. c) Kierownik robót sanitarnych: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych bez ograniczeń. Osoby te powinny należeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z tym, że osoby posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udokumentują fakt wpisania na listę członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia; ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4a lub 4b do specyfikacji oraz dokumentów potwierdzających, że osoba pełniąca funkcję kierownika budowy była kierownikiem budowy, kierownikiem robót lub inspektorem nadzoru na 1 zadaniu polegającym na renowacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą/budową instalacjami wod.-kan. w obiektach zabytkowych lub w strefie ochrony konserwatorskiej o minimalnej kubaturze 1450 m3

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 99
 • 2 - Okres gwarancji - 1

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: brak

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w następujących przypadkach: a) z powodu działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji (mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w tym między innymi niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej, wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrze), nie można było przewidzieć. W szczególności zmiany mogą nastąpić w przypadku zdarzenia zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie wynikają z przyczyn leżących po którejkolwiek ze stron, w wyniku nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, itp., b) z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmian w dokumentacji projektowej, zlecenia robót uzupełniających lub dodatkowych, c) z konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp., d) z konieczności wykonania robót zamiennych, e) z powodu zmiany finansowania robót w poszczególnych latach związanych ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz, f) w przypadku braku środków finansowych, ich zwiększenia lub zmniejszenia, czego zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, g) z ograniczenia zakresu robót wynikających z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, h) z powodu wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp, i) z powodu zmiany zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, j) z powodu likwidacji firmy, k) z powodu przerwania realizacji robót przez Wykonawcę, l) z powodu zmiany harmonogramu w zakresie rzeczowo - finansowym z uwzględnieniem zapisów jw. oraz umowy o dofinansowanie, m) z powodu zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót, koordynatora prac ze strony Zamawiającego, n) z powodu zmiany nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych, o) z powodu zmiany w dokumentacji projektowej, istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej lub kosztorysowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, p) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego, q) z powodu wystąpienia dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę robót, r) z powodu zmiany w drodze ustawowej stawki podatku VAT będącej elementem wynagrodzenia wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgm.legnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej Dział Techniczny, ul. Zielona 7, 59-220 Legnica, pok. nr 301.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria zamawiającego, 59-220 Legnica, ul. Zielona 5, pok. nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 14.07.2015
Data modyfikacji : 15.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Sielicki
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Sielicki
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL