Ostatnia aktualizacja strony: 27.05.2022, 11:34

Zakończone

Piątek, 28 lipca 2017

ZAKOŃCZONE Remont garażu położonego na działce nr 900, obręb Kartuzy, jednostka ewidencyjna Legnica

Zapytanie ofertowe na remont garażu położonego na działce nr 900, obręb Kartuzy, jednostka ewidencyjna Legnica realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami : Wrocławska / Kościelna / Kamienna”

 

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) w Legnicy ul. Zielona 7, działający w imieniu Gminy Legnica prowadzi postępowanie na remont garażu położonego na działce nr 900, obręb Kartuzy, jednostka ewidencyjna Legnica realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami : Wrocławska / Kościelna / Kamienna”

tel. (0-76) 72-38-200 fax (0-76) 72-38-206  www.zgm.legnica.pl

 

Tryb udzielenia zamówienia i przedmiot zamówienia

 1. Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164)
 2. Przedmiotem zamówienia jest remont garażu położonego na działce nr 900, obręb Kartuzy, jednostka ewidencyjna Legnica.
  Zakres robót określony został szczegółowo w przedmiarze robót dołączonym do zapytania ofertowego – zał. nr 4.
 3. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w przedmiarach dla danych rozwiązań.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Warunek udziału w postepowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta powinna należeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z tym, że osoba posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udokumentuje fakt wpisania na listę członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia; ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie oświadczenia wg informacji stanowiącej załącznik nr 2a lub 2b do zapytania ofertowego.

 

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Ofertę należy złożyć na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1, wraz z załącznikami do oferty.
 2. Wszystkie zapisane strony oferty muszą być ponumerowane i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Załącznik należy traktować i ponumerować jako kolejne strony oferty. Kserokopie winny być czytelne i podpisane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Kserokopie dwustronne winny być podpisane za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
 3. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Należy stosować kopertę zewnętrzną i wewnętrzną. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana do zamawiającego i oznakowana "oferta – remont garażu położonego na działce nr 900, obręb Kartuzy, jednostka ewidencyjna Legnica. Koperta wewnętrzna winna być zaadresowana i oznakowana jak zewnętrzna, a dodatkowo opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

 

Podwykonawcy

1. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3. W umowie z podwykonawcą Wykonawca powinien zapewnić, aby sumaryczne wynagrodzenie za zakres robót wykonywanych w podwykonawstwie nie było wyższe od wartości umowy.

4. Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcą takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

 

Kryteria oceny ofert.

1. Cena 94 %

Oferta z najniższą ceną otrzyma 94 punktów. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg. wzoru :

Cena oferty najniższej

---------------------------------- x 94

Cena oferty ocenianej

 

2. Termin wykonania 6 %

Termin do 04.08.2017r. – 6 pkt.

Termin do 07.08.2017r. – 4 pkt.

Termin do 09.08.2017r. – 2 pkt.

Termin po 11.08.2017r. – oferta zostanie odrzucona za niespełnienie wymagań zapytania ofertowego.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która otrzyma najwyższą łączną ilość punktów.

 

Warunki umowy o wykonanie zamówienia

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 2. Termin wykonania zamówienia do 11sierpnia 2017 r.
 3. Okres rękojmi na roboty 30 miesięcy.
 4. Wykonawca przed podpisaniem umowy winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł. Polisa musi być ważna przez cały okres trwania umowy.

 

Termin i miejsce składania ofert.

 1. Oferty należy składać w kancelarii zamawiającego przy ul. Zielonej 5 (pok. nr 3) do dnia 18 lipca 2017r. do godz. 9 00.
 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania koperty wewnętrznej, bezzwłocznie po otwarciu ofert.
 3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy opakować i opisać jak ofertę, umieszczając dodatkowo na kopertach zewnętrznej i wewnętrznej dopisek „zmiana” lub „wycofanie”.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni

Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Miejsce, termin, tryb otwarcia ofert. Informacje na temat oceny ofert.

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 lipca 2017 r. o godz.1000 w świetlicy, w siedzibie zamawiającego (pok.403).
 2. Oferty wycofane będą zwrócone bez otwierania koperty wewnętrznej.
 3. Po otwarciu każdej oferty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa wykonawcy i adres, oferowany termin wykonania, oferowana cena brutto.
 4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, zwłaszcza zmiany ceny.

 

Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami :

Elżbieta Rybacka, tel. 76 72 38 231, e-mail: erybacka@zgm.legnica.pl

Jerzy Paczyński, tel. 76 72 38 230,e-mail : jpaczynski@zgm.legnica.pl 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 28.07.2017
Data modyfikacji : 28.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Kućko
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL