Ostatnia aktualizacja strony: 15.11.2019, 13:36

Zakończone

Piątek, 16 września 2016

Nabór wykonawców na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiórką budynku tymczasowego przy ul. Wrocławskiej 177

OGŁOSZENIE

 

o naborze wykonawców na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiórką budynku tymczasowego – baraku wraz z budynkami towarzyszącymi (portiernia i garaż blaszak), stanowiących własność Gminy Legnica położonych przy ul. Wrocławskiej 177, działka nr 160/3, obręb Wrocławskie Przedmieście.

 

 1. Przedmiot zamówienia:
 1. wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową „Rozbiórka budynku tymczasowego – baraku 59-220 Legnica; ul. Wrocławska 177 dz. Nr 160/3 obręb Wrocławskie Przedmieście” Zborowski Develpoment S.c. ul. Wronia 24, 59-220 Legnica,  w tym m.in. demontaż wyrobów zawierających azbest, jego zabezpieczenie, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych lub na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne z wydzieloną częścią przeznaczoną do składowania odpadów zawierających azbest. Decyzja pozwolenie na rozbiórkę nr 495/2016 z dnia 10.08.2016r. 
 2. odbiór złożonych w budynku baraku płyt azbestowo-cementowych typu eternit w ilości 2,85t, zabezpieczenie odpadów, oczyszczenie terenu z odpadów, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych lub na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne z wydzieloną częścią przeznaczoną do składowania odpadów zawierających azbest.
 3. Dostarczenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1.  dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta powinna należeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z pełnieniem ww. funkcji. Ocena wg załącznika nr 2.
 2. złożą oświadczenie, że:

-  transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest prowadzony będzie z zgodnie z zachowaniem przepisów dotyczących transportu drogowego oraz przewozu towarów niebezpiecznych ,

- odpady zawierające azbest zostaną złożone na składowisku odpadów posiadającym obowiązujące pozwolenie na składowanie odpadów zawierających azbest.

-  pracownicy wykonujący prace przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest będą przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. Nr 216, poz. 1824);

zgodnie z załącznikiem nr 3

 

 1. Okres rękojmi – 1 rok.
 2. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z warunkami określonymi w:
 1. ustawie z dnia 7 lipca 194r. Prawo budowlane (tekst. Jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 260;
 2. ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. Nr 2013, poz. 21 z późn. zm.)
 3. rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. Nr 216, poz. 1824);
 4. rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71 poz. 649);
 5. rozporządzeniu Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r. Nr 8, poz. 31);
 6. ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.).
 1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w ciągu 7 dni od podpisania umowy:
 1. złożył oświadczenie o instalacji unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest (adres składowiska wraz z nazwą zarządzającego składowiskiem) oraz informacją o obowiązującym pozwoleniu dla tej instalacji (sygnatura, data wydania, organ wydający, data obowiązywania),
 2. zgłosił zamiar przeprowadzenia prac usunięcia wyrobów zawierających azbest właściwemu inspektorowi pracy, inspektorowi sanitarnemu i przekazał Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię niniejszych zgłoszeń,
 3. opracował szczegółowy plan pracy usuwania wyrobów usuwania wyrobów zawierających  azbest zgodnie § 6 ust. 1 pkt. 3z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71 poz. 649).
 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy  zobowiązany będzie do przedłożenia kopii ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej okres realizacji zamówienia.
 2. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu oryginału karty przekazania odpadu.
 3. Materiał z rozbiórki – blacha trapezowa oraz drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Wrocławskiej po zdemontowaniu zostaną złożone na placu rozbiórki i do odbioru przez byłego użytkownika Klub karate  Kyokushin.

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Termin wykonania zamówienia :  do 12.10.2016r

Termin  składania ofert  (forma rozliczenia – ryczałt) do 21.09 .2016r.  do  godz. 13 00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii ZGM przy ul. Zielonej 5/6 (parter).

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postepowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert – cena.

 

 

Załączniki :

 1. Druk oferty  – Załącznik nr 1
 2. Projekt budowlany wraz z STWIOR
 3. Decyzja pozwolenie na rozbiórkę nr 495/2016 z dnia 10.08.2016r. 
 4. Załącznik nr 2- oświadczenie – kierownik robót
 5. Załącznik nr 3 – oświadczenie azbest

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 16.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL