Ostatnia aktualizacja strony: 22.11.2019, 12:03

Zakończone

Wtorek, 08 września 2015

OGŁOSZENIE na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminy przy ul. Nowodworskiej 36, 44-46 i 56-58”

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy,
 ul. Zielona 7

 

ogłasza nabór na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminy przy ul. Nowodworskiej 36, 44-46 i 56-58”.

 

 

1.      Zadanie podzielone zostało na trzy części obejmujące wykonanie dla każdej z nich  niezależnego przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją istniejących i obsługujących budynki mieszkalne zbiorników bezodpływowych dla następujących nieruchomości – części :

 

Część nr 1

- ul. Nowodworskiej 36 – zakres robót określony został w : Projekcie budowlanym opracowanym w sierpniu 2014r. przez Zakład Projektowo-Budowlany EKO-UCZ i stanowiącym załącznik zgłoszenia do Prezydenta Miasta Legnicy budowy obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 15.09.2014r. oraz w przedmiarze robót.

Szczegóły techniczne wykonania i odbioru robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

 

Część nr 2

- ul. Nowodworskiej 44-46 – zakres robót określony został w : Projekcie budowlanym opracowanym w sierpniu 2014r. przez Zakład Projektowo-Budowlany EKO-UCZ i stanowiącym załącznik zgłoszenia do Prezydenta Miasta Legnicy budowy obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 15.09.2014r. oraz w przedmiarze robót.

Szczegóły techniczne wykonania i odbioru robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

 

Część nr 3

- ul. Nowodworskiej 56-58 – zakres robót określony został w : Projekcie budowlanym opracowanym w sierpniu 2014r. przez Zakład Projektowo-Budowlany EKO-UCZ zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Legnicy i stanowiącym załącznik do decyzji pozwolenia na budowę nr 552/2014 z dnia 22.10.2014r. oraz w dwóch przedmiarach robót budowlanych  tj. : robót podstawowych i robót dodatkowych związanych z likwidacją dodatkowego zbiornika bezodpływowego wraz z wyburzeniem usytuowanych na nim budynków gospodarczych

Szczegóły techniczne wykonania i odbioru robót określa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – na podstawie art. 4 pkt 8.

 

Termin wykonania robót dla każdej z części do 26.10.2015r.

 

Termin  składania  ofert  do  25.08.2015r.  do  godz. 1000. Oferty składać w zamkniętych kopertach w kancelarii ZGM przy ul. Zielonej 5/6 (parter). Forma rozliczenia – ryczałt - wg. załącznika.

 

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postepowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Zaproszenie do składania ofert, wzór oferty, Projekty budowlane, przedmiary robót oraz STWiORB dla zamówienia na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminy przy ul. Nowodworskiej 36, 44-46 i 56-58” zamieszczone są na stronie internetowej www.zgm.legnica.pl w zakładce BIP – OGŁOSZENIE na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminy przy ul. Nowodworskiej 36, 44-46 i 56-58”.

 

Osoba upoważniona do kontaktowania się z oferentami  :

Jerzy Paczyński tel. /76 / 72 38 230

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 08.09.2015
Data modyfikacji : 08.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Sielicki
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Sielicki
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL