Ostatnia aktualizacja strony: 13.12.2019, 10:05

Zakończone

Piątek, 12 sierpnia 2016

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza nabór ofert na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy części istniejących pomieszczeń związanych z wydzieleniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w lokalach mieszkalnych.

OGŁOSZENIE

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza nabór ofert ( zał. nr 1) na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy części istniejących pomieszczeń związanych z wydzieleniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w lokalach mieszkalnych Nr 1,3,4,5,5a,6,8,9,10 w budynku wielorodzinnym wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 4, działka nr 90, obręb: Kartuzy.

Przedmiot zamówienia dotyczy sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej w formie drukowanych tomów tekstowo-rysunkowych oraz zapisie cyfrowym (CD, DVD lub inny nośnik danych elektronicznych w formacie PDF oraz wszystkie pliki pozwalające na otwarcie i edycję projektu w programie w którym został wykonany wraz z nazwą i wersją programu) obejmującej w szczególności :

 

- projekt budowlany , zawierający między innymi opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu. Dokumentacja projektowa powinna zwierać rozwiązania techniczne zgodne przepisami prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi dotyczącymi sposobu wydzielenia w lokalach pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, rozwiązania techniczne dotyczące zapewnienia wentylacji w wydzielonych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia wymagane prawem i w tym decyzję pozwolenia na budowę. Projekt należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012. poz.462) z dnia 2012.04.27,rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22.04.2002r. w spawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D. U. 2015 poz. 1422), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz.1126 ). Projekt budowlany sporządzić w pięciu (5) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w zapisie cyfrowym (CD, DVD lub inny nośnik danych elektronicznych w formacie PDF oraz wszystkie pliki pozwalające na otwarcie i edycję projektu w programie w którym został wykonany wraz z nazwą i wersją programu);

- projekt wykonawczy spełniający wymogi m.in. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. z 2013 poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych . Projekt wykonawczy sporządzić w pięciu (5) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w zapisie cyfrowym (CD, DVD lub inny nośnik danych elektronicznych w formacie PDF oraz wszystkie pliki pozwalające na otwarcie i edycję projektu w programie w którym został wykonany wraz z nazwą i wersją programu);

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r (Dz.U. z 2013 poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych . Celem ww. specyfikacji jest jednocześnie określenie przedmiotu robót objętych Projektem budowlanym, wykonawczym i jej konkretnymi rozwiązaniami, pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, warunków i kolejności technologicznej wykonania robót, warunków technicznych odbioru poszczególnych rodzajów robót, ich elementów i etapów. Ww. specyfikacja ma stanowić podstawę do sporządzenia przedmiaru robót i musi zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzić w trzech (3) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w zapisie cyfrowym (CD, DVD lub inny nośnik danych elektronicznych w formacie PDF),

 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz.1126) w spawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- przedmiar robót stanowiący zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie (odniesieniem do) właściwych technicznych wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmiar robót należy sporządzić w trzech (3) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w zapisie cyfrowym (CD, DVD lub inny nośnik danych elektronicznych w formacie PDF);

- kosztorys inwestorski zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389) w spawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys inwestorski należy sporządzić w dwóch (2) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w zapisie cyfrowym (CD, DVD lub inny nośnik danych elektronicznych w formacie PDF).

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności:

  • architektonicznej,

  • konstrukcyjno-budowlanej,

  • instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych wewnętrznych,

  • instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.

Osoby te powinny należeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z pełnieniem ww. funkcji;

Oświadczenie - załącznik nr 2

Sposób wykonania zamówienia, formę rozliczenia, warunki zmiany umowy określone są w umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 3.

 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Termin opracowania dokumentacji projektowej : do 28.10.2016r.

 

Termin składania ofert do 19.08 .2016r. do godz. 1000

 

Oferty w zamkniętych kopertach opisanych tytułem zadania należy składać w kancelarii ZGM, przy ul. Zielonej 5/6 (pok. nr 3).

 

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

 

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

Cena oferty najtańszej

------------------------------------- x 100

Cena oferty ocenianej


 


 

Załączniki :

  1. Załącznik nr 1 - Druk oferty

  2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie – wykaz projektantów

  3. Załącznik nr 3 -Wzór umowy

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 12.08.2016
Data modyfikacji : 22.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Kućko
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Kućko Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Kućko
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL