Ostatnia aktualizacja strony: 17.05.2022, 14:28

Do 30 000 €

Czwartek, 06 grudnia 2018

UNIEWAŻNIONE - Nabór wykonawców na remont pieców kaflowych bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na remont pieców kaflowych 7 szt. w mieszkaniach Gminy administrowanych przez ZGM

UNIEWAŻNIONE

O    G    Ł   O   S   Z   E   N   I     E

ZARZĄD    GOSPODARKI   MIESZKANIOWEJ

w  Legnicy ul. Zielona 7

 

ogłasza nabór wykonawców na remont pieców kaflowych bez stosowania  przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na remont  pieców kaflowych 7 szt. w mieszkaniach Gminy administrowanych przez ZGM.

Termin wykonania zamówienia – do 31.12.2018r.

Oferty należy składać w kancelarii ZGM ( pok. 3 )  w terminie do 10.12.2016 do godz.900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2018r. o godz.10oo  w Dziale Technicznym pok. 303   IV piętro.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości  złożenia ofert  częściowych i wariantowych.

Kryteria  oceny ofert: cena  brutto - 100 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Krzysztof Otfinowski, pok. 303 tel. 76- 72-38-235, 231

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 06.12.2018
Data modyfikacji : 13.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Kućko Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Sielicki
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL