Ostatnia aktualizacja strony: 15.11.2019, 13:36

Zakończone

Wtorek, 11 sierpnia 2015

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy ogłasza nabór na wykonanie Dokumentacji projektowej związanej z zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych”.

 

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy,
 ul. Zielona 7

 

ogłasza nabór na wykonanie Dokumentacji projektowej związanej z zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych” wg zestawienia adresowego poniżej, w następujących częściach:

 

Część nr 1

 „Dokumentacja projektowa dla lokalu przy ul. Cmentarnej 3/3+ piwnica, pow. użytkowa 35,39m2”;

Część nr 2

„Dokumentacja projektowa dla lokalu przy ul. Daszyńskiego 19/9 + piwnica, pow. użytkowa 33,44m2”;

Część nr 3 ;

 „Dokumentacja projektowa dla lokalu przy ul. Kartuskiej 74/11 + piwnica, pow. użytkowa 47,55m2”;

Część nr 4

„Dokumentacja projektowa dla lokalu przy ul. Kartuskiej 44/5 + piwnica, pow. użytkowa 37,19m2”;

których realizacja będzie aplikować o dofinansowanie w ramach programu finansowego wsparcia w zakresie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, której celem jest zwiększenie zasobu lokali oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych. Obsługa programu została powierzona Bankowi Gospodarstwa Krajowego i jest oparta m.in.  na zasadach określonych w:

  1. Ustawie z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844, z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą”;
  2. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1001, z późn. zm.), zwanym dalej ”rozporządzeniem”.

Zakres Dokumentacji Projektowej obejmować będzie wykonanie:

- pełnobranżowej inwentaryzacji na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej,

- pełnobranżowego Projektu Budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami spełniającego wymagania uzyskania decyzji pozwolenia na budowę obejmującego branżę: architektoniczno-konstrukcyjną, elektryczną, sanitarną, (instalację wod.-kan. oraz instalację gazową z dobudową kominów z przewodami spalinowymi i wentylacjami),

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,

- przedmiaru robót,

- kosztorysu inwestorskiego

w formie drukowanych tomów tekstowo-rysunkowych w pięciu (5) egzemplarzach oraz zapisie cyfrowym (CD, DVD lub inny nośnik danych elektronicznych w formacie PDF) w 1 egzemplarzu.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i  uzgodnień. Koszty uzyskania wszystkich decyzji, opinii, uzgodnień i innych dokumentów oraz opracowań niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę.

 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – na podstawie art. 4 pkt 8.

 

Termin opracowania dokumentacji projektowej do 25.09.2015r.

 

Termin składania ofert w podziale na części  (forma – ryczałt wg. załącznika) do 14.08.2015r. godz. 1200.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w nieprzekraczalnym terminie w siedzibie ZGM    ul. Zielona 5/6  pokój nr 3 -  kancelaria.

 

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania (dla każdej z części osobno) na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Uwaga:

Istnieje możliwość oglądnięcia lokali w godzinach 8-13  po wcześniejszym umówieniu się z upoważnionym pracownikiem OGM – 2: p. Elżbieta Tokarz - tel. 606 843 353

lub sekretariat 76 72 38 298.

 

                       

Zaproszenie do składania ofert i wzór oferty dla zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej zamieszczony jest na stronie internetowej www.zgm.legnica.pl w zakładce BIP – OGŁOSZENIE na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych”

 

Osoby upoważnione do kontaktowania się z oferentami:

Elżbieta Rybacka  tel. /76 / 72 38 232,

Katarzyna Józefowicz, tel. /76/ 72 38 234.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 11.08.2015
Data modyfikacji : 11.08.2015
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Sielicki
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Sielicki
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL