Ostatnia aktualizacja strony: 15.11.2019, 13:36

Zakończone

Środa, 24 sierpnia 2016

UNIEWAŻNIONE - Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Piechoty, Artyleryjskiej i Saperskiej (LBO)

Legnica: Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Piechoty, Artyleryjskiej i Saperskiej (LBO)
Numer ogłoszenia: 160099 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego


I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej , ul. Zielona 7, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 76 7238213, faks 76 7238206.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.legnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Piechoty, Artyleryjskiej i Saperskiej (LBO).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 2016 pn. Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Piechoty, Artyleryjskiej i Saperskiej (LBO) - działki nr 976/2, 968/8, 969/7, 961, 950 i 982 obręb Tarninów, jednostka ewidencyjna Legnica. Zakres zadania obejmuje m. innymi : wykonanie utwardzonych miejsc postojowych dla mieszkańców, drogi dojazdowej , dojść oraz ciągów pieszo-jezdnych wraz z odwodnieniem projektowanego terenu za pomocą wpustów ulicznych do projektowanych dwóch studni chłonnych oraz zieleń niską i nasadzenie dwóch drzew gatunku lipa. Parametry zagospodarowania terenu : - droga dojazdowa o szerokości 3-5,5 m oraz długości ok. 38,28+35,43 wraz z drogą manewrową, - chodnik o szerokości 1,1 m-1,35 m, - parking 7 m.p. o wymiarach 2,5x5,0 m - budowa przykanalików sieci kanalizacji deszczowej PCV-U Fi 160 mm, L= 44,80 mb. - budowa dwóch studni chłonnych Fi 1200 mm z włazami klasy D-400. - usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznych poprzez ochronę projektowanej odrębnym opracowaniem linii kablowej oświetlenia terenu, zasilającej ZK-garaże, zasilającej budynek 19a (z szafki ZK-garaże) poprzez ochronę kabli osłonami koloru niebieskiego typu SRS 110 - 66 mb. oraz DVK 110 - 47 mb..

II.1.5) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do wielkości 20 % realizowanego zamówienia. Przedmiotem zamówień uzupełniających będą roboty nieprzewidziane do wykonania w dniu wszczęcia postępowania niezbędne do prawidłowego zakończenia prowadzonych robót.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.24.40-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 5.000 zł (słownie : pięć tysięcy złotych) należy wnieść w terminie do dnia 23 sierpnia 2016 r. do godz.9.00. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przekazać na konto zamawiającego: Bank Zachodni WBK I/O Legnica 35109020660000000542000052. Wadium winno wpłynąć na konto zamawiającego najpóźniej w dniu 23 sierpnia 2016 r. do godz. 9.00. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w jednej z pozostałych form ustawowych należy dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zamawiającemu zwrot oryginału dokumentu bez naruszania oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali roboty polegające na budowie (przebudowie) drogi, placu, ciągu pieszo-jezdnego lub parkingu z kostki brukowej o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł - ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie załącznika nr 4 do specyfikacji oraz dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem posiadającym uprawnienia : - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje i sieci elektryczne i elektroenergetyczne, - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoby te powinny należeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z tym, że osoby - obywatele państw członkowskich w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz.1946) udokumentują fakt wpisania na listę członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia; ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a lub 3b do specyfikacji

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 96.00
 • 2 - Okres gwarancji jakości - 4.00

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w następujących przypadkach : 1) z powodu działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji (mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w tym między innymi niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej, wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrze), nie można było przewidzieć; w szczególności zmiany mogą nastąpić w przypadku zdarzenia zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie wynikają z przyczyn leżących po którejkolwiek ze stron, w wyniku nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, itp., 2) z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmian w dokumentacji projektowej, zlecenia robót uzupełniających lub dodatkowych, 3) z konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp., 4) z konieczności wykonania robót zamiennych, 5) w przypadku braku środków finansowych, ich zwiększenia lub zmniejszenia, czego zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, 6) z ograniczenia zakresu robót wynikających z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, 7) z powodu wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp., 8) z powodu zmiany zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, 9) z powodu likwidacji firmy, 10) z powodu zmiany inspektora nadzoru, kierownika robót, 11) z powodu zmiany w dokumentacji projektowej, istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej lub kosztorysowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 12) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego, 13) z powodu wystąpienia dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę robót

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgm.legnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej Dział Techniczny, ul. Zielona 7, 59-220 Legnica, pok. nr 306.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2016 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria zamawiającego, 59-220 Legnica, ul. Zielona 5, pok. nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 24.08.2016
Data modyfikacji : 24.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartłomiej Sielicki
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Kućko
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL