Ostatnia aktualizacja strony: 15.11.2019, 13:36

Zakończone

Czwartek, 10 listopada 2016

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, działający w imieniu Gminy Legnica prowadzi postępowanie na wykonanie rozbiórki budynków gospodarczych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy"

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozbiórki budynków gospodarczych  w ramach zadania inwestycyjnego  pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami : Wrocławska/Kościelna/Kamienna”

 

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) w Legnicy ul. Zielona 7, działający w imieniu Gminy Legnica prowadzi postępowanie na wykonanie rozbiórki budynków gospodarczych w ramach zadania inwestycyjnego  pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami : Wrocławska / Kościelna / Kamienna”  

 

tel. (0-76) 72-38-200                       fax (0-76) 72-38-206                       www.zgm.legnica.pl

 

Zadanie będzie aplikowało o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego 2014-2020.

 

Tryb udzielenia zamówienia i przedmiot  zamówienia

 1. Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164).
 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki obiektów oznaczonych nr 1-6 w załączonym Projekcie budowlanym rozbiórki (obiekty oznaczone nr 7-11 nie są objęte zapytaniem ofertowym) :

 

Obiekt nr 1 - działka nr 246/13, obręb Kartuzy, jednostka ewidencyjna Legnica.

Budynek gospodarczy dwukondygnacyjny, wzniesiony w technologii szachulcowej. Ściana z  1 cegły, strop drewniany, dach o konstrukcji drewnianej, kryty papą/ blachą i dachówką o wym. 15,8x3,5x5,5m i kubaturze ok. V=80,0 m3

 

Obiekt nr 2 - działka nr 245/9, obręb Kartuzy, jednostka ewidencyjna Legnica.

Mur z cegły ceramicznej gr.1c o wym. 13,5x2,8 m oraz dwie komórki gospodarcze jednokondygnacyjne murowane z cegły z dachem płaskim krytym papą o wymiarach : 1,5x5,0x2,6 m – kubatura V=7,15 m2 , 3,80x2,50x2,00 m – kubatura V=14,20 m3

 

Obiekt nr 3 - działka nr 247/16, obręb Kartuzy, jednostka ewidencyjna Legnica.

Pierwotnie jednokondygnacyjna oficyna obecnie budynek gospodarczy, podpiwniczony, jednokondygnacyjny ze strychem murowany, strop drewniany, dach o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Powierzchnia zabudowy Pz= 45,80 m2, kubatura V= 118,00 m3.

 

Obiekt nr 4 - działka nr 247/16, obręb Kartuzy, jednostka ewidencyjna Legnica.

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny, konstrukcja drewniana, dach jednospadowy o wymiarach 10,50x2,40x3,40 m, powierzchnia zabudowy Pz= 45,80 m2, kubatura V= 70,00 m3.

 

Obiekt nr 5 - działka nr 247/17, obręb Kartuzy, jednostka ewidencyjna Legnica.

Mur z cegły ceramicznej gr. 1c o wym. : wysokość 2,00-2,20 m, długość 13,20mb. oraz murowane komórki gospodarcze jednokondygnacyjne z dachem płaskim krytym papą, powierzchnia zabudowy Pz= 18,20 m2, kubatura V= 31,00 m3.

 

Obiekt nr 6 - działka nr 248/13, obręb Kartuzy, jednostka ewidencyjna Legnica.

Murowana komórka gospodarcza jednokondygnacyjna z dachem dach płaskim krytym papą, powierzchnia zabudowy Pz= 17,00 m2, kubatura V= 37,00 m3

 

wraz z wykonaniem i dostarczeniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej poświadczonej przez prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Zakres robót określa Projekt budowlany rozbiórki (przedmiar robót dołączono wyłącznie jako dokument dodatkowy, nieobowiązujący ; korzystanie z przedmiaru robót jest wyłączną decyzją wykonawcy).

 

CPV 45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia

 

 1. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w przedmiarach dla danych rozwiązań.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Warunek udziału w postepowaniu

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta powinna należeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z tym, że osoba posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udokumentuje fakt wpisania na listę członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia; ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie oświadczenia wg informacji  stanowiącej załącznik nr 2a lub 2b do zapytania ofertowego.

 

 

Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Ofertę należy złożyć na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1, wraz z załącznikami do oferty.
 2. Wszystkie zapisane strony oferty muszą być ponumerowane i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Załącznik należy traktować i ponumerować jako kolejne strony oferty. Kserokopie winny być czytelne i podpisane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Kserokopie dwustronne winny być podpisane za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
 3. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Należy stosować kopertę zewnętrzną i wewnętrzną. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana do zamawiającego i oznakowana "oferta – na rozbiórkę budynków gospodarczych we wnętrzu ograniczonym ulicami : Wrocławska/Kościelna/Kamienna”. Koperta wewnętrzna winna być zaadresowana i oznakowana jak zewnętrzna, a dodatkowo opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

 

 

Podwykonawcy

1. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3. W umowie z podwykonawcą Wykonawca powinien zapewnić, aby wynagrodzenie za zakres robót wykonywanych w podwykonawstwie nie było wyższe od ryczałtowego wynagrodzenia umownego.

4. Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcą takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

 

Kryteria oceny ofert.

 

1. Cena        97 %

 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 97 punktów. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg. wzoru :

 

            Cena oferty najniższej

            ----------------------------------   x  97

            Cena oferty ocenianej

 

2. Termin wykonania 3 %

 

Termin do 08.12.2016r – 3 pkt.

 

Termin do 12.12.2016r – 2 pkt.

 

Termin do 14.12.2016r – 1 pkt.

 

Termin po 14.12.2016r. – oferta zostanie odrzucona za niespełnienie wymagań zapytania ofertowego.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która otrzyma najwyższą łączną ilość punktów. 

 

Warunki umowy o wykonanie zamówienia

 

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
 2. Termin wykonania zamówienia do 14 grudnia 2016 r.
 3. Okres rękojmi na roboty 1 rok.
 4. Wykonawca przed podpisaniem umowy winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł. Polisa musi być ważna przez cały okres trwania umowy.

 

Termin i miejsce składania ofert.

 

 1. Oferty należy składać w kancelarii zamawiającego przy ul. Zielonej 5 (pok. nr 3) do dnia 25 listopada 2016r. do godz.900.
 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania koperty wewnętrznej, bezzwłocznie po otwarciu ofert.
 3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy opakować i opisać jak ofertę, umieszczając dodatkowo na kopertach zewnętrznej i wewnętrznej dopisek „zmiana” lub „wycofanie”.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni

Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Miejsce, termin, tryb otwarcia ofert. Informacje na temat oceny ofert.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 listopada 2016 r. o godz.1000 w świetlicy, w siedzibie zamawiającego (pok.403).
 2. Oferty wycofane będą zwrócone bez otwierania koperty wewnętrznej.
 3. Po otwarciu każdej oferty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa wykonawcy i adres, oferowany termin wykonania, oferowana cena brutto.
 4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, zwłaszcza zmiany ceny.

 

Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami j:

Elżbieta Rybacka, tel. 76 72 38 231, e-mail: erybacka@zgm.legnica.pl

Jerzy Paczyński, tel. 76 72 38 230,e-mail : jpaczynski@zgm.legnica.pl

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 10.11.2016
Data modyfikacji : 29.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Kućko Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Kućko
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL