Ostatnia aktualizacja strony: 17.05.2022, 14:28

Do 30 000 €

Poniedziałek, 21 września 2020

Remont pieców kaflowych 7 szt. w mieszkaniach gminy administrowanych przez OGM – 1, 2 w Legnicy

Nabór na wykonanie remontu pieców kaflowych 7 szt. w mieszkaniach gminy administrowanych przez OGM – 1, 2 w Legnicy.

 

  1. Termin wykonania robót  do 20.12.2020 r.
  2. Termin składania ofert (forma – ryczałt wg załącznika nr 1) do 24.09.2020 r. do godz. 900.

Oferty (wg wzoru – załącznik nr 1) należy w nieprzekraczalnym terminie składać w zamkniętych, opisanych kopertach w siedzibie ZGM  ul. Zielona 5/6  pokój nr 3 - kancelaria lub zeskanowane przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: akowalik@zgm.legnica.pl

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Zamawiający informuje o wyłączeniu stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

 

Sprawę prowadzi:

Piotr Zając – tel. /76/ 72 38 235, e-maił: pzajac@zgm.legnica.pl

 

Ochrona danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Legnicy, ul. Zielona 7,

2)    w sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: amarchwicka@zgm.legnica.pl, tel. 606 916 651,

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1:
  a)    lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
  b)    lit. b RODO, w celu realizacji umowy,
  c)    lit. f RODO, w celu zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,

4)    Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane organom publicznym, podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom wykonującym, na podstawie umów zawartych z administratorem, usługi lub roboty budowlane,

5)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w instrukcji kancelaryjnej ZGM;

6)    podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego,

7)    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

8)    posiada Pani/Pan prawo:
  a)    na podstawie art. 15 RODO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  b)    na podstawie art. 16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  c)    na podstawie art. 18 RODO żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  d)    do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

9)    nie przysługuje Pani/Panu:
  a)    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  b)    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  c)    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 21.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Kućko Dział Informatyki
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL