Ostatnia aktualizacja strony: 15.11.2019, 13:36

Zakończone

Środa, 31 sierpnia 2016

ZMIANA - Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza nabór na wykonanie audytu energetycznego i pełnej inwentaryzacji budowlanej oraz kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Biegunowej 2”

ZMIANA OGŁOSZENIA

Do naboru na wykonanie audytu energetycznego i pełnej inwentaryzacji budowlanej oraz kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Biegunowej 2” dodaje się załącznik nr 4 - „Program Funkcjonalno-Użytkowy”, stanowiący integralna część naboru.

OGŁOSZENIE

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza nabór na wykonanie audytu energetycznego i pełnej inwentaryzacji budowlanej oraz kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Biegunowej 2” budynku użytkowego przy ul. Biegunowej 2, działka nr 563/18, obręb: Bielany, jednostka ewidencyjna Legnica

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy i dotyczy sporządzenia audytu energetycznego i pełnej inwentaryzacji budowlanej oraz kompletnej dokumentacji projektowej w formie drukowanych tomów tekstowo-rysunkowych oraz zapisie cyfrowym (CD, DVD lub inny nośnik danych elektronicznych w formacie PDF oraz wszystkie pliki pozwalające na otwarcie i edycję projektu w programie w którym został wykonany wraz z nazwą i wersją programu) obejmującej w szczególności :

Etap pierwszy: audyt energetyczny i pełna inwentaryzacja budowlana wraz z instalacjami.

W skład pełnej inwentaryzacji budowlanej wraz z instalacjami wchodzić będzie między innymi: opis techniczny stanu istniejącego, plan sytuacyjny, inwentaryzacja z istniejącymi instalacjami, inwentaryzacja kominiarska, dokumentacja fotograficzna.

Audyt energetyczny powinien zostać opracowany zgodnie z wymogami stawianymi dla zadań realizowanych z Osi Priorytetowej 3. Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r ( Dz.U. 2009 Nr 43. poz. 346) w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Termin wykonania etapu pierwszego – dwadzieścia dni roboczych od dnia podpisania umowy. Pięć dni roboczych przed oddaniem audytu Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zapoznania się warianty termomodernizacji. Zamawiający w ciągu pięciu dni roboczych od dostarczenia wariantów ustosunkuje się do opracowania i wybierze wariant termomodernizacji. Okres, w którym Zamawiający będzie wybierał wariant termomodernizacji, nie będzie wliczany do terminu wykonania etapu pierwszego. Audyt energetyczny i pełną inwentaryzację budowlaną należy sporządzić w czterech (4) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w zapisie cyfrowym (CD, DVD lub inny nośnik danych elektronicznych w formacie PDF oraz wszystkie pliki pozwalające na otwarcie i edycję projektu w programie w którym został wykonany wraz z nazwą i wersją programu);

Etap drugi:

- projekt budowlany, zawierający między innymi: opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu. Dokumentacja projektowa powinna zwierać rozwiązania techniczne zgodne przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami racjonalnej gospodarki, dotyczącymi sposobu wykonania zadania j.w. oraz wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia wymagane prawem spełniające wymogi uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Projekt należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012. poz.462) z dnia 2012.04.27,rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22.04.2002r. w spawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz.1126 ). Projekt budowlany sporządzić w pięciu (5) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w zapisie cyfrowym (CD, DVD lub inny nośnik danych elektronicznych w formacie PDF oraz wszystkie pliki pozwalające na otwarcie i edycję projektu w programie w którym został wykonany wraz z nazwą i wersją programu);

 • projekt wykonawczy spełniający wymogi m.in. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. z 2013 poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych . Projekt wykonawczy sporządzić w pięciu (5) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w zapisie cyfrowym (CD, DVD lub inny nośnik danych elektronicznych w formacie PDF oraz wszystkie pliki pozwalające na otwarcie i edycję projektu w programie w którym został wykonany wraz z nazwą i wersją programu);

 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r (Dz.U. z 2013 poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych . Celem ww. specyfikacji jest jednocześnie określenie przedmiotu robót objętych projektem budowlanym, wykonawczym i jej konkretnymi rozwiązaniami, pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, warunków i kolejności technologicznej wykonania robót, warunków technicznych odbioru poszczególnych rodzajów robót, ich elementów i etapów. Ww. specyfikacja ma stanowić podstawę do sporządzenia przedmiaru robót i musi zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzić w trzech (3) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w zapisie cyfrowym (CD, DVD lub inny nośnik danych elektronicznych w formacie PDF);

 • plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz.1126) w spawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

 • przedmiar robót stanowiący zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie (odniesieniem do) właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmiar robót należy sporządzić w trzech (3) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w zapisie cyfrowym (CD, DVD lub inny nośnik danych elektronicznych w formacie PDF);

 • kosztorys inwestorski zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389) w spawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz planowanymi kosztami robót budowlanych określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym. Kosztorys inwestorski należy sporządzić w dwóch (2) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w zapisie cyfrowym (CD, DVD lub inny nośnik danych elektronicznych w formacie PDF).

   

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności:

 • architektonicznej,

 • konstrukcyjno-budowlanej,

 • instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych wewnętrznych,

 • instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.

Osoby te powinny należeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z pełnieniem ww. funkcji;

Oświadczenie - załącznik nr 2

Sposób wykonania zamówienia, formę rozliczenia, warunki zmiany umowy określone są w umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 3.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Termin opracowania dokumentacji projektowej : do 15.11.2016r.

 

Termin składania ofert do 29.08 .2016r. do godz. 1000

 

Oferty w zamkniętych kopertach opisanych tytułem zadania należy składać w kancelarii ZGM, przy ul. Zielonej 5/6 (pok. nr 3).

 

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Kryterium oceny ofert:

 

1. Cena - 95 %

Oferta z najniższą ceną otrzyma 95 punktów. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru:

Cena oferty najtańszej

------------------------------------- x 95

Cena oferty ocenianej

2.    Termin wykonania – 5 %.

Termin do 05.11.2016r. – 5 pkt.

Termin do 10.11.2016r. – 2 pkt.

Termin po 15.11.2016r – 0 pkt.

Załączniki :

 1. Załącznik nr 1 - Druk oferty

 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie – wykaz projektantów

 3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

 4. Załącznik nr 4 – Program Funkcjonalno-Użytkowy

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 31.08.2016
Data modyfikacji : 31.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Kućko
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Kućko Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Kućko
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL