Ostatnia aktualizacja strony: 06.11.2019, 13:46

Zakończone

Wtorek, 01 września 2015

Przebudowa konstrukcji i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 83A

Legnica: Przebudowa konstrukcji i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 83A
Numer ogłoszenia: 225704 - 2015; data zamieszczenia: 01.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej , ul. Zielona 7, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 76 7238213, faks 76 7238206.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.legnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa konstrukcji i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 83A.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową konstrukcji dachu wraz z wymianą ceramicznego pokrycia dachu w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Wrocławskiej 83A w Legnicy (działka nr 379, obręb Kartuzy, jednostka ewidencyjna Legnica), w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa konstrukcji i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 83A. Zakres zamówienia obejmuje m.in. : - kompletny demontaż pokrycia dachowego, - kompletny demontaż łat, - demontaż rynien i rur spustowych, - demontaż wszystkich krokwi, - demontaż murłat, - rozebranie kominów poniżej poziomu dachu, - montaż murłat, - montaż krokwi; - wymurowanie na nowo kominów do pierwotnego poziomu z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie M5 i otynkowanie ich, - naprawę spoin kominów na obu poziomach strychu i wykonanie nowych tynków wapiennych. Nad poziomem dachu tynki cementowo-wapienne, - ułożenie pomiędzy krokwiami foli paro-przepuszczalnej, - montaż kontr łat, - montaż łat, - osadzenie okien wyłazowych dla kominiarza i okien doświetlających, - wykonanie nowych lukarn z obiciem z obu stron płytami OSB, ociepleniem twardą wełną mineralną grubości 20cm, od wewnątrz folia paroszczelna, od zewnątrz folia paroprzepuszczalna. Od wewnątrz lukarny wykończyć płytami gipsowo-kartonowymi, natomiast od zewnątrz blachą ocynkowaną, - demontaż desek podłogowych na obu poziomach stropów strychowych, - demontaż ocieplenia (polepy) nad ostatnim piętrem, - montaż wzmocnień belek stropowych, impregnacja belek stropowych ze wzmocnieniami, - ułożenie folii paroszczelnej na stropie sufitowym, ułożenie wełny mineralnej grubości 20cm, ułożenie folii paro przepuszczalnej, - montaż nowych podłóg na obu poziomach, - wykonanie nowych schodów na poziom II wraz z poręczami. (Odtworzenie istniejących schodów). Belki policzkowe 4/18cm. szt.2, stopnie 3,5/21cm.szt.10. Obudowanie schodów od spodniej części biegu i po trójkątnych bokach ścianami z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym + zamknięcie od strony wejścia drzwiami, - demontaż i montaż okien pionowych, wraz z ich wymianą na plastikowe o wymiarach dostosowanych do otworów, - wykonanie nowych rynien i rur spustowych, - wykonanie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki ułożonej w koronkę, - zamontowanie drabinek przeciwśniegowych, - zamontowanie ław kominiarskich.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.26.25.00-6, 45.42.20.00-1, 45.42.10.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 4 000 zł (słownie : cztery tysiące złotych) należy wnieść w terminie do dnia 16 września 2015r. do godz. 9.00. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przekazać na konto zamawiającego: Bank Zachodni WBK I/O Legnica 35109020660000000542000052. Wadium winno wpłynąć na konto zamawiającego najpóźniej w dniu 16 września 2015r. do godz. 9.00. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w jednej z pozostałych form ustawowych należy dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zamawiającemu zwrot oryginału dokumentu bez naruszania oferty

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali zadania polegające na remoncie konstrukcji dachów i wymianie pokryć dachowych ceramicznych o sumarycznej wartości nie mniejszej niż 200.000 zł w tym : kwota remontu dachu na każdym jednym wykazanym zadaniu nie może być mniejsza niż 70.000 zł - ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie załącznika nr 5 do specyfikacji oraz dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Osoby te powinny należeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z tym, że osoby posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udokumentują fakt wpisania na listę członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia - ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4a lub 4b do specyfikacji

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 99
 • 2 - Okres gwarancji - 1

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: nie

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w następujących przypadkach: a) z powodu działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji (mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w tym między innymi niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej, wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrze), nie można było przewidzieć. W szczególności zmiany mogą nastąpić w przypadku zdarzenia zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie wynikają z przyczyn leżących po którejkolwiek ze stron, w wyniku nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, itp. b) z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmian w dokumentacji projektowej, zlecenia robót uzupełniających lub dodatkowych. c) z konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.. d) z konieczności wykonania robót zamiennych. e) z powodu zmiany finansowania robót w poszczególnych latach związanych ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz f) w przypadku braku środków finansowych, ich zwiększenia lub zmniejszenia, czego zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy. g) z ograniczenia zakresu robót wynikających z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego. h) z powodu wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp. i) z powodu zmiany zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego. j) z powodu likwidacji firmy. k) z powodu przerwania realizacji robót przez Wykonawcę. l) z powodu zmiany harmonogramu w zakresie rzeczowo - finansowym z uwzględnieniem zapisów jw. oraz umowy o dofinansowanie. m) z powodu zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót, koordynatora prac ze strony Zamawiającego. n) z powodu zmiany nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych. o) z powodu zmiany w dokumentacji projektowej, istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej lub kosztorysowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa. p) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego. q) z powodu wystąpienia dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę robót. r) z powodu zmiany w drodze ustawowej stawki podatku VAT będącej elementem wynagrodzenia wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgm.legnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej Dział Techniczny, ul. Zielona 7, 59-220 Legnica, pok. nr 301.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2015 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria zamawiającego, 59-220 Legnica, ul. Zielona 5, pok. nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 01.09.2015
Data modyfikacji : 01.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Sielicki
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Sielicki
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL