Ostatnia aktualizacja strony: 17.05.2022, 14:28

Do 30 000 €

Piątek, 18 września 2020

UNIEWAŻNIONE - Sporządzenie Dokumentacji Projektowej konstrukcji stropu belkowego w budynku mieszkalno-użytkowym w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 54 w lokalach 2 / 4

NABÓR NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

UNIEWAŻNIONE

 

                  Przedmiot zamówienia dotyczy sporządzenia Dokumentacji Projektowej konstrukcji stropu belkowego w budynku mieszkalno-użytkowym w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 54 w lokalach 2 / 4.

Dla zadania należy opracować kompletną Dokumentację Projektową w formie drukowanych tomów tekstowo-rysunkowych wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Dokumentacja projektowa obejmować będzie:

 1. Ocenę techniczną łącznie z Projektem architektoniczno budowlanym
  • Opis przedmiotu opinii w tym badanego elementu konstrukcyjnego – stropu 
  • Szczegółowe wnioski z oględzin, w tym zalecenia dotyczące sposobów wykonania napraw oraz rozwiązania dotyczące bieżącego zabezpieczenia konstrukcji stropu
  • Rozwiązania konstrukcyjne wynikające z zaleceń opinii tj. naprawy, wzmocnienia lub wymiana stropu w zależności od przyjęcia koniecznych rozwiązań.
  • Niezbędne uzgodnienia w tym warunki ochrony ppoż.
  • Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane (lub budowę)
 2. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
 3. Kosztorys inwestorski oraz oddzielny przedmiar robót
 4. Projekt techniczny
  • Elementy wykonawcze projektu tj. wszelkie szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne łącznie z technologią wykonania, zestawieniami materiałów itd.
 5. Niezbędne decyzje, uzgodnienia i opinie oraz sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej Projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

Dokumentacja projektowa winna być dostarczona w 5 egz. w wersji papierowej oraz w 2 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD, w formacie zapisu umożliwiającym otwarcie i edycję projektu − w programie, w którym został wykonany wraz z nazwą i wersją programu (PDF, DWG, ATH itp.).

TERMIN OPRACOWANIA ww. dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień oraz decyzji zatwierdzającej Projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę:  

 1. Opinia techniczna łącznie z projektem architekt-budowlanym                    –  nie później  niż 4 tygodnie od daty podpisania umowy.
 2. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na roboty budowl./ budowę                      – nie później niż 15.12.2020r.
 3. Projekt techniczny                                                                                     − nie później niż 15.12.2020r.
 4. STWiOR i kosztorys inwestorski łącznie z przedmiarem                             – nie później niż 15.12.2020r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT (forma – ryczałt wg załącznika) do 24.09.2020r.  do  godz. 1400. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach w kancelarii ZGM w Legnicy przy ul. Zielonej 5/6 (parter) lub zeskanowane przesłać drogą mailową na adres ezajdel@zgm.legnica.pl

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Zamawiający informuje o wyłączeniu stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

 

Sprawę prowadzi  Ewa Zajdel  tel. /76/ 72 38 230

 

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Legnicy, ul. Zielona 7,

2)    w sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: amarchwicka@zgm.legnica.pl, tel. 606 916 651,

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1:
  a)    lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
  b)    lit. b RODO, w celu realizacji umowy,
  c)    lit. f RODO, w celu zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,

4)    Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane organom publicznym, podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom wykonującym, na podstawie umów zawartych z administratorem, usługi lub roboty budowlane,

5)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w instrukcji kancelaryjnej ZGM;

6)    podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego,

7)    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

8)    posiada Pani/Pan prawo:
  a)    na podstawie art. 15 RODO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  b)    na podstawie art. 16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  c)    na podstawie art. 18 RODO żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  d)    do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

9)    nie przysługuje Pani/Panu:
  a)    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  b)    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  c)    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pliki do pobrania

 • Oferta
  18.09.2020 14:00
  19.14 KB

Metadane

Data publikacji : 18.09.2020
Data modyfikacji : 25.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Kućko Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Kućko
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL