Ostatnia aktualizacja strony: 15.11.2019, 13:36

Zakończone

Poniedziałek, 19 grudnia 2016

Sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

Polska-Legnica: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

2016/S 229-418374
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Zielona 7
Osoba do kontaktów: Violetta Krawczykowska
59-220 Legnica
Polska
Tel.: +48 767238213
E-mail: vkrawczykowska@zgm.legnica.pl
Faks: +48 767238206

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zgm.legnica.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
ul. Zielona 7
Punkt kontaktowy: Dział Eksploatacji
Osoba do kontaktów: Ireneusz Piszczałka
59-220 Legnica
Polska
Tel.: +48 767238223
E-mail: ipiszczalka@zgm.legnica.pl
Faks: +48 767238206
Adres internetowy: http://www.zgm.legnica.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
ul. Zielona 7
Punkt kontaktowy: Dział Eksploatacji
Osoba do kontaktów: Ireneusz Piszczałka
59-220 Legnica
Polska
Tel.: +48 767238223
E-mail: ipiszczalka@zgm.legnica.pl
Faks: +48 767238206
Adres internetowy: http://www.zgm.legnica.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
ul. Zielona 7
59-220 Legnica
Polska
Tel.: +48 767238200

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Legnica.

Kod NUTS PL516

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonywanie usług związanych ze stałym utrzymywaniem czystości w budynkach mieszkalnych, mieszkalno – użytkowych, użytkowych w częściach wspólnego użytkowania i ze stałym utrzymywaniem czystości terenów wraz z utrzymaniem zieleni (teren frontowy, chodniki, podwórko), za utrzymanie których odpowiada Zamawiający, oraz wykonywaniem niektórych zadań dozorcy domowego na terenie miasta Legnicy w części administrowanej przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
Zakres czynności będących przedmiotem zamówienia, częstotliwość ich wykonywania oraz standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech zamówienia określają załączniki nr 1a i 1b do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

9060000090620000773420009063000090610000909112007731410090911300

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Wykonywanie usług związanych ze stałym utrzymywaniem czystości w 317 budynkach mieszkalnych, mieszkalno-użytkowych, użytkowych w częściach wspólnego użytkowania i ze stałym utrzymywaniem czystości terenów wraz z utrzymaniem zieleni (teren frontowy, chodniki, podwórko) o łącznej powierzchni 453 555 m kw. w tym 73 510 m kw. terenów zielonych, za utrzymanie których odpowiada Zamawiający, oraz wykonywaniem niektórych zadań dozorcy domowego na terenie miasta Legnicy w części administrowanej przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 644 591,04 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 28 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: OGM nr 1
1)Krótki opis
Wykonywanie usług związanych ze stałym utrzymywaniem czystości w budynkach mieszkalnych, mieszkalno-użytkowych, użytkowych w częściach wspólnego użytkowania i ze stałym utrzymywaniem czystości terenów wraz z utrzymaniem zieleni (teren frontowy, chodniki, podwórko), za utrzymanie których odpowiada Zamawiający, oraz wykonywaniem niektórych zadań dozorcy domowego na terenie miasta Legnicy w części administrowanej przez Oddział Gospodarki Mieszkaniowej nr 1 z siedzibą w Legnicy, ul. Emilii Plater 11.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

9060000090620000773420009063000090610000909112007731410090911300

3)Wielkość lub zakres
Wykonywanie usług związanych ze stałym utrzymywaniem czystości w 181 budynkach mieszkalnych,mieszkalno-użytkowych, użytkowych w częściach wspólnego użytkowania i ze stałym utrzymywaniem czystości terenów wraz z utrzymaniem zieleni (teren frontowy, chodniki, podwórko) o łącznej powierzchni 276 985 m kw.w tym 42 980 m kw. terenów zielonych, za utrzymanie których odpowiada Zamawiający, oraz wykonywaniem niektórych zadań dozorcy domowego na terenie miasta Legnicy w części administrowanej przez Oddział Gospodarki Mieszkaniowej nr 1 z siedzibą w Legnicy, ul. Emilii Palater 11.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 681 672,72 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: OGM nr 2
1)Krótki opis
Wykonywanie usług związanych ze stałym utrzymywaniem czystości w budynkach mieszkalnych, mieszkalno-użytkowych, użytkowych w częściach wspólnego użytkowania i ze stałym utrzymywaniem czystości terenów wraz z utrzymaniem zieleni (teren frontowy, chodniki, podwórko), za utrzymanie których odpowiada Zamawiający, oraz wykonywaniem niektórych zadań dozorcy domowego na terenie miasta Legnicy w części administrowanej przez Oddział Gospodarki Mieszkaniowej nr 2 z siedzibą w Legnicy, al. Rzeczypospolitej 34.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

9060000090620000773420009063000090610000909112007731410090911300

3)Wielkość lub zakres
Wykonywanie usług związanych ze stałym utrzymywaniem czystości w 136 budynkach mieszkalnych, mieszkalno-użytkowych, w częściach wspólnego użytkowania i ze stałym utrzymywaniem czystości terenów wraz z utrzymaniem zieleni (teren frontowy, chodniki, podwórko) o łącznej powierzchni 176 570 m kw. w tym 30 530 m kw. terenów zielonych, za utrzymanie których odpowiada Zamawiający, oraz wykonywaniem niektórych zadań dozorcy domowego na terenie miasta Legnicy w części administrowanej przez Oddział Gospodarki Mieszkaniowej nr 2 z siedzibą w Legnicy, al. Rzeczypospolitej 34.
Szacunkowa wartość bez VAT: 962 918,32 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium w wysokości:
1) 15 000 PLN (słownie złotych piętnaście tysięcy) za część 1 zamówienia,
2) 9 000 PLN (słownie złotych dziewięć tysięcy) za część 2 zamówienia,
należy wnieść w terminie do dnia 12.12.2016 r. do godz. 9:00.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy przekazać na konto zamawiającego: Bank Zachodni WBK I/O Legnica 35109020660000000542000052. Wadium winno wpłynąć na konto zamawiającego najpóźniej w dniu 12.12.2016 r. do godz. 9:00.
Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w jednej z pozostałych form ustawowych należy dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zwrot oryginału dokumentu bez naruszania oferty.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy występujący wspólnie przed podpisaniem umowy winni przekazać Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Przesłankami wykluczenia z postępowania będą przesłanki wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) – art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy,
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa art.24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – art. 24 ust.5 pkt 8 ustawy. Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje środkami (gotówka lub zdolność kredytowa) nie mniejszymi niż 50 000 PLN na każdą część zamówienia, na którą Wykonawca złoży ofertę.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali lub wykonują usługi, polegające na sprzątaniu budynków i przyległych terenów zewnętrznych o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
NO-371-12/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.12.2016 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 12.12.2016 - 10:00

Miejscowość:

Legnica

 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 3 lata od dnia udzielenia zamówienia.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Szacunkowa wartość zamówienia obejmuje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zgm.legnica.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.11.2016

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 19.12.2016
Data modyfikacji : 19.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Kućko
©-2019 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL