Ostatnia aktualizacja strony: 06.11.2019, 13:46

Zakończone

Piątek, 16 października 2015

Przetarg nieograniczony bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na remont - w mieszkaniach Gminy administrowanych przez ZGM

 

 

O    G    Ł   O   S   Z   E   N   I     E

ZARZĄD    GOSPODARKI   MIESZKANIOWEJ

w  Legnicy ul. Zielona 7

ogłasza przetarg nieograniczony bez stosowania  przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na remont -  w mieszkaniach Gminy administrowanych przez ZGM polegający na remoncie mieszkań romskich ujętych w ramach Programu integracji społeczności romskiej  w latach 2014-2020  realizacja w  2015r.

Zakres  prac obejmuje między innymi:

- roboty sanitarne

- remonty ścian i sufitów

- wymiana drzwi

- wymianaokien

- remont podłóg

- remont pieców kaflowych

- roboty  malarskie

 

Termin wykonania zamówienia – do 30.11.2015r.

 

Oferty należy składać w kancelarii ZGM ( pok. 3 )  w terminie do 20.10.2015 do godz.900

 

Wadium, w wysokości 2.000 zł  należy wnieść w warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 20.10.2015 do godz. 900

Otwarcie ofert nastąpi w dniu.20.10.2015r. o godz.10oo  w  świetlicy ZGM IV piętro.

Zamawiający  dopuszcza możliwości  złożenia ofert  częściowych

 

Termin związania z ofertą wynosi 14 dni, licząc od dnia w którym upłynął termin składnia ofert.

Opis warunków udziału w postępowaniu  oraz  informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają  złożyć wykonawcy został określony w SIWZ.

Kryteria  oceny ofert: cena  brutto - 100 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną dla każdego zadania.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  wraz z  załącznikami dostępna jest na stronie internetowej www.zgm.legnica.pl.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ogłoszenia, zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia przed upływem terminu składania ofert oraz  unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Krzysztof Otfinowski, pok. 303 tel. 76- 72-38-235, 231

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 16.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Sielicki
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL