Ostatnia aktualizacja strony: 15.11.2019, 13:36

Zakończone

Środa, 26 października 2016

Przetarg nieograniczony bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na remont pieców kaflowych

OGŁOSZENIE

ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
w  Legnicy ul. Zielona 7

ogłasza przetarg nieograniczony bez stosowania  przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na remont -  pieców kaflowych 23 szt. w mieszkaniach Gminy administrowanych przez ZGM.

 

Zakres prac obejmuje:

Termin wykonania zamówienia – do 15.12.2016r.

Oferty należy składać w kancelarii ZGM ( pok. 3 )  w terminie do 25.10.2016 do godz.900.

Wadium, w wysokości 1.000 zł  należy wnieść w warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 25.10.2016 do godz. 900

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2016r. o godz.10oo  w  świetlicy ZGM IV piętro.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości  złożenia ofert  częściowych i wariantowych.

Termin związania z ofertą wynosi 14 dni, licząc od dnia w którym upłynął termin składnia ofert.

Opis warunków udziału w postępowaniu  oraz  informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają  złożyć wykonawcy został określony w SIWZ.

 

Kryteria  oceny ofert: cena  brutto - 100 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  wraz z  załącznikami dostępna jest nieodpłatnie, w pok. 303 w siedzibie ZGM przy ul. Zielonej 7 w Legnicy lub na stronie internetowej www.zgm.legnica.pl.

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ogłoszenia, zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia przed upływem terminu składania ofert oraz  unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Krzysztof Otfinowski, pok. 303 tel. 76- 72-38-235, 231

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 26.10.2016
Data modyfikacji : 26.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Kućko
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL