Ostatnia aktualizacja strony: 15.11.2019, 13:36

Zakończone

Poniedziałek, 19 października 2015

Nabór na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Docieplenie ścian szczytowych budynku przy ul. Kartuskiej 26”

OGŁOSZENIE

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy,
 ul. Zielona 7

ogłasza nabór na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Docieplenie ścian szczytowych budynku przy ul. Kartuskiej 26”, na które ZGM uzyskał pozwolenie na budowę - Decyzja nr 414/2015 z 6.08.2015r.

 

  1. Zakres robót do wykonania:

- szczegółowy zakres wykonania robót budowlanych związanych z dociepleniem ścian szczytowych budynku  mieszkalnego przy ul. Kartuskiej 26 w Legnicy przedstawia:

* projekt budowlany,

* STWiORB.

Pomocniczo Zamawiający załącza przedmiar robót. Roboty, które nie zostały wymienione w przedmiarze, lecz są opisane w STWiORB czy w projekcie budowlanym będą uważane za zawarte w cenie ryczałtowej. Ponadto, w cenie ryczałtowej należy ująć koszt przemieszczenia z terenu robót składowanego gruzu (dot. działki nr 31/1 po byłej Mleczarni) jak i wykarczowania korzeni drzewa (przy ścianie szczytowej od strony ul. Kartuskiej 30).

 

  1. Termin realizacji robót od 20.10.2015r. - 30.11.2015r.

Uwaga:

Roboty na ścianie szczytowej od strony ul. Kartuskiej 30 możliwe do rozpoczęcia od 2 listopada br. (do 1.11.2015r. najemca powierzchni pod reklamę, zobowiązany jest zdemontować instalację reklamową).

 

  1. Termin składania ofert (forma rozliczenia ryczałt)  do 14.10.2015r. do godz. 900.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w nieprzekraczalnym terminie w siedzibie ZGM   ul. Zielona 5/6  pokój nr 3 -  kancelaria.

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – na podstawie art. 4 pkt 8.

 

Uwaga:                   

Zaproszenie do składania ofert, wzór oferty oraz  projekt budowlany, STWiORB i pomocniczo przedmiar robót dla zamówienia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Docieplenie ścian szczytowych budynku przy ul. Kartuskiej 26” zamieszczony jest na stronie internetowej www.zgm.legnica.pl w zakładce BIP – OGŁOSZENIE na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Docieplenie ścian szczytowych budynku przy ul. Kartuskiej 26”.

Osoba upoważniona do kontaktowania się z oferentami:

Katarzyna Józefowicz tel. /76 / 72 38 234

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 19.10.2015
Data modyfikacji : 19.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Sielicki
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Sielicki
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL