Ostatnia aktualizacja strony: 27.05.2022, 11:34

Zakończone

Poniedziałek, 24 lipca 2017

ZAKOŃCZONE - Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji pn. „Modernizacja wnętrza podwórzowego ograniczonego ulicami: Moniuszki, II Armii Wojska Polskiego, Drukarską i Św. Trójcy”

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza nabór na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji pn.„ Modernizacja wnętrza podwórzowego ograniczonego ulicami: Moniuszki, II Armii Wojska Polskiego, Drukarską i Św. Trójcy” - działki nr 467/1, 468/16, 469/8, 470/6, 460/9, 463/1 i 465/1, obręb Kartuzy, jednostka ewidencyjna Legnica

                Przedmiot zamówienia dotyczy sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej w formie drukowanych tomów tekstowo-rysunkowych oraz zapisie cyfrowym (CD, DVD lub inny nośnik danych elektronicznych w formacie PDF oraz wszystkie pliki pozwalające na otwarcie i edycję projektu, kosztorysu i STWiOR w programie w którym został wykonany wraz z nazwą i wersją programu) obejmującej w szczególności :

  • projekt budowlany, zawierający między innymi: projekt zagospodarowania terenu, opis techniczny.  Dokumentacja projektowa powinna zwierać rozwiązania techniczne zgodne przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami racjonalnej gospodarki, dotyczącymi sposobu wykonania zadania jw. oraz wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia wymagane prawem oraz decyzję pozwolenie na budowę. Projekt należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012. Poz.462 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w spawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz.1126 ). Projekt budowlany sporządzić w pięciu (5) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w zapisie cyfrowym;
  • projekt wykonawczy spełniający wymogi  m.in. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. z 2013 poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Projekt wykonawczy sporządzić w trzech (3) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w zapisie cyfrowym;
  • program funkcjonalno-użytkowy sporządzić wg Zarządzenia Nr 125/UM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 19 grudnia 2012r. Program funkcjonalno-użytkowy należy sporządzić w trzech (3) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w zapisie cyfrowym;
  • specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r (Dz.U. z 2013 poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych . Celem ww. specyfikacji jest jednocześnie określenie przedmiotu robót objętych projektem budowlanym, wykonawczym i jej konkretnymi rozwiązaniami, pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, warunków i kolejności technologicznej wykonania robót, warunków technicznych odbioru poszczególnych rodzajów robót, ich elementów i etapów. Ww. specyfikacja ma stanowić podstawę do sporządzenia przedmiaru robót i musi zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzić w trzech (3) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w zapisie cyfrowym;
  • przedmiar robót stanowiący zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie (odniesieniem do) właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmiar robót należy sporządzić w trzech (3) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w zapisie cyfrowym;
  • kosztorys inwestorski zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r.    (Dz. U. z 2004 Nr 130 poz.1389) w spawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz planowanymi kosztami robót budowlanych określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym. Kosztorys inwestorski należy sporządzić w trzech (3) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w  1 egzemplarzu w zapisie cyfrowym.

 

Zakres opracowania:

1. droga dojazdowa, chodniki

2. miejsca parkingowe (postojowe)

3. odprowadzenie wód opadowych wyłącznie z utwardzonych powierzchni wnętrza podwórzowego

4. sprawdzenie nośności pozostałych po rozbiórce podziemnych budowli przy budynkach Moniuszki 1/2C i 3/6A

5. utwardzenie placu przed zasiekiem oraz ewentualne przebudowanie istniejącego zasieku ( w części od strony ul. Św. Trójcy)

4. rozważenie budowy zasieku/zasieków na odpady (w części od  ul II AWP)

5. rozważenie oświetlenie terenu z zastosowaniem np. lamp solarnych

6. organizacja ruchu

7. usunięcie kolizji

8. uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji w tym m.in.:

   - z Zarządem Dróg Miejskich w Legnicy oraz Wydziałem  Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu Miasta- w sprawie  

     zjazdu z ul. Chojnowskiej,

   - z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami - w sprawie zasieku/zasieków na odpady,

   - z Zarządem Dróg Miejskich albo LPWiK - w sprawie odprowadzenia wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej 

     lub ogólnospławnej,

   - pozwolenie wodno-prawne w przypadku odprowadzenie wód opadowych do studzienek chłonnych

   - inne uzgodnienia, opinie i decyzje przewidziane prawem wynikające 

Ostateczny zakres projektowy będzie określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności:

  • konstrukcyjno-budowlanej
  • drogowej,
  • instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci elektryczne i elektroenergetyczne,
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Osoby te powinny należeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z pełnieniem ww. funkcji; Oświadczenie - załącznik nr 2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


Termin opracowania dokumentacji projektowej : do 10.11.2017r., w tym wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w nieprzekraczalnym terminie : do  04.08.2017r.


Termin  składania ofert do 17.07.2017r.  do  godz. 1400


Oferty w zamkniętych kopertach opisanych tytułem zadania należy składać w kancelarii ZGM, przy ul. Zielonej 5/6 (pok. nr 3).


Na kopercie należy umieścić napis „ Modernizacja wnętrza podwórzowego ograniczonego ulicami: Moniuszki, II Armii Wojska Polskiego, Drukarską i Św. Trójcy” - działki nr 467/1, 468/16, 469/8, 470/6, 460/9, 463/1 i 465/1, obręb Kartuzy, jednostka ewidencyjna Legnica -nabór”


Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.


Kryterium oceny ofert:

1. Cena  - 100 %

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru:

Cena oferty najtańszej

-------------------------------------  x  100

Cena oferty ocenianej

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 24.07.2017
Data modyfikacji : 24.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Sielicki Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Kućko
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL